Tag-arkiv: Yarnbombing

MOODBOARD #119:
3… 2… 1… Garnbombning ¦ Ready for yarnbombing

365 moodboards in 2014. Moodboard #119: 3... 2... 1... Garnbombning. Fotograf: Susanne Randers

Sidste uge, da jeg havde strikket min regnbue færdig til haven, efterlyste jeg ideer til fælles yarnbombingprojekter – som kunne gøre en masse mennesker glade.

Jeg fik to super gode forslag og en masse skøn opbakning til ideen – og vupti gik der tre dage, og så fik jeg alle de skønne garner forærende, som er på dagens moodboard.

Hurra for loven om tiltrækning!!!

Garnet er givet til mig af min svigermors veninde, som intet vidste om mine strikkeprojekter eller strikkeplaner, men jeg er sikker på, at “nogen” har hjulpet lidt på vej – i min bevidsthed er det universet vi taler om, andre ville tale om engle, feer, ånder, nisser, trolde, eller hvad man nu tror på…

I hvert fald har jeg så mange gange oplevet loven om tiltrækning – at jeg har ønsket mig noget, som så kommer til udtryk på den ene eller anden vis…

Yarnbombing – men hvor og hvornår…?

Læser du kommentarerne til mit tidligere blogindlæg, er der to super smukke forslag:

Jeg er vild med begge ideer!

Og nu er det jo ikke mit projekt, men et fælles projekt, så hvem ved, om det måske kunne lade sig gøre at yarnbombe begge steder (har ikke kontaktet nogen endnu), måske et sted i år og det andet til næste år…?

Tænk på, hvor mange mennesker, vi kunne gøre glade. Igen og igen og…?

Kunne være top sejt!!

Vil lige lade billedet stå lidt endnu og få stikket et finger i jorden på de foreslåede steder… Vil du strikke eller hækle med til et fælles projekt, så læg endelig en besked.

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #119: Ready for yarnbombing. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Ready for yarnbombing

Last week when I had finished my knitted rainbow to the garden, I was looking for ideas for joint yarnbombing projects – which could make a lot of people happy.

In the comments I got two brilliant ideas and a lot of support for the idea – and voila! three days later I got all the wonderful yarn on today’s moodboard.

Hooray for the Law of Attraction!

The yarn was given to me by my mother in law’s friend, who knew nothing about my knitting projects or knitting plans, but I am sure that “someone” has helped a little on the way – in my mind it is the universe we’re talking about, others might talk about angels, fairies, spirits, trolls or whatever you believe in…

Anyway, I have so many times experienced the law of attraction – that I wish for something, which then is reflected in one way or another…

Yarnbombing – but where and when…?

If you read the comments on my previous blog post (which are all in Danish), there are two beautiful suggestions; one to “Alfa-Fredensborg”, a treatment centers for addicts – and one for a special Danish Childrens Home for overweight children.

I really love both ideas! And who knows if it might be possible to yarnbomb both places, maybe one place this year and the other next year…?

Would love to make so many people happy. Again and again and…?

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #111:
Driverliv, lys og glade energier i drivhuset ¦ Light and happy energies in the greenhouse

365 moodboards in 2014. Moodboard #111: Driverliv, lys og glade energier i drivhuset. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Er rykket UDENFOR i haven i dag – faktisk for første gang i år. Har ikke været en eneste gang i mit drivhus i år for at drikke the eller meditere, før end i dag.

Det var såååååå SKØNT. Elsker al den energi, som solen giver en, når man er udenfor – og elsker at have jord under neglene.

Spadseretur og glade tanker

Jeg er så taknemmelig for den store haveomlægning vi gjorde i 2012. Dér flyttede vi en terrasse, nedlagde staudebedene fyldt med skvalderkål og lavede højbede, købte en skurvogn, opførte et brændeskur og etablerede det skønneste drivhus – med den dejligste seng indeni.

Men da jeg boede tre måneder på Læsø sidste sommer, var det ikke meget, der skete med haven i mellemtiden, så vi har stadig lidt at se til, før den står som den drømmehave, vi havde forestillet os. Dejligt med projekter og idéer, så er der altid noget at tage fat i…

I dag blev det dog bare til en spadseretur rundt på matriklen, hvor jeg hilste på mælkebøtterne og tulipanerne, hængte min regnbue midlertidigt op på en stolpe, så den kan fortælle mig, om det er der, den skal hænge fremover og endelig lavede jeg forårsrengøring og reflekterede over livet i drivhuset.

365 moodboards in 2014. Moodboard #111: Vores have: Drivhus og stolpe med yarnbombet regnbue. Fotograf: Susanne Randers

[Driverliv og forårsrengøring i drivhuset. Sengen var det første møbel, der kom ind i drivhuset, og det har jeg ikke fortrudt et sekundt. På halvtaget uden for drivhuset har jeg monteret min regnbuestrik midlertidigt – skal lige se det an, men tror nu nok, at det er der, den skal hænge, så kan det ses fra det meste af haven…]

365 moodboards in 2014. Moodboard #111: Vores have: Palleramme højbede havedag og farveglade baljer. Fotograf: Susanne Randers

[“Livet er en fest, og du er inviteret med om bord”, citat billedkunstner og pibemager Anne Julie, Læsø. Der er altid fest og glade dage i nærheden af mig – og masser af farveglæde… Vi har to rækker højbede lavet af sortmalede pallerammer. Den forreste række med stauder og den bagerste med grønsager. De farverige baljer var sommerresidens for mine stauder, da vi i 2012 flyttede rundt på hele haven…]

Vise ord på theposen på moodboardet – årets første kop the i drivhuset

“It is better to light one little candle than to curse the darkness.”

“Det er bedre at tænde et lille lys end at forbande mørket.”

