Tag-arkiv: Buddhisme

MOODBOARD #111:
Driverliv, lys og glade energier i drivhuset ¦ Light and happy energies in the greenhouse

365 moodboards in 2014. Moodboard #111: Driverliv, lys og glade energier i drivhuset. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Er rykket UDENFOR i haven i dag – faktisk for første gang i år. Har ikke været en eneste gang i mit drivhus i år for at drikke the eller meditere, før end i dag.

Det var såååååå SKØNT. Elsker al den energi, som solen giver en, når man er udenfor – og elsker at have jord under neglene.

Spadseretur og glade tanker

Jeg er så taknemmelig for den store haveomlægning vi gjorde i 2012. Dér flyttede vi en terrasse, nedlagde staudebedene fyldt med skvalderkål og lavede højbede, købte en skurvogn, opførte et brændeskur og etablerede det skønneste drivhus – med den dejligste seng indeni.

Men da jeg boede tre måneder på Læsø sidste sommer, var det ikke meget, der skete med haven i mellemtiden, så vi har stadig lidt at se til, før den står som den drømmehave, vi havde forestillet os. Dejligt med projekter og idéer, så er der altid noget at tage fat i…

I dag blev det dog bare til en spadseretur rundt på matriklen, hvor jeg hilste på mælkebøtterne og tulipanerne, hængte min regnbue midlertidigt op på en stolpe, så den kan fortælle mig, om det er der, den skal hænge fremover og endelig lavede jeg forårsrengøring og reflekterede over livet i drivhuset.

365 moodboards in 2014. Moodboard #111: Vores have: Drivhus og stolpe med yarnbombet regnbue. Fotograf: Susanne Randers

[Driverliv og forårsrengøring i drivhuset. Sengen var det første møbel, der kom ind i drivhuset, og det har jeg ikke fortrudt et sekundt. På halvtaget uden for drivhuset har jeg monteret min regnbuestrik midlertidigt – skal lige se det an, men tror nu nok, at det er der, den skal hænge, så kan det ses fra det meste af haven…]

365 moodboards in 2014. Moodboard #111: Vores have: Palleramme højbede havedag og farveglade baljer. Fotograf: Susanne Randers

[“Livet er en fest, og du er inviteret med om bord”, citat billedkunstner og pibemager Anne Julie, Læsø. Der er altid fest og glade dage i nærheden af mig – og masser af farveglæde… Vi har to rækker højbede lavet af sortmalede pallerammer. Den forreste række med stauder og den bagerste med grønsager. De farverige baljer var sommerresidens for mine stauder, da vi i 2012 flyttede rundt på hele haven…]

Vise ord på theposen på moodboardet – årets første kop the i drivhuset

“It is better to light one little candle than to curse the darkness.”

“Det er bedre at tænde et lille lys end at forbande mørket.”

… Og jeg suger alt det lys til mig, jeg kan i drivhuset – og sørger udelukkende for at tænke positive tanker.

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #111: Light and happy energies in the greenhouse. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Light and happy energies in the greenhouse

Have been OUTSIDE in the garden today – in fact, for the first time this year. Have not been in my greenhouse one single time this year to drink tea or meditate before today.

It was so GREAT! Love all the energy that the sun gives you when you’re outside – and love working with my hands.

Walking “The Petersen Stroll” and thinking happy thoughts

I am so grateful for the large garden transformation we did in 2012. There, we moved a terrace, made beautiful raised beds, bought a waggon shed, built a wood shed and established the most beautiful greenhouse – with the loveliest bed inside.

But as I lived three months in Læsø last summer, it was not much that happened in the garden in the meantime, so we still have a bit to do before it’s the dream garden that we had imagined. Great with projects and ideas, then there is always something to do…

Today, however, it was just for a stroll around the garden, where I greeted the dandelions and tulips, hung up my rainbow temporarily on a pole so that it can tell me if it’s there, it will hang in the future and finally I made spring cleaning and reflected on life in the greenhouse.

