Tag-arkiv: Drømmefanger

MOODBOARD #59:
Den amerikanske drøm ¦ The American Dream

365 moodboards i 2014. Moodboard #59: Den amerikanske drøm - Drømmefanger til Florida. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Om det at drømme…

Da jeg begyndte at blogge for snart et år siden, var det med en hel del kreative blokeringer i bagagen. Uge for uge fik Julia Cameron løst op for dem og genfundet kontakten til alle mine kreative drømme.

Forleden dag havde jeg en lang, fantastisk god og dyb snak med en rigtig god veninde om lige præcis det at drømme – og om bare at drømme for at drømme… Og ikke nødvendigvis følge op på dem – men lade drømme være drømme… Og så handle på det, der føles rigtigt, når det hele har forplantet sig lidt…

Begravede drømme, en øvelse

Jeg vil gerne citere Julia Cameron i dag – fra uge 4 i bogen “Kreativitet“:

“Når man er ved at genfinde sin kreativitet, er det almindeligt, at man må grave i sin fortid efter stumper af glemte drømme og glæder. Gør lidt gravearbejde. Gør det hurtigt og overfladisk. Det er en øvelse i spontanitet, så skriv endeligt svarene hurtigt ned. Hurtighed lukker munden på den indre kritiker…

 1. Nævn fem hobbyer, som lyder sjove.
 2. Nævn fem slags undervisning, som lyder sjove.
 3. Nævn fem ting, som lyder sjove, men som du aldrig selv ville gøre
 4. Nævn fem egenskaber, som du synes det ville være sjovt at have
 5. Nævn fem ting, som du før har haft fornøjelse af at gøre.
 6. Nævn fem skøre ting, som du har lyst til at prøve engang.

Som du måske har forstået nu, har det til formål at fremkalde reaktioner i dit ubevidste, der viser, hvad du måske har lyst til at foretage dit i det bevidste liv.”

Uddrag fra Julia Camerons bog “Kreativitet”

Løsn op og få underbevidstheden i spil

Øvelsen følges op af en uges læseforbud, som jeg aldrig nogen sinde selv har fået praktiseret. Først og fremmest fordi jeg dengang begyndte på et buddhistisk grundkursus – og derudover er jeg alt for afhængig af sociale medier og min mailboks…

Og i den efterfølgende uge, er der en ønskeliste… Hvor man kort og godt skal skrive “Jeg ville ønske…” 20 gange og fuldføre sætningen.

Alt sammen for at løsne op og få underbevidstheden i spil…

365 moodboards i 2014. Moodboard #59: Den amerikanske drøm - Drømmefangere kreeret i dag. Fotograf: Susanne Randers

[Har lavet drømmefangere i dag sammen med en veninde fra Varde, min mor og min faster. Min til venstre, deres til højre. Sååååå fantastisk måde at hygge sig sammen på… Vil du lave drømmefangere selv, finder du DIY vejledning her…]

Drømmefangere og drømme…

Drømmefangere stammer fra den indianske kultur – og er primært til at beskytte os mod onde drømme.

Jeg er dog af den overbevisning, at de også kan fange alle mine gode drømme, og hver morgen sætter jeg mig så vidt muligt med mine morgensider, så snart jeg slår øjnene op, selvom jeg må indrømme, at papir og pen er i skarp konkurrence med Instagram…

Jeg har mange drømme – og i disse dage sætter jeg mange skibe i søen for at undersøge fjerne horisonter.

Instagram har virkelig åbnet mine øjne til verden – derfor er jeg også begyndt at blogge på engelsk – og jeg nyder virkelig alle de nye internationale personligheder, jeg har mødt på det vidunderlige sociale medie.

Drømmefanger hele vejen til Florida

Blandt andet min nye amerikanske IG veninde fra Florida, Darlene, som skal have drømmefangeren fra dagens moodboard i turkis og lys ferskenfarvet, efter eget farveønske.

