Tag-arkiv: KØS

MOODBOARD #25:
Skitser til Eske Kaths loftsmaleri i Kronprinsesse Marys mødelokale ¦ Sketches for ceiling painting in Crown Princess Mary’s conference room

365 moodboards i 2014. Moodboard #25: Skitser til Eske Kaths loftsmaleri i Kronprinsesse Marys mødelokale. Inspirationsvæg udstillet på KØS. Fotograf: Susanne Randers

Et moodboard kan bruges til utallige kreative processer!

Moodboardet er et kanont værktøj til at afklare en forventningsafstemning, hvis en kunstner eksempelvis skal lave et bestillingsarbejde til en kunde.

Så er det ligesom at se ind i kunstnerens skaberunivers – og moodboardet bliver en visualisering af, hvad kunstneren tænker og føler om den konkrete foranstående opgave…

På moodboardet kan kunstneren samle skitser, farvesammensætninger, modeller og materialer, som peger i retningen af, hvordan det færdige kunstværk eller udsmykningen kommer til at se ud…

Jeg elsker at kigge med i en kunstners kreative proces, se på skitser, farveforlæg, høre interviews eller hvad der nu er til rådighed, når man går på museum, surfer på nettet eller ser en dokumentarfilm på tv eller på youtube.

Kunst til de kongelige

I 2009 blev 10 danske kunstnere inviteret til at udsmykke dele af Kronprinsparrets bolig på Amalienborg i Frederik VIII’s Palæ.

De 10 kunstnere har doneret alle deres skitser og modeller til KØS – museum for kunst i det offentlige rum – hvor jeg arbejder i museumsbutikken.

KØS havde en stor populær udstilling tilbage i 2010 med alle kunstnernes skitser – og i år er udvalgte skitser udstillet på museet igen, i

Kathrine Ærtebjergs væg er nok min favorit…

Jeg har enormt svært ved at vælge, hvilken af kronsprinsparrets kunstværker, jeg er vildest med, da der er store kunstnere som Erik A. Frandsen, Eske Kath, Jesper Christiansen, John Kørner, Kaspar Bonnén, Kathrine Ærtebjerg, Morten Schelde,  Olafur Eliasson, Signe Guttormsen og Tal R repræsenteret.

Vildest er jeg nok med Kathrine Ærtebjergs finurlige eventyrmalerier i Kronprinsparrets anretterkøkken, hvor skitserne faktisk var lilla – mens den færdige væg blev gul

365 moodboards i 2014. Moodboard #25: Forarbejde til Eske Kaths loftsmaleri i Kronprinsesse Marys mødelokale. Inspirationsvæg udstillet på KØS. Fotograf: Susanne Randers

[Forarbejde til loftsmaleri i Kronprinsesse Marys mødelokale i Frederik VIII’s Palæ. Olie på lærred, snor og collage. Skitse i 1:4, opdelt i tern. Realiseret af Eske Kath (f. 1975) i 2009]

Eske Kaths fantastiske inspirationsvæg

I dag, da jeg var på arbejde, valgte jeg at affotografere Eske Kaths fantastiske inspirationsvæg, som i øjeblikket hænger på KØS.

Den er virkelig et sansebombardement, der vil noget – og et super godt eksempel på et moodboard.

Inspirationsvæggen er et sammensurium af Eske Kaths blyantstegninger, akvareller, notater, farveprøver, rumoptegnelser, udklip, fotos, prints mv. – som alt sammen er forarbejder til det endelige loftsmaleri, som blev opført i 2009.

Det færdige loftsmaleri har referencer til solen, universet og hvem ved, måske også den globale opvarmning… – Og ifølge et interview med Eske Kath, må loftet gerne få de besøgende til at læne sig tilbage og forsvinde væk i en anden verden – og måske reflektere over, at de er en del af noget større, end det der er lige her og nu.

Så du skitserne i 2010?

