Tag-arkiv: Kreative blokeringer

MOODBOARD #164:
Et ryddet kreabord¦ A cleared creative table

mitkrearum.dk kreativitet creativity 365 moodboards in 2014 164 Et ryddet kreabord Shade

Alle kreative processer roder. Bom!

Og at lægge 365 moodboards roder også! Helt vildt!!! Bom.

Så sidste fredag tog jeg en drastisk beslutning, mens min kæreste var til en fest i København. Jeg flyttede ALT det kreative rod fra krearummet og ud i køkkenet, mens jeg udtænkte en plan for en organiseret tilbagekomst.

Det hjalp helt vildt på hele mit mindset og alle mine kreative energier. Pludselig kunne jeg se klart igen. Sikken tiltrængt oprydning ♥ ♥ ♥

Et ryddet kreabord – igen igen

Så selvom Michele Bay Olsens perlepladepige ser lidt betuttet og “Palle alene i verden” agtig ud på moodboardet, så var det bare ekstremt SKØNT at kunne se hele den hvide bordplade på kreabordet igen. En bordplade, som i øvrigt er en gammel skabslåge, som jeg har købt for 10 år siden på Det Blå Marked i Haslev…

Og bordet ser faktisk stadig lige så ryddet ud i dag, fordi jeg løbende rydder op efter mig igen, når jeg har været krea – eller pakket pennevennepost :)

Nemlig. Bom!

Kærlig hilsen Susanne

PS. Dette moodboard er lagt fredag 13. juni 2014 – jeg er lidt bagud med at publicere blogindlæg, da jeg i øjeblikket forsøger at leve i nuet – og væk fra computeren… Du kan også se mine moodboards på Instagram, som altid er ajourført.

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – photo from my Instagram:

20140614-141349.jpg

A cleared creative table

All creative processes are messy!

And to make 365 mood boards in one year is quite messy too! Yep!

So last Friday I took a drastic decision, while my boyfriend was at a party in Copenhagen. I moved ALL the creative mess from my studio and into the kitchen while I planned an organized return.

The clean-up helped alot to my mindset and all my creative energies. Suddenly I could see clearly again. I was a very much needed clean-up ♥ ♥ ♥

A cleared creative table – once again

So even though Michele Bay Olsen’s hama bead girl looks a little puzzled and “Palle Alone in the World”-like on the mood board, it was extremely GREAT to see all of the white countertop on the creative table again. A tabletop, which by the way is an old cabinet door, which I bought 10 years ago at a flee market…

And the table looks actually still as cleared today because I now regularly tidy up after I’ve been creative – or packed pens pals post :)

Yihaaaa!!

Lots of love and happiness, Susanne

PS. This mood board is made Friday, June 13, 2014 – I am a little behind in publishing blog posts, as I’m currently trying to live in the moment – and away from the computer… You can also see my mood boards on Instagram, which always is up to date.

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #146:
På jagt efter mit indre kreative legebarn ¦ Searching for my inner creative child

365 moodboards in 2014. Moodboard #146: På jagt efter mit indre kreative legebarn. Fotograf: Susanne Randers

Tiden forsvinder ud mellem mine hænder… Solen og haven trækker mig væk fra mit krearum… Jeg glædes ved at se de små ting gro lige uden for døren – og alligevel savner jeg at være kreativ.

Føler mig splittet mellem et liv, hvor jeg bare “er” – og et liv hvor jeg har lyst til at producere en masse kreativt.

Har på finurlig vis stillet mig selv i et underligt limbo dilemma – for det er vel dybest set bare, at tage kreativiteten med uden for i solen, siger en stemme i baghovedet…? Eller…?

Hvorom alting er, er uglen et symbol på mit indre kreative legebarn. Ser jeg en ugle tænker jeg på det lille tidligere forsømte kreative legebarn inde i mig, som slet ikke fik plads i verden. Heldigvis har jeg skabt plads til min kreativitet det seneste år.

Men lige nu er energien ikke til at være særlig meget kreativ. Energien er mere til bare at “være”.

Mon jeg er den eneste, der føler det sådan her i den helt vidunderlige sommervarme, selvom vi kun er i slutningen af maj?

Kærlig hilsen Susanne

PS. Bakken på moodboardet er en gave fra søde @ibensfarverige og Kreadamen er fra skønne @turkisshop…

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #146: Searching for my inner creative child. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Searching for my inner creative child

The time slips out of my hands… The sun and the garden are pulling me away from my studio… I love seeing the little things grow right outside the door – and yet I miss being creative.

Feel torn between a life where I just “am” – and a life where I want to produce a lot of creative stuff.

Have on a whimsical way put myself in a strange limbo dilemma – for basically it is just to take the creativity with me outside in the sun, says a voice in the back of my head…? Or…?

Whatever the case, the owl is a symbol of my inner creative child. If I see an owl I think of the little earlier neglected creative child inside of me, that did not have a place in this world. Luckily that has changed during the past year.

But right now, the energy is not going to be very creative. The energy is more to just “be”.

I wonder if I’m the only one who feels like this in the quite wonderful summer heat, even though we are only at the end of May?

Lots of love and happiness, Susanne

PS. The tray at the mood board is a gift from sweet @ibensfarverige and The creative lady at the collage is from lovely @turkisshop…

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #87:
Et liv uden kreativt rod ¦ A life without a creative mess

365 moodboards i 2014. Moodboard #87: Et liv uden kreativt rod. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Måske er det ønsketænkning… Måske kan det rent faktisk lade sig gøre…?

Jeg har i rigtig lang tid forsøgt at tiltrække den helt rigtige reol til et af vores værelser, hvor alt det kreagrej, som jeg ikke har plads til i mit kreaværelse, kan være…

Og med den reol håber jeg, at det er SLUT med at flytte rundt på alle mine kreative, passive bunker. Altså alt det grej, som ikke lige er i brug i en kreativ proces, men som er indsamlet til inspiration, eller til at skulle blive brugt som led i et kreativt projekt, før eller siden…

Følger du med på Instagram, har du set mig lægge billeder op i dag af vores nye reol. Eller rettere, vores gamle genbrugte reol, som vi har købt i går via dba.dk. Jeg elsker genbrug, og jeg elsker at ting kan få et nyt liv i nye rammer hos en ny familie, når det er udtjent hos den gamle…

I morgen viser jeg billeder af reolen her på bloggen, før, under og efter.

Og i mellemtiden drømmer jeg om, hvordan det er at leve et organiseret liv, helt uden rod – med masser af sjov og ballade – og energierne brugt på kreativitet i stedet for oprydning…

Lad mig bevise, at jeg er the Queen of organizing!

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #87: A life without a creative mess. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

A life without a creative mess

Maybe it’s wishful thinking… Maybe it can actually be done… ?

For a long time, I have tried to attract the right rack for one of our rooms where all my creative supplies that I cannot have in my studio can be stocked…

And with a new bought rack, I hope that it is END of moving around at all my creative, passive piles. All that stuff, which is not used in a specific creative process, but collected for inspiration, or having to be used as part of a creative project, sooner or later…

If you follow me on Instagram, you’ve seen me show pictures today of our new book shelf. Or rather, our old recycled shelves, which we bought yesterday on the internet. I love recycling and I love that things can get a new life at a new family when it is worn out with the old one…

Tomorrow I will show pictures of the shelves here on the blog, before, during and after. I am still in progress.

And in the meantime I dream about what it’s like to live an organized life, without any mess – with plenty of fun – and all the energies spent on creativity, instead of organizing…

Let me prove that I am the Queen of organizing!

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10