Læs meget mere om det at drømme her: “Vigtigheden i at hvile i sig selv – nyde sin helt unikke rejse”

Længe leve den amerikanske drøm…

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – the photos in this blog post are from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #59: The American Dream - Dream catcher for Florida. Photographer: Susanne Randers

The American Dream

About dreaming…

When I started blogging almost a year ago, it was with Julia Cameron by my side… Week by week, Julia Cameron helped me to connect to my creativity again and opened up to all my creative dreams.

The other day I had a long, fantastic and deep conversation with a good friend about dreaming. About allowing oneself to dream but not necessarily follow up on all the dreams – but let some dreams be dreams… And then only act on what feels right after a while…

Buried Dreams – an exercise

I would like to quote Julia Cameron today – from week 4 of the book “The Artist’s Way” :

“When you are about to recover your creativity, it is normal that you have to dig into your past after bits of forgotten dreams and joys. Doing a little digging. Do it fast and shallow. It is an exercise in spontaneity, write the answers quickly. Speed forces the inner critic to shut up…

 1. List five hobbies that sounds fun.
 2. List five kind of education that sounds fun.
 3. List five things that sounds funny, but you never would do.
 4. List five characteristics that you think it would be fun to have.
 5. List five things that you once have had the pleasure of doing.
 6. List five crazy things that you want to try again.

As you may have understood by now, the exercise is designed to elicit responses in your unconscious that shows what you might want to do in the conscious life.”

From Julia Cameron’s book “The Artist’s Way”

And the following week, there is a wish list where you have to write “I would like to…” 20 times and complete the sentence.

365 mood boards in 2014. Mood board #59: The American Dream - Dream catchers created today by a friend, my mother and my aunt. Photographer: Susanne Randers

[Have made ​​dream catchers today with a friend, my mother and my aunt. This is their creations. Such a great way to have a cozy time creating together…]

Dream catchers and dreams…

Dream catchers comes from the Native American culture – and is primarily used to protect us from bad dreams.

However, I am of the belief that they can catch all my good dreams too, and every morning I write as far as possible my morning pages as soon as I open my eyes, though I must admit that paper and pen are in big competition with Instagram…

365 mood boards in 2014. Mood board #59: The American Dream - Dream catchers created today by mit krearum. Photographer: Susanne Randers

[My green dream catcher made today. If you want to make one yourself, you find a DIY template here]

I have many dreams – and these days I put many ships at sea to explore distant horizons.

Instagram has really opened my eyes to the world – that’s why I also started blogging in English – and I really enjoy all the new international personalities I have met at this wonderful social media.

For example my new American IG friend from Florida, Darlene, who will have the dream catcher from today’s moodboard in turquoise and soft peach, colors chosen by herself.

Long Live the American Dream…

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #35:
Gør det selv: Firstfolk drømmefanger ¦ DIY: Firstfolk Dreamcatcher

365 moodboards i 2014. Moodboard #35: DIY: Gør det selv: Firstfolk drømmefanger. Fotograf: Susanne Randers

Lav din egen moderne drømmefanger ♥

Jeg lavede den skønneste drømmefanger i Herning på FORMLAND UP/GRADED i søndags. Og jeg har fået lov til at vise dig weekendens DIY vejledning, så også DU kan lave din egen drømmefanger.

FIRSTFOLK: Det første folk var indianere”

Drømmefangeren er et traditionelt indiansk håndarbejde.

Dette er en moderne version med flotte hæklede mellemlægsservietter, som giver drømmefangeren et feminint udseende. Brug den som et smukt ophæng eller til en lang halskæde.

