Tag-arkiv: Frivillig

MOODBOARD #72:
DIY stempel til genbrugs krea poser ¦ DIY stamp for recycling paper goodie bags

365 moodboards i 2014. Moodboard #72: DIY stempel til genbrugs krea poser. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Vi har virkelig fået indviet kreaværkstedet i Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Køge

Jeg er frivillig i butikkens nye kreaværksted midt i butikken og hygger mig vildt med at finde gamle skatte i de gamle bøger, som ikke umiddelbart er salgsbare, fordi de har revnede rygge, smudsede sider eller er tapet sammen på kryds og tværs…

DIY kreaposer til kreative projekter

Gamle gulnede, slidte bøger er virkelig en skatkiste for mig – og mange af bøgerne indeholder de smukkeste illustrationer, som jeg hiver hiver ud af bøgerne og gemmer til genbrugs- og upcycling projekter.

I sidste uge lavede jeg en smuk opslagstavle af nogle af illustrationerne, og da fik jeg det geniale forslag fra Lisbet *LLL&Co* via Instagram, at jeg skulle pakke DIY “Gør det selv” poser, som kunne sælges i butikken.

Det projekt startede jeg så op på i dag – men nåede ikke at fuldende det, da jeg mangler nogle bestemte typer illustrationer for at lave en fed kreapakke til brug for scrapbooking, smashbooking, collager eller andre kreative projekter.

Jeg skal nok skrive her på bloggen og på Instagram, når DIY kreaposerne er lavet, hvis du får lyst til at kigge forbi butikken og kigge nærmere på alt det lækre gamle papir.

DIY håndgraveret stempel

Her til aften hev jeg så mit nye linoleumsskæresæt frem, som jeg har fået af en kær veninde, og lavede et “DIY” stempel, som jeg kan stemple på etiketten på kreaposerne, når de er færdige…

Så fedt, at gøre det selv ♥ Og så fedt med genbrug ♥

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #72: DIY stamp for recycling paper goodie bags. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

DIY stamp for recycling paper goodie bags

I am a volunteer in Dan Church Social’s new creative studio in middle of the charity store.

I really enjoy to find ancient treasures in the old books that are not readily marketable because they have cracked backs, soiled pages or are totally taped together…

Old yellowed, quite damaged books is truly a treasure for me – and many of the books contain the most beautiful illustrations that I pull out of books and store for upcycling projects.

Last week I made a beautiful pin board of some of the illustrations, and I got the brilliant suggestion from Lisbet *LLL&Co.* via Instagram that I should pack DIY “Do It Yourself” goodie bags that could be sold in the shop.

I started that project today – but did not finish it because I need certain types of illustrations to make a fantastic goodie bag to use for scrap booking, smash booking, collages or other creative projects.

I’ll post here on the blog and on Instagram when the DIY bags are made, if you will want to stop by the store and look at all that delicious old paper.

DIY hand carved stamp

This evening I made ​​a hand carved “DIY” stamp that I can stamp on the label of the goodie bags when they are finished…

So cool to do it yourself ♥ And so cool with recycling ♥

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #65:
Fra maleri til pimpet opslagstavle ¦ From painting to pimped pin board

365 moodboards i 2014. Moodboard #65: Fra maleri til pimpet opslagstavle Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Jeg har været frivillig i dag i Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Køge. Vi har etableret et kreativt værksted midt i butikken, hvor kreative frivillige kan tjekke ind og skabe salgsbare varer ud af de råvarer, der findes i genbrugsbutikken.

Et moodboard af et moodboard

Jeg valgte i dag at lave den skønneste og super romantiske opslagstavle – som er et helt moodboard i sig selv.

365 moodboards i 2014. Moodboard #65: Ta-dah: Opslagstavle lavet af genbrugsmaterialer. Upcycling. Fotograf: Susanne Randers

[Upcycling: Opslagstavle lavet af genbrugsmaterialer. Kreeret af Susanne Randers]

DIY: Sådan gjorde jeg

Jeg fik et gammelt maleri i hænderne, og fandt gamle landkort og illustrationer af blomster, kornsorter og rådyr, hæklede sager, stofrester og broderier frem, og limede det hele på maleriet med vådrumsklæber.