… Og jeg suger alt det lys til mig, jeg kan i drivhuset – og sørger udelukkende for at tænke positive tanker.

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #111: Light and happy energies in the greenhouse. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Light and happy energies in the greenhouse

Have been OUTSIDE in the garden today – in fact, for the first time this year. Have not been in my greenhouse one single time this year to drink tea or meditate before today.

It was so GREAT! Love all the energy that the sun gives you when you’re outside – and love working with my hands.

Walking “The Petersen Stroll” and thinking happy thoughts

I am so grateful for the large garden transformation we did in 2012. There, we moved a terrace, made beautiful raised beds, bought a waggon shed, built a wood shed and established the most beautiful greenhouse – with the loveliest bed inside.

But as I lived three months in Læsø last summer, it was not much that happened in the garden in the meantime, so we still have a bit to do before it’s the dream garden that we had imagined. Great with projects and ideas, then there is always something to do…

Today, however, it was just for a stroll around the garden, where I greeted the dandelions and tulips, hung up my rainbow temporarily on a pole so that it can tell me if it’s there, it will hang in the future and finally I made spring cleaning and reflected on life in the greenhouse.

365 mood boards in 2014. Mood board #111: Our garden: Greenhouse, spring cleaning and rainbow yarnbombing. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[Good thoughts and spring cleaning in the greenhouse. The bed was the first piece of furniture that came into the greenhouse, and I have not regretted it a second. On the shelter outside the greenhouse, I mounted my rainbow knit temporarily – I guess it is the place for it to hang, so it can be seen from most parts of the garden…]

365 mood boards in 2014. Mood board #111: Our garden: Raised beds and colorful tubs. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[“Life is a party and you re invited on board”, quote painter and pipe-maker Anne Julie, Læsø. There is always festive and happy days near me – and lots of color delight… We have two rows of raised beds. The front row of perennials and rear with vegetables. The colorful tubs was the summer residence of my perennials, back in 2012 where we moved around the whole garden…]

Wise Words on the tea bag on the mood board – the first cup of tea in the greenhouse

“It is better to light one little candle than to curse the darkness.”

And… I suck all the light that I can in the greenhouse – and ensures only to think positive thoughts.

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #110:
TA-DAH: Færdigstrikket regnbue – og tanker om at gøre en forskel ¦ Knitted rainbow finished

365 moodboards in 2014. Moodboard #110: Færdigstrikket regnbue klar til yarnbombing - og tanker om at gøre en forskel. Fotograf: Susanne Randers

Tanker om fælles yarnbombing projekt, der gør en forskel…

Min regnbue blev strikket færdig i dag – dvs. jeg mangler lige at afslutte strikketøjet, men det gør jeg i morgen, og så skal jeg ellers finde et fedt sted at yarnbombe vores have.

Jeg er VILD med farver – og jeg glæder mig til at have en regnbue hængende, der kan smile til mig hver eneste gang, jeg ser på den.

Og så var det jeg tænkte:

Skal vi ikke lave et fælles yarnbombing projekt, som kan gøre en masse mennesker glade?

Sidste sommer var jeg med til at lave et yarnbombingprojekt på Læsø “En lap til Læsø”. Det var super skønt, sjovt og hyggeligt – men jeg tænker (højt):

  • Kunne vi yarnbombe en have ved et hospital?
  • Kunne vi yarnbombe en have på et børnehjem?
  • Kunne vi yarnbombe en del af en sansehave?
  • Kunne vi yarnbombe et sted, som VIRKELIG kunne gøre en forskel for stedets beboere eller brugere?

Mon du kender sådan et sted?

Jeg drømmer om at finde et sted, hvor nogle VIRKELIG har brug for et smil i deres hverdag – et sted, vi kunne pakke ind i garn på den hyggelige måde – bare for denne sommer…

Jeg ville gerne koordinere indsamlingen af strikkede og hæklede lapper, dialog med stedet, indhentning af tilladelser osv. og måske vi kunne være en hel masse hjælpende hænder om at sy det hele sammen og sætte det op på en dag eller to?

Kender du mon sådan et sted, der synes, det kunne være sjovt, spændende og hyggeligt? Så læg gerne en kommentar ♥

Jeg drømmer i hvert fald videre… ♥ ♥ ♥

I mellemtiden kan du se billeder fra yarnbombingen af Læsø her:

Kærlig hilsen Susanne

Skriv et kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #110: TA-DAH: Knitted rainbow finished and ready for yarnbombing. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

TA-DAH: Knitted rainbow finished

 – and thoughts about a common yarnbombing project that makes a difference

My rainbow was knitted finished today – and tomorrow I will find a suitable place for yarnbombing it in our garden.

I am CRAZY about colors – and I am delighted to have a rainbow hanging which can smile back at me every time I look at it.

And then I thought:

How about making a common yarnbombing project that can make a lot of people happy?

Last summer I made a yarnbombing project on the Danish island Læsø “A patch for Læsø”. The yarnbombing was super beautiful, fun and nice – but I think (out loud):

  • Could we yarnbomb a garden at a hospital?
  • Could we yarnbomb a garden at an orphanage?
  • Could we yarnbomb a piece of sensory garden?
  • Could we yarnbomb a place that REALLY make a difference for the resort’s residents or users?

Wondering if you know such a place?

I dream of finding a place where somebody REALLY needs a smile in their everyday lives – a place we could wrap into cosy yarn – just for the summer…

I would like to coordinate the collection of knitted and crocheted patches, the dialogue with the place, obtaining licenses etc. and maybe we could be a lot of helping hands of sewing it all together and put it up in a day or two?

Well, I continue dreaming… ♥ ♥ ♥

In the meantime, you can see pictures from the yarnbombing of Læsø here: (with Danish text)

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10