Ellers har du chancen igen nu! Kig forbi Køge og se skitserne med dine egne øjne – de hænger på KØS frem til august 2014…

Og giv mig endelig et pip, hvis du kommer forbi Køge :)

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #25: Sketches for ceiling painting in Crown Princess Mary's conference room. Inspiration wall exhibited at KØS. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Sketches for ceiling painting in Crown Princess Mary’s conference room

Mood boards can be used for lots of creative processes.

If an artist is going to make a commissioned work for a client, a mood board is very useful.

On the mood board the artist can gather sketches, color schemes, models and materials that points in the direction of how the finished work of art or decoration is going to look like…

I really love to look into an artist’s creative process, looking at sketches, color models, interviews etc. – and I am very grateful that I have the opportunity due to my work.

Art for the Royal Family

In 2009, 10 Danish artists were invited to decorate parts of the Crown Prince Couple’s home at Amalienborg Palace, Frederik VIII’s Palace, in Copenhagen.

The 10 artists have donated all their sketches and models to KØS – museum of art in public spaces – where I work at the museum shop.

KØS had a very popular exhibition back in 2010 with all the artists’ sketches – and this year some of the sketches are exhibited at the museum again.

Kathrine Ærtebjerg’s wall is probably my favorite…

It is difficult to choose which of the Crown Prince Couple’s works of art, I like the most, as there are great artists such as Erik A. Frandsen, Eske Kath, Jesper Christiansen, John Kørner, Kaspar Bonnén, Kathrine Ærtebjerg, Morten Schelde,  Olafur Eliasson, Signe Guttormsen and Tal R represented.

If I have to choose, I will probably choose Kathrine Ærtebjerg whimsical adventure paintings in the Royal Couple’s butler’s kitchen, where the sketches in fact were purple – while the finished wall turned out to be yellow

365 mood boards in 2014. Mood board #25: Preliminary work for Eske Kath's ceiling painting in Crown Princess Mary's conference room. Exhibited at KØS. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[Preliminary work for ceiling painting in Crown Princess Mary’s conference room, Frederik VIII’s Palace. Oil on canvas, strings, collage. Executed by Eske Kath (b. 1975) in 2009]

Eske Kath’s amazing inspirational wall

Today when I was at work, I chose to photograph Eske Kath‘s amazing inspirational wall.

It is truly a sensational experience – with lots of colors and thoughts – and a very fine example on a mood board.

The wall is a hodgepodge of Eske Kath’s pencil drawings, watercolors, notes, color swatches, cut outs, photos, prints etc.- All of which are preparatory to the final ceiling painting, which was executed in 2009.

The finished ceiling painting has references to the sun, the universe and who knows, perhaps global warming… – And according to an interview with Eske Kath, the ceiling may invite the visitors to lay back and float away into another world – and maybe reflect upon that they are part of someting bigger than right here and now.

Did you see the sketches in 2010?

Otherwise, you have the chance again now! Visit Køge and see the sketches with your own eyes – they are exhibited on KØS until August 2014

And please tell me, if you come around Køge :)

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #19:
Genbrugsguld: Fra street art til junkbooks ¦ Upcycling: From one man’s trash to another man’s gold

365 moodboards i 2014. Moodboard #19: Genbrugsguld: Fra street art til junkbooks. Fotograf: Susanne Randers

Jeg har været på en hemmelig street art mission i dag…

Pakket mig godt ind i skiundertøj og gået walkabout i den iskolde østenvind i Køges gader og stræder…

Gået tur på havnen, på stationen, på torvet… Alle mulige steder, hvor der siden efteråret har hængt en masse neonpink reklameplakater på diverse elkasser, som længe har skreget: “Tag mig, tag mig, tag mig” – fordi jeg i høj grad kan bruge dem kreativt.

365 moodboards i 2014. Moodboard #19: Genbrugsguld: Neonpink plakat fra gaderummet. Fotograf: Susanne Randers

Genbrugsguld: En mands skrald er en anden mands skat

Jeg er VILD med genbrug og patina – og jeg prøver i høj grad at praktisere mit eget hjemmebryggede mantra “Stop buying, start using“. Det går ikke altid lige godt, når jeg ser billigt eller flot maskingtape (!!!) men jeg er ekstremt bevidst om, at købe så få nye ting som muligt…

Derfor har jeg en personlig mission om at genbruge så meget som muligt – og i dag kom turen så til de neonpink gadeplakater, inden de bliver dækket over af en ny plakat.