Bagefter monterede jeg to neonpink mursnore vandret på maleriet, så man kan bruge det til opslagstavle. Enten til små beskeder til en selv, eller til videreudvikling af stemningen på opslagstavlen…

Ideelt havde opslagstavlen lidt mindre klemmer, men i dag var der kun de store klemmer til rådighed i genbrugsbutikken – og mit mantra er:

“Tag hvad du har, og få det bedste ud af det…”

Opslagstavlen er sat til salg i dag i butikken til 300 kr. Håber selvfølgelig, at den allerede er solgt i morgen :)

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #65: From painting to pimped pin board. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

From painting to pimped pin board

I have been a volunteer today in Dan Church Social thrift store in Køge. We have made a creative studio in the middle of the shop where creative volunteers can check in and create products out of materials found in the recycling shop.

A mood board of a mood board

I chose today to make the most beautiful and super romantic pin board – which is a mood board itself.

365 mood boards in 2014. Mood board #65: Ta-dah: The final pin board made of recycled materials. Upcycling. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[Upcycling: Pin board made of recycled materials. Ca. 70×50 cm. Made by Susanne Randers]

DIY: That’s how I did

I found an old painting, old maps and illustrations of flowers, grains and deers, crocheted doileys, fabric and embroidery and glued it all on the painting.

Afterwards I installed two neon pink strings horizontally on the painting, so you can use it as a pin board or message board. Either for small messages to yourself, or for the further development of the mood board…

Ideally it would look fantastic with smaller wooden clips, but today there was only the big ones available in the charity shop – and my mantra is:

“Take what you have and make the best of it…”

The pin board has been put for sale today in the charity shop for 300 DKK. I hope of course, that it is already sold tomorrow :)

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #62:
Genbrugsbutikker er mit kreative skatkammer ¦ Thrift shops are my treasury box

365 moodboards i 2014. Moodboard #62: Genbrugsbutikker er mit kreative skatkammer. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

“Stop buying, start using”

Har været mit mantra det seneste års tid – og først nu har jeg til fulde forstået omfanget heraf.

Jeg er blevet frivillig i den lokale Kirkens Korshærs store genbrugsbutik i Køge – og i dag lagde jeg dette moodboard op i butikkens nye kreative værksted på ganske få sekunder.

Inspireret af at finde bogen “Mit skatkammer”, et ark indianer glansbilleder i en aflagt glansbilledbog og den flotte læderombundne tændstiksæske (som jeg tænker, at jeg skal finde en Cirkeline til at bo i), måtte jeg bare lægge et rødt moodboard fyldt med glæde og barnlig energi.

Genbrug pirrer min nysgerrighed

Jeg er VILD med, når ting har en historie – og er der noget, der kan pirre min nysgerrighed, er det genbrugsbutikker og loppemarkeder. Jeg kan brygge alverdens historier sammen, når jeg går på opdagelse i alle krogene… En genbrugsbutik er fyldt med skatte for min kreative sjæl!

Bedst har jeg det, når jeg kan se, at tingen har haft et liv hos et andet menneskes, når tingen har været rørt af en andens hånd, som i dag, da jeg fik en gammel håndskrevet opskriftsbog af en af mine søde kollegaer i Kirkens Korshær. Wauw, altså – lige en gave efter mit hjerte… ♥

Så har du lyst til eventyr, kan jeg anbefale dig at gå på genbrugsskattejagt. Men pas på: Man kan hurtigt blive afhængig… :)

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #62: Thrift shops are my treasury box. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Thrift shops are my treasury box

“Stop Buying, Start Using”

Has been my mantra the past year – and first now I fully understand the message to myself.

I am a volunteer in the local Dan Church Social charity shop in Køge – and today I made this moodboard in the store’s new creative studio in very few seconds.

Inspired by finding the book “My treasure”, a sheet of Indian scraps and a beautiful leather wrapped matchbox (which I think that I need to find a Cirkeline doll to live in), I just had to put a red mood board together filled with joy and childish energy.

Recycling piques my curiosity

I love when things have a history – and is there anything that can pique my curiosity, it’s thrift stores and flea markets. I can imagine all sorts of stories when I go exploring in all the old goodies…. A thrift store is filled with treasures for my creative soul!

I really like to find things, that I can see have had a life with another person, to see that the object has been touched by someone else’s hand, like today, when I got an old handwritten recipe book of one of my nice colleagues in the Dan Church Social. Wow, that is just a gift after my heart… ♥

So if you want adventure, I recommend you to go on recycling treasure hunting. But beware: You can easily get addicted… :)

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10