Tag-arkiv: Energier

MOODBOARD #89:
Solskin i mit krearum ¦ Sunshine in my studio

365 moodboards i 2014. Moodboard #89: Solskin i mit krearum. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

I dag gik en længe ventet drøm i opfyldelse!

Jeg har fået plads til et sybord i mit krearum. Det er bare helt vidunderligt fantastisk!!!

Og oven i købet et glad solgult bord med det dejligste retrotapet, som jeg fik for en måneds tid siden af søde tinatichtach sammen med den dejligste broderiskat.

Alt sammen på grund af den nye, skønne reol, så jeg kunne flytte en masse malerier fra et forholdsvis dødt hjørne ind på reolen…

365 moodboards i 2014. Moodboard #89: Solskin i mit krearum. Nyt symaskinebord med gult retrotapet. Fotograf: Susanne Randers

[Det gule symaskinebord med det dejligste solgule retrotapet har fået plads i hjørnet af mit krearum]

Ta-dah: Et upcyclet genbrugsbord fra gemmerne

Jeg fandt min storebrors aflagte køkkenbordplade frem fra skuret, fik kæresten til at skære den til, så den blev 120 cm lang, og monterede fire gamle løse ben med hjul på, som lå på vores loft, og så var det ellers i gang med retrotapet og tapetklister.

Så nu er der solskin i mit krearum – og alle de gule, handlekraftige energier har fået vinger og kan flyve frit rundt i rummet.

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #89: Sunshine in my studio. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Sunshine in my studio

Today a long awaited dream came true!

I’ve now got enough space for a sewing table in my studio. It’s just absolutely wonderful!

And even a happy yellow table full of sunshine made with the most beautiful retro wallpaper, which I got for about four weeks ago from sweet tinatichtach together with the finest embroidery treasure.

All because of the new, beautiful rack, I was able to move a lot of paintings from the quite dead corner into the new rack…

365 mood boards in 2014. Mood board #89: Sunshine in my studio. New sewing table with yellow retro tapestry. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[The new sewing table with sunny yellow retro tapestry in the corner of my studio]

Ta-dah: An upcycled table from the attic

I took my big brother’s discarded kitchen table out from the shed, got my boyfriend to cut it so that it was 120 cm long and mounted four ancient legs with wheels from our attic, and then I pimped the table with the beautiest yellow retro wallpaper.

So now there is sunshine in my studio – and all the yellow, powerful energies fly freely around the room.

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #70:
Lader batterierne op med god energi ¦ Charging my batteries with good energy

365 moodboards i 2014. Moodboard #70: Lader batterierne op med god energi. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Mine tanker har kredset om det samme i ugevis. Jeg trænger i den grad til at få ladet mine batterier ordentligt op…!

Jeg har været vildt meget på farten de seneste uger – lavet en masse spændende ting, men på en eller anden vis ikke lyttet nok indad…

En tom kalender, ja tak :)

Jeg har lavet en masse hyggelige ting med en masse skønne mennesker, og har stort set ikke været hjemme.

Men denne uge er kalenderen totalt ryddet for aftaler, på nær kreaklubben i morgen aften, da jeg skal have MIG tid, tid til at finde ind til MIN kerne. Tid til meditation. Tid til fysisk og mental oprydning. Tid til at få mit powerflow på rette kurs igen!

Det sidste års tid har ført mig på min egen kreative rejse med den klare mission, at jeg ønsker at leve kreativt. Jeg har måttet sande, at det liv og den livsstil jeg har haft hidtil, trængte til et grundigt eftersyn – og gennem især en ændret kost, til stenalderkost og ingen sukker, har jeg fået tilført en masse ekstra energi, i forhold til førhen…

Kreativitet lader mig op

For fem år siden spurgte en coach mig, hvad der dengang drænede mig for energi, og hvad der gav mig den fede energi… Det har taget sin tid at efterleve svaret, for en af de helt klare svar er: Kreativt flow giver mig i høj grad den gode energi – men dengang var jeg slet ikke i kontakt med min kreativitet, som jeg er i dag…

Andre aktiviteter, der lader mig op er meditation, gåture, kunstnerstævnemøder, samværet med skønne mennesker, god musik, naturen og min dejlige kæreste. Og solen selvfølgelig – som i den grad har forkælet os med sine varme stråler de sidste mange dage…

Men lige nu har jeg kreativt rod til op over begge ører, som jeg skal have flyttet rundt på, før jeg igen kan lade mig fylde op med den skønne, kreative energi…

Hvad giver dig den fede energi?

