Tag-arkiv: Inspirationsvæg

MOODBOARD #42:
Etablering af kreaværksted i Kirkens Korshær i Køge ¦ Making a creative studio in the local charity shop

365 moodboards i 2014. Moodboard #42: Etablering af kreaværksted i Kirkens Korshær i Køge. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

I dag har jeg arbejdet frivilligt i Kirkens Korshær i Køge.

Vi er i gang med at etablere et kreativt værksted midt i butikken, hvor vi skal inspirere Køgenserne til, hvordan man kan transformere genbrugsting om til en masse lækre sager…

Kreativt frivilligt korps under etablering

Kirkens Korshærs Genbrugsbutik i Køge er i fuld sving med at etablere et korps af kreative frivillige kræfter, som vil arrangere frivillige, kreative workshops i butikken, så Køgenserne kan få øjnene op for upcycling og redesign.

365 moodboards i 2014. Moodboard #42: Etablering af kreaværksted i Kirkens Korshær i Køge. Foldevæg af gamle jalousilåger beklædes med gamle illustrationer. Fotograf: Susanne Randers

[Etableringen af værkstedet midt i genbrugsbutikken blev påbegyndt i dag – jeg har pålimet illustrationer fra gamle kasserede bøger på den ene side af en foldevæg, som skal stå i det nye værksted]

Kreativt genbrugsværksted midt i butikken

Det er SÅ FEDT med et permanent kreativt værksted midt i butikken, hvor man kan tjekke ind som frivillig, når man har tid og lyst, og skabe genbrug om til noget andet, det være sig smykker, møbler, kunst, mosaik eller hvad man har lyst til.

Workshops den første søndag i hver måned

Der vil fremover være workshops i butikken som minimum den første søndag i hver måned.

Første kreative arrangement er søndag 2. marts 2014, hvor der også vil være fastelavns tøndeslagning.

Hold øje med lokalavisen, hvor Kirkens Korshær vil oplyse om de kommende arrangementer.

Er det noget for dig?

Har du lyst til at være frivillig sammen med mig, så kontakt mig gerne på mitkrearum [a] gmail.com

Læs evt. også: Genbrugsguld der taler til mit kreative hjerte

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #42: Making a creative studio in the local charity shop. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Making a creative studio in the local charity shop

Today I have volunteered in Dan Church Social in Køge.

We are in the process of establishing a creative studio in the middle of the store where we are going to inspire the local inhabitants how to transform recycled things to a lot of cool stuff…

Dan Churc Social is establishing a corps of creative volunteers who will organize creative upcycling and redesign workshops in the store.

365 mood boards in 2014. Mood board #42: Making a creative studio in the local charity shop. Photo collage. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Creative recycling workshop in the middle of the store

It is SO COOL with a permanent creative studio in the middle of the store, where you can check in as a volunteer when you have time, and create recycled things into something else, it could be jewelry, furniture, art, mosaic or whatever you want.

Workshops on the first Sunday of each month

There will be recycling workshops in the store at least the first Sunday of each month.

The first creative event is Sunday 2 March 2014, which also will be a Carnival celebration.

All upcoming events will be announced in the shop and in the local newspaper.

Would you like to volunteer with me, please contact me at mitkrearum [ a] gmail.com

If you like to read more, please read: Recycled Gold that speaks to my creative heart

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #41:
Laver ny inspirationsvæg klar til 365 moodboards ¦ Preparing a new inspiration wall for 365 mood boards

365 moodboards i 2014. Moodboard #41: Laver ny inspirationsvæg klar til 365 moodboards. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

41 dage er gået af 2014 – hvis du skulle være i tvivl… Jeg tæller dagene i år – og se frem mod dag 365, hvor min mission er fuldført, for i år i hvert fald.

365 moodboards i 2014… har jeg lovet mig selv at lægge og/eller fotografere, til inspiration for dig og for mig.

Inspirationsvæg med plads til alle årets moodboards

I dag fik jeg så taget hul på noget, som har ulmet længe…

Sidste år, i min egen transformationsproces, fik jeg både nedbrudt en masse kreative blokeringer – og jeg fik især også lært at fokusere mere på alt det, jeg havde nået [ ta-dah ] i stedet for alt det, jeg synes, jeg skulle nå [ to-do ]…

Og på et tidspunkt foreslog min kæreste, at jeg – for at få øjnene op for, at jeg var kreativ – skulle printe fotos ud af alle mine kreationer og hænge dem op – altså lave en fysisk ta-dah væg.

Jeg valgte i stedet at skrive lange ta-dah lister hver søndag, hvilket jeg stadig praktiserer – og selvfølgelig skrive en masse blogindlæg, hvor mange af mine kreationer også bliver vist, til glæde for mig selv og for mine kære læsere.