Materialer til drømmefangeren:

 • Kraftig ståltrådsring eller anden form for ring (kig evt. i genbrugsen efter en gammel broderiramme eller find en bøjelig kvist i haven)
 • Vindseltråd til evt. at binde ringen sammen med
 • Evt. blomster vokstape (kan undlades)
 • Hæklet eller kniplet mellemlægsserviet
 • Garn, bånd, bast, tråd, lædersnor eller lignende
 • Fjer, evt. klippet i papir
 • Evt. perler, trækugler, amuletter, spejle, klokker eller andet pynt

DIY vejledning – sådan gør du:

 1. Form en ring af kraftig tråd eller en kvist. Ringen skal være en lille smule større end mellemlægsservietten
 2. Bind ringen sammen med vindseltråd
 3. Ringen kan bevikles med blomster vokstape, der holder ringen stabil og garnet fast
 4. Start med at vikle garn/snor/bånd hele vejen rundt på ringen
 5. Sæt garn/snor/bånd/tråd på en stor nål
 6. Læg den hæklede mellemlægsserviet i midten af ringen. Sno/sy garnet skiftevis ind mellem hullerne i mellemlægsservietten og ud rundt om ringen. Fortsæt hele vejen rundt. Bind garnet fast i toppen af ringen, lav en lykke, så du kan hænge drømmefangeren op
 7. Pynt din drømmefanger med fjer, perler, små amuletter eller lige, hvad du har lyst til

Inspiration:

Hæng drømmefangeren som dekoration i vinduet, på en gren, på væggen eller i loftet over sengen.

Hvis du bruger en lille mellemlægsserviet og sætter en lang kæde i, kan drømmefangeren bruges som halskæde.

DIY vejledning gengivet med tilladelse af Marlene Kunov og Anette Eckmann, Eckmann Alive Studio.

Min drømmefanger

Min drømmefanger er den til højre på billedet. Den til venstre er lavet af Eckmann Alive Studio. Begge mellemlægsservietter stammer fra min mormors gemmer og er kniplet, dog ikke af hende selv.

Jeg har valgt at holde farveskalaen i sart grøn, pink, hvid, creme, læder, natur, træ og guld.

Farver som – surprise (!!)… har været min farveskala hele 2013 – og surprise (!!)… matcher topbanneret på min blog… :)

Rigtig god fornøjelse med at lave din egen drømmefanger.

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #35: DIY: Firstfolk Dreamcatcher. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

DIY: Firstfolk Dreamcatcher

Make your own modern dreamcatcher ♥

I have made the most wonderful dreamcatcher in Herning on FORMLAND UP/GRADED this Sunday. And I have been allowed to show you the weekend’s DIY instructions so YOU can make your own dreamcatcher.

“FIRST PEOPLE: The first people were Indians”

Dreamcatchers are traditional Native American crafts.

This is a modern version with beautiful crocheted doilies that provides the dreamcatcher a feminine look. Use it as a beautiful decoration or as a long necklace.

Materials for the dreamcatcher:

 • Strong steel wire ring or other ring (look at a charity shop for an old embroidery hoop or find a flexible twig in the garden)
 • Binding wire
 • Flower wax tape (optional)
 • Crochet doily
 • Yarn, ribbon, thread, leather cord etc.
 • Feathers, if necessary cut out of paper
 • Beads, wooden beads, amulets, mirrors, bells or other ornaments (optional)

DIY instructions – how to do it:

 1. Form a ring of the strong wire. The ring must be slightly larger than the doily
 2. Tie the ring together with binding wire
 3. The ring can be wrapped with flower wax tape that keeps the yarn stable
 4. Start by wrapping the yarn/string/ribbon around the entire ring
 5. Put the yarn/string/ribbon/thread on a large needle
 6. Add the crocheted doily in the center of the ring. Sew the yarn alternating between the holes in doily and out on the ring. Continue all the way around. Tie the yarn onto the top of the ring, and make a string to hang up the dreamcatcher
 7. Decorate your dreamcatcher with feathers, beads, small amulets or just what you want

Inspiration:

Hang the dream catcher as a decoration in the window, on the wall or in