Olsenbanden på street art tur

Jeg følte mig helt som Kjeld fra Olsen Banden, der altid skulle stå for stetoskop, talkum og gummihandsker, da jeg indsamlede spartler og handsker til min mission :)

365 moodboards i 2014. Moodboard #19: Going walkabout on a secret mission. Fotograf: Susanne Randers

Faktisk havde jeg også en sprayflaske med opvaskevand med til at opløse tapetklisteret – men den kom aldrig rigtigt i brug, da de fleste plakater viste sig at være hængt op med trælim eller det, der var værre ;)

Måske er det en skør arbejdsskade…?

Jeg bor i Køge og arbejder i museumsbutikken på KØS – museum for kunst i det offentlige rum, som både i 2009, 2011 og i 2013 har haft street art udstillinger og gåture i byens gader – så jeg er vant til at spotte plakater og street art i gaderummet.

Og hvor var det fedt med en tre timer lang gåtur i det her vilde, voldsomme vejr med den stiveste kuling flyvende ind fra havet!!!

En smule skør har man vel lov til at være…? I hvert fald har jeg nu en kæmpe bunke patinerede, forrevne og vejrbidte plakater, som jeg skal bruge til coveret på en række nye junk journals :)

Vil du se flere lækre grafiske plakater, jeg har spottet i gaderummet – så kig med her…

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #19: Upcycling: From one man's trash to another man's gold. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Upcycling: From one man’s trash to another man’s gold – junkbooks in the making

I have been on a secret street art mission today…

Put on warm clothing and gone walkabout in the icy eastern storm in the streets of Køge…

Walked around at the harbour, the station, in the town square… Because of a lot of neon pink advertising posters which has hung for months on electricity boxes and cried: “Take me, take me, take me” – because I can use them creatively.

Recycled Gold: One man’s trash is another man’s treasure

I am CRAZY with recycling and patina – and I try very much to practice my own homebrewed mantra “Stop Buying, Start Using“. It is not always working when I see cheap or nice maskingtape (!!!) But I am extremely aware to buy as few new things as possible…

Therefore, I have a personal mission to recycle as much as possible – and today it was the turn for recycling the neon pink street posters before they will be covered with new posters.

The equipment must be in order

I felt quite like an undercover gangster when I collected spatulas and gloves for my mission :)

365 mood boards in 2014. Mood board #19: Going walkabout on a secret mission. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

In fact, I also had a spray bottle with soapy water with me – for helping dissolving the paste – but it never came into use, as most posters seemed to be pasted up with wood glue or what was worse;)

Feeling kinda crazy – in a good way :)

I live in Køge and works in the museum shop at KØS – museum of art in public spaces, which both in 2009, 2011 and 2013 have had street art exhibitions and walking in the streets – so I’m used to spot posters and street art in the streets.

And how I enjoyed my three-hour walk in this wild weather, with the coolest breeze from the sea!

A bit crazy maybe, but in a good way… At least I now have a huge pile of patinated, rugged and weathered posters, and I’m going to use it to create covers for some new junk journals :)

Wanna see more delicious graphic posters, I’ve spotted in the streets? Take a look here…

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Ude godt – og hjemme godt

Køge strand ved kysten og strandengen - med flotte dramatiske skyer på himlen. Fotograf: Susanne Randers

Det gamle ordsprog ”Ude godt, hjemme bedst” har denne sommer ikke haft helt den samme betydning for mig, som det plejer.

For det har VIRKELIG været godt (og måske bedst?) for mig at være på Læsø!

Mange spørger mig, om det ikke er mærkeligt at komme hjem igen. Og jo, det er det da. Men det føles bestemt også rigtigt.

Læsø har i den grad beriget mig med fantastiske oplevelser, jeg ikke havde været foruden.

Er først og fremmest blevet tanket op med kreativ livsfilosofi hos Anne Julie – og tanket op af Læsøs smukke natur.

Læs resten