365 mood boards in 2014. Mood board #111: Our garden: Greenhouse, spring cleaning and rainbow yarnbombing. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[Good thoughts and spring cleaning in the greenhouse. The bed was the first piece of furniture that came into the greenhouse, and I have not regretted it a second. On the shelter outside the greenhouse, I mounted my rainbow knit temporarily – I guess it is the place for it to hang, so it can be seen from most parts of the garden…]

365 mood boards in 2014. Mood board #111: Our garden: Raised beds and colorful tubs. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[“Life is a party and you re invited on board”, quote painter and pipe-maker Anne Julie, Læsø. There is always festive and happy days near me – and lots of color delight… We have two rows of raised beds. The front row of perennials and rear with vegetables. The colorful tubs was the summer residence of my perennials, back in 2012 where we moved around the whole garden…]

Wise Words on the tea bag on the mood board – the first cup of tea in the greenhouse

“It is better to light one little candle than to curse the darkness.”

And… I suck all the light that I can in the greenhouse – and ensures only to think positive thoughts.

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #83:
Med fred i sindet ¦ A peaceful mind

365 moodboards i 2014. Moodboard #83: Med fred i sindet. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Jeg begyndte at meditere for lidt over et år siden. Hver eneste morgen efter at have skrevet mine morgensider, satte jeg mig ned i 10-25 minutter for at meditere og få trukket vejret helt ned i maven.

Jeg skriver i datid – for selvom intentionen stadig er der, er det slet ikke hver dag, jeg mediterer længere – men de dybe vejrtrækninger er stadig hos mig. Og roen. Og en fuldstændig afklarethed i forhold til den rejse, jeg har bevæget mig ud på.

Du kan læse meget mere om meditation og hvad jeg lytter til, mens jeg mediterer, her…

Med fred i sindet

Jeg har åbnet og lukket mange døre i mit liv – og nogle har endda lukket døren for mig… Alle dørene, og oplevelserne og menneskerne bag dem, har været med til at forme den Susanne, jeg er i dag.

Der var engang, at jeg var ked af, at andre havde truffet beslutninger på mine vegne, jeg ikke selv var herre over. Men i dag har jeg lært at give slip på det hele.

Jeg har fred med alt det, som er hændt mig hidtil – og har tilgivet dem, der har gjort mig ondt (og har endda brændt nogle af minderne om “de onde, dumme mennesker” på bålet foran Buddha i en meditation, hvilket var virkeligt kraftfuldt).

“Når en dør lukkes, åbnes en ny”, siges det jo – og jeg venter spændt på alt det skønne, som venter forude…

Glæder mig til at åbne mange nye døre i mit liv.

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #83: A peaceful mind. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

A peaceful mind

I began to meditate about a year ago.

Every morning after writing my morning pages, I sat down in 10-25 minutes to meditate and take some deep breaths.

I write in the past tense – because even though the intent is still there, it’s not every day I meditate anymore – but the deep breaths are still with me. And the calm. And a complete serenity concerning my personal journey that started last year.

With a peaceful mind

I have opened and closed many doors in my life – and some have even closed the door for me… All the doors, and the experiences and the people behind them, have helped to shape the Susanne, I am today.

There was a time when I was sorry and sad because others had made ​​decisions on my behalf, I did not personally control. But today I have learned to let go of it all.

I live in peace with all that has happened to me in the past – and I have forgiven those who have hurt me (and even burned some of the memories of “the evil, stupid people” at the stake in front of Buddha in a meditation, which was really powerful).

“When one door closes, a new one opens”, some say.

And I am looking forward to open a lot of new doors in my life – and I eagerly await all the beauty that lies ahead…

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #40:
Føler mig taknemmelig for livets skønhed ¦ Feeling graceful for the beauty of life

365 moodboards i 2014. Moodboard #40: Føler mig taknemmelig for livets skønhed. Theposer fra Shoti Maa. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Jeg har længe været tiltrukket af Østens mysterier – Tibet, Kina, Japan, Vietnam, Thailand, Korea, Indien… og flere andre lande står på ønskesedlen over mine drømmedestinationer.

Kun Vietnam har jeg besøgt – på tre ugers rundrejse i 2005 med en veninde – og det er en rejse jeg vil mindes for altid…

Min personlige spirituelle rejse

Sidste år tog jeg min største spirituelle rejse nogensinde – jeg gennemførte mit eget kreativitetskursus og læste Julia Camerons bøger “Kreativitet” og det meste af “Kunsten at være kreativ” – jeg begyndte på at meditere, jeg gik til yoga og jeg tog et Buddhistisk grundkursus – og jeg fik for alvor Loven om tiltrækning ind under huden.