En fysisk ta-dah væg har taget form

Men i dag var dagen, hvor jeg alligevel tog hul på at lave en fysisk ta-dah inspirationsvæg – nemlig en væg med plads til dette års 365 moodboards ♥

365 moodboards i 2014. Moodboard #41: Laver ny inspirationsvæg klar til 365 moodboards. Neonpink mursnort udspændt mellem kroge. Fotograf: Susanne Randers

DIY – Sådan har jeg lavet min nye inspirationsvæg

Materialer:

Montering:

Inspirationsvæggen er ca. 1,5 meter høj og 2,7 m bred, og er lavet ved hjælp af neonpink mursnor, der er udspændt imellem nogle små kroge, jeg har skruet ind i væggen.

For at fastgøre mursnoren på krogene, har jeg lavet løkker i hver sin ende af snoren.

Jeg har lavet en lodret afstand på 12 cm mellem hver krog – fordi jeg ved, at mine udprintede moodboards bliver 10×10 cm…

min inspirationsvæg, der hænger i mit krearum, er der ca. 20 cm mellem hver krog. Det giver en større fleksibilitet, hvis der skal hænges ting op i varierende størrelser.

Nu er væggen klar til 365 moodboards ♥

Jeg lover dig at vise billeder af min nye inspirationsvæg løbende, og glæder mig VILDT til dag for dag at hænge dagens moodboard op med en lille klemme på den neonpink mursnor.

Har du også en inspirationsvæg derhjemme? Ellers vil jeg anbefale dig at lave en straks – måske bare ved hjælp af maskingtape… Det er et visuelt stærkt redskab.

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #41: Preparing a new inspiration wall for 365 mood boards. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Preparing a new inspiration wall for 365 mood boards

41 days have passed of 2014 – if you were wondering… I count the days in the year – and look ahead to day 365 , where my mission is accomplished, for this year at least.

365 mood boards in 2014… I have promised myself to make and/or photograph –  of inspiration for you and for me.

Inspiration wall for this year’s mood boards

Today I started up on something that has been simmering for a long time…

Last year, in my own transformation process, I got rid of a lot of creative blockages with help from Julia Cameron – and I especially learned to focus more on all that I had reached [ ta-dah ] instead of all that, I think I had to reach [ to-do ]…

And one day my boyfriend suggested that I – to start realizing that I was creative – should print photos of all my creations and hang them up – that is, to make a physical ta-dah wall.

I chose instead to write long ta-dah lists every Sunday, which I still practice – and of course write a lot of blog posts, in many of my creations are also shown – to the delight of myself and my dear readers.

A physical ta-dah wall has taken shape

But today was the day when I started making a physical ta-dah inspiration wall; a wall with enough space for this year’s 365 mood boards ♥

365 mood boards in 2014. Mood board #41: Preparing a new inspiration wall for 365 mood boards. Neon pink string stretched between hooks. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

DIY – How I made my new inspiration wall

Materials:

Assembly:

My inspiration wall is approx. 1.5 meters high and 2.7 meters wide and is made by ​​using neon pink string that is stretched between small hooks screwed into the wall.

To secure the strings on the hooks, I have made loops at each end of the string.

I made a vertical distance of 12 cm between each hook – because I know that my printed mood boards are 10×10 cm…

On my inspiration wall in my studio, there are approx. 20 cm between each hook. This gives greater flexibility if you need to hang things up in varying sizes.

Now, the wall is ready for mood boards 365 ♥

I promise to post pictures of my new inspiration wall regularly. I almost can’t wait to hang today’s moodboard up with a small clamp on the neon pink string.

Do you also have an inspiration wall at home? Otherwise, I recommend you to make one immediately – maybe just using maskingtape… It’s a very visual powerfull tool.

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #25:
Skitser til Eske Kaths loftsmaleri i Kronprinsesse Marys mødelokale ¦ Sketches for ceiling painting in Crown Princess Mary’s conference room

365 moodboards i 2014. Moodboard #25: Skitser til Eske Kaths loftsmaleri i Kronprinsesse Marys mødelokale. Inspirationsvæg udstillet på KØS. Fotograf: Susanne Randers

Et moodboard kan bruges til utallige kreative processer!

Moodboardet er et kanont værktøj til at afklare en forventningsafstemning, hvis en kunstner eksempelvis skal lave et bestillingsarbejde til en kunde.

Så er det ligesom at se ind i kunstnerens skaberunivers – og moodboardet bliver en visualisering af, hvad kunstneren tænker og føler om den konkrete foranstående opgave…

På moodboardet kan kunstneren samle skitser, farvesammensætninger, modeller og materialer, som peger i retningen af, hvordan det færdige kunstværk eller udsmykningen kommer til at se ud…

Jeg elsker at kigge med i en kunstners kreative proces, se på skitser, farveforlæg, høre interviews eller hvad der nu er til rådighed, når man går på museum, surfer på nettet eller ser en dokumentarfilm på tv eller på youtube.

Kunst til de kongelige

I 2009 blev 10 danske kunstnere inviteret til at udsmykke dele af Kronprinsparrets bolig på Amalienborg i Frederik VIII’s Palæ.

De 10 kunstnere har doneret alle deres skitser og modeller til KØS – museum for kunst i det offentlige rum – hvor jeg arbejder i museumsbutikken.