Ved du, hvad der dræner dig for energi – og hvad der lader dig op med den gode energi?

Ellers vil jeg anbefale dig denne lille øvelse: Sæt dig med en pen og et stykke papir – tegn et lille batteri på papiret og et stort plus og minus. Mærk efter og skriv ned, hvad der fylder batteriet op (plus) og hvad der dræner dig for energi (minus).

For hver ting, der dræner dig, må du enten acceptere, at sådan er det, eller evt. lave en strategi for, hvordan det kan blive anderledes…

Sørg for, at du laver ting flere gange om dagen, der giver dig den gode energi – vi har alle brug for at få ladet vores batterier op løbende…

alle de gode energier komme til både dig og mig!

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #70: Charging my batteries with good energy. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Charging my batteries with good energy

My thoughts have centered on the same for weeks. I need to recharge my batteries properly…!

I’ve been very much on the road the past weeks – made ​​a lot of exciting things, but somehow not listened enough to myself…

An empty calendar, yes please :)

I’ve made a lot of nice things with a lot of wonderful people, and have hardly been home.

But this week, the calendar is completely empty, except for my creative gathering tomorrow night… I need ME time, time to find my way to MY core. Time for meditation. Time for physical and mental cleanup. Time to get my power flow back on track!

The last year has led me on my own creative journey with the clear mission that I want to live creatively. I realized that the life and lifestyle I ‘ve had so far, was in need of a change – and particularly through a change in diet, with Paleo food and no sugar, I’ve been given a lot of extra energy, compared to my life before…

Creativity gives me the good energy

Five years ago, a coach asked me what drained me of energy, and what gave me the good energy… It has taken its time to live the answer… But I know now that the right answer is: Creative flow gives me the good energy – but at that time I was not in touch with my creativity as I am today…

Other activities that let me up are meditation, walking, artist dates, doing great stuff with lovely people, music, the nature and my lovely boyfriend. And the sun of course – which really has spoiled us with its warm rays the last couple of days…

What gives you the good energy?

Do you know what that drain you of energy – and what gives you the good energy?

Otherwise, I recommend you to do this small exercise: Sit down with a pen and a piece of paper – draw a small battery on the paper and a big plus and a minus. Feel, reflect and write down what fills up the battery (plus) and what drains you of energy (minus).

For every thing that drains you, you may either accept that’s how it is, or maybe you wish to create a strategy for how it can be different…

Make sure you’re doing things several times a day, that give fills you with the good energy – we all need to recharge our batteries continuously…

May all the good energies come to you and me!

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #22:
Tegner, drømmer, læser og indretter ¦ Drawing, dreaming, reading and decorating

365 moodboards i 2014. Moodboard #22: Tegner, drømmer, læser og indretter. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Jeg flytter om på energierne herhjemme.

Efter jeg i sidste uge tog fat på igen igen at indrette, rydde op og organisere mit krearum, så kommer det helt automatisk til at smitte af på resten af huset.

Vi har stået her så mange gange før – med drømmen om at skabe et aktivt hus, hvor der er plads til kreative udfoldelser all over – og samtidig tilbagetrækningszoner med plads til refleksion, meditation og fordybelse.

Og havde vi boet i et kæmpe New Yorker penthouse studio uden vægge, havde vi sikkert knækket indretningskoden for længst…

Elsk dit hjem

En af mine danske yndlings indretningsbøger er Ranvita la Cours “Elsk dit hjem” fra 2009. Jeg er vild med hendes smukke farverige, romantiske, feng shui univers, hendes dybe refleksioner og det nærvær, som lyser langt ud af bogen.