En masse forskellige elementer, som til sammen har givet mig en hel ny livsforståelse og et helt anderledes afsæt til at takle hverdagen og livets små og store udfordringer.

Mit sind og mindset er nu udelukkende positivt. Jeg ser altid muligheder frem for begrænsninger – og jeg har lært at leve meget mere i nuet.

Og jeg har fået den vildeste tro på og tillid til, at alting bliver godt, og at den skønneste, kreative fremtid venter forude.

365 moodboards i 2014. Moodboard #40: Økologiske teer fra Shoti Maa. Magic Box & Life on Wings. Fotograf: Susanne Randers

De syv chakraer – og regnbuens farver

Sidste sommer fik jeg den vildeste AHA-oplevelse over at opdage, at de syv chakraer hænger sammen med regnbuens farver – og her i dag fik jeg den vildest AHA-oplevelse af noget så simpelt som at åbne den smukkeste æske te fra Shoti Maa, købt i Netto.

The Magic Box indeholdte nemlig blandt andet syv smukke teposer, som refererer til de syv chakraer – og så var jeg fortryllet.

100% økologisk urtete

Først og fremmest har teerne den smukkeste indpakning, jeg nogensinde har set – og så er de oven i købet ayurvediske urte- og krydderiteer (med masser af lakridsrod, mynte, anis og fennikel) og 100% økologiske.

Det er næsten for godt til at være sandt.

Og med fiiiine budskaber på teposerne som:

♥ “Tænk før du handler”
♥ “For at se klart, er det nogle gange nok at ændre din synsretning”

Jeg kunne købe hele striben i Netto, men nøjes med to smukke pakker – og de har endda oven i købet givet mig en ny bytte-veninde fra Korea i dag via Instagram

Sikken smuk oplevelse! Hvor er jeg dog taknemmelig! ♥ ♥ ♥

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #40: Feeling graceful for the beauty of life. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Feeling graceful for the beauty of life

For a long time I have been attracted to the mysteries of the East; Tibet, China, Japan, Vietnam, Thailand, Korea, India… and several other countries are on the wish list of my dream destinations.

Only Vietnam, I have visited – on a three-week backpack trip in 2005 with a friend – and it’s a trip I will remember forever…

My personal spiritual journey

Last year I went on my biggest spiritual journey ever – I went through my own creativity course and read Julia Cameron’s book “The Artist’s Way” and most of the “Walking in this World” – I began to meditate, I went to yoga classes and I took a Buddhist introductory course – and I really got the Law of Attraction under my skin.

A lot of different elements that all together have given me a whole new understanding of life and a completely different starting point to tackle everyday life and life’s challenges.

My mind and mindset is now exclusively positive. I always see possibilities instead of limitations – and I’ve learned to live more in the now.

And I now have a strong belief and trust in that everything is well and that the most beautiful, creative future waits ahead.

365 mood boards in 2014. Mood board #40: Organic teas from Shoti Maa. Magic Box & Life on Wings. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

The seven chakras – and the colors of the rainbow

Last summer I had the wildest AHA experience to discover that the seven chakras is linked to the colors of the rainbow – and today I got the wildest AHA experience of something as simple as opening the beautiful box the – ever – from Shoti Maa, bought in the local Netto Supermarket.

The Magic Box contained among others seven beautiful tea bags, which refers to the seven chakras – and I was really enchanted.

100% organic Ayurvedic herb and spice teas

Above all, the teas were in the most beautiful packaging I’ve ever seen – and they are even Ayurvedic herb and spice teas (with lots of licorice, mint, anise and fennel) and 100% organic.

It is almost too good to be true.

And with most beautiful messages on the tea bags, as:

♥ “Think before you act”
♥ “To see clearly, sometimes it’s enough to change your viewing direction”

I could buy every tea box from the supermarket, but just bought two beautiful boxes – and they have even given me a new swap mail friend from Korea today via Instagram

What a beautiful experience! I am so grateful! ♥ ♥ ♥

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10