KØS havde en stor populær udstilling tilbage i 2010 med alle kunstnernes skitser – og i år er udvalgte skitser udstillet på museet igen, i

Kathrine Ærtebjergs væg er nok min favorit…

Jeg har enormt svært ved at vælge, hvilken af kronsprinsparrets kunstværker, jeg er vildest med, da der er store kunstnere som Erik A. Frandsen, Eske Kath, Jesper Christiansen, John Kørner, Kaspar Bonnén, Kathrine Ærtebjerg, Morten Schelde,  Olafur Eliasson, Signe Guttormsen og Tal R repræsenteret.

Vildest er jeg nok med Kathrine Ærtebjergs finurlige eventyrmalerier i Kronprinsparrets anretterkøkken, hvor skitserne faktisk var lilla – mens den færdige væg blev gul

365 moodboards i 2014. Moodboard #25: Forarbejde til Eske Kaths loftsmaleri i Kronprinsesse Marys mødelokale. Inspirationsvæg udstillet på KØS. Fotograf: Susanne Randers

[Forarbejde til loftsmaleri i Kronprinsesse Marys mødelokale i Frederik VIII’s Palæ. Olie på lærred, snor og collage. Skitse i 1:4, opdelt i tern. Realiseret af Eske Kath (f. 1975) i 2009]

Eske Kaths fantastiske inspirationsvæg

I dag, da jeg var på arbejde, valgte jeg at affotografere Eske Kaths fantastiske inspirationsvæg, som i øjeblikket hænger på KØS.

Den er virkelig et sansebombardement, der vil noget – og et super godt eksempel på et moodboard.

Inspirationsvæggen er et sammensurium af Eske Kaths blyantstegninger, akvareller, notater, farveprøver, rumoptegnelser, udklip, fotos, prints mv. – som alt sammen er forarbejder til det endelige loftsmaleri, som blev opført i 2009.

Det færdige loftsmaleri har referencer til solen, universet og hvem ved, måske også den globale opvarmning… – Og ifølge et interview med Eske Kath, må loftet gerne få de besøgende til at læne sig tilbage og forsvinde væk i en anden verden – og måske reflektere over, at de er en del af noget større, end det der er lige her og nu.

Så du skitserne i 2010?

Ellers har du chancen igen nu! Kig forbi Køge og se skitserne med dine egne øjne – de hænger på KØS frem til august 2014…

Og giv mig endelig et pip, hvis du kommer forbi Køge :)

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #25: Sketches for ceiling painting in Crown Princess Mary's conference room. Inspiration wall exhibited at KØS. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Sketches for ceiling painting in Crown Princess Mary’s conference room

Mood boards can be used for lots of creative processes.

If an artist is going to make a commissioned work for a client, a mood board is very useful.

On the mood board the artist can gather sketches, color schemes, models and materials that points in the direction of how the finished work of art or decoration is going to look like…

I really love to look into an artist’s creative process, looking at sketches, color models, interviews etc. – and I am very grateful that I have the opportunity due to my work.

Art for the Royal Family

In 2009, 10 Danish artists were invited to decorate parts of the Crown Prince Couple’s home at Amalienborg Palace, Frederik VIII’s Palace, in Copenhagen.

The 10 artists have donated all their sketches and models to KØS – museum of art in public spaces – where I work at the museum shop.

KØS had a very popular exhibition back in 2010 with all the artists’ sketches – and this year some of the sketches are exhibited at the museum again.

Kathrine Ærtebjerg’s wall is probably my favorite…

It is difficult to choose which of the Crown Prince Couple’s works of art, I like the most, as there are great artists such as Erik A. Frandsen, Eske Kath, Jesper Christiansen, John Kørner, Kaspar Bonnén, Kathrine Ærtebjerg, Morten Schelde,  Olafur Eliasson, Signe Guttormsen and Tal R represented.

If I have to choose, I will probably choose Kathrine Ærtebjerg whimsical adventure paintings in the Royal Couple’s butler’s kitchen, where the sketches in fact were purple – while the finished wall turned out to be yellow

365 mood boards in 2014. Mood board #25: Preliminary work for Eske Kath's ceiling painting in Crown Princess Mary's conference room. Exhibited at KØS. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[Preliminary work for ceiling painting in Crown Princess Mary’s conference room, Frederik VIII’s Palace. Oil on canvas, strings, collage. Executed by Eske Kath (b. 1975) in 2009]

Eske Kath’s amazing inspirational wall

Today when I was at work, I chose to photograph Eske Kath‘s amazing inspirational wall.

It is truly a sensational experience – with lots of colors and thoughts – and a very fine example on a mood board.

The wall is a hodgepodge of Eske Kath’s pencil drawings, watercolors, notes, color swatches, cut outs, photos, prints etc.- All of which are preparatory to the final ceiling painting, which was executed in 2009.

The finished ceiling painting has references to the sun, the universe and who knows, perhaps global warming… – And according to an interview with Eske Kath, the ceiling may invite the visitors to lay back and float away into another world – and maybe reflect upon that they are part of someting bigger than right here and now.

Did you see the sketches in 2010?

Otherwise, you have the chance again now! Visit Køge and see the sketches with your own eyes – they are exhibited on KØS until August 2014

And please tell me, if you come around Køge :)

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10