Ranvitas bog handler i den grad om energier – og om at vi kan tiltrække alt det gode, som vi ønsker i livet, hvis vi blot indretter os i overensstemmelse med vores personlighed.

Soul Space

I sidste uge netværkede jeg med den skønneste indretningsarkitekt og blogger Janne Baun Lützhøft, med bloggen Original Indretning, som introducerede mig til en indretningsbog fra 2011, som skulle være indretningsbogen over dem alle.

“SoulSpace… Transformér dit hjem, forvandl dit liv.
Sådan skaber du et hjem, fri for rod, fuld af skønhed – og inspireret af dig.”

Står der på forsiden af den amerikanske bog, der er skrevet af Xorin Balbes. Og jeg har netop hentet den på biblioteket i dag og glæder mig til rigtigt at fordybe mig i den.

Janne har skrevet et helt blogindlæg om bogen, som jeg vil anbefale dig at læse her.

365 moodboards i 2014. Moodboard #22: Decorate Workshop af Holly Becker. Collage. Fotograf: Susanne Randers

Decorate Workshop

Når vi taler om indretningsbøger, må jeg også nævne “Decorate Workshop” af Holly Becker.

Jeg fik bogen i julegave – og er VILDT inspireret af alle de smukke moodboards, som er i bogen.

Jeg har længe fulgt Holly Becker på hendes blog, decor8blog.com, og følger hende nu også på Instagram. I øjeblikket er hun i færd med at indrette sit nye hjem i Tyskland.

“Decorate Workshop” er anmeldt her på bloggen “a creative mint”

Hvad er din yndlings indretningsbog – eller allerbedste indretningstip?

Kærlig hilsen Susanne

PS. Tak for den VILDE modtagelse af min flow paper book give away i går. Er du ligesom jeg vild med papir, så tøv ikke med at deltage i give away’en…

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #22: Drawing, dreaming, reading and decorating. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Drawing, dreaming, reading and decorating

I’m rearranging the energies at home.

After last week when I moved around, organized and decorated my studio – the rest of the house automatically needs to be taken care of.

We have been here so many times before – with the dream about creating an active house with space for creativity all over – and at the same time space for reflection and meditation.

And if we had lived in a huge New Yorker penthouse studio without walls, we probably allready had arranged our stuff and lived like we always have dreamt about.

Love your home

One of my favorite Danish interior design books have always been Ranvita la Cour’s “Elsk dit hjem” (Love Your Home). I love her beautiful, colorful, romantic, feng shui universe, her deep reflections and the presence that illuminates the book.

Ranvita’s book is also about energies – and that we can attract all the good things that we want in life if we live and decorate according to our personality.

Soul Space

Last week I networked with the fantastic interior designer and blogger, Janne Baun Lützhøft, with the Danish blog “Original Indretning“, (Original Interior) who introduced me to a decorate book from 2011, which would be the decorate book of all books.

“Soul Space… Transform Your Home, Transform Your Life.
How to create a home free of clutter, full of beauty – and inspired by you.”

It says on the front of the American book, written by Xorin Balbes. And I’ve just picked it up at the library today and look forward to read it.

Janne has written an entire blog post about the book, you can read here. (in Danish)

365 mood boards in 2014. Mood board #22: Decorate Workshop af Holly Becker. Collage. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Decorate Workshop

When we talk about interior design books, I must also mention “Decorate Workshop” by Holly Becker.

I got the book for Christmas – and I am SO INSPIRED by all the beautiful mood boards that are in the book.

For years I have followed Holly Becker on her blog, decor8blog.com, and now I’m also following her on Instagram. Currently she is in the process of decorating her new home in Germany.

“Decorate Workshop” is reviewed here on the blog “a creative mint”

What is your favorite decorate book – or best decorating tip?

Lots of love and happiness, Susanne

PS. Thank you for the AMAZING reception of my flow paper book give away yesterday. If you love paper just like me, don’t hesitate to join my give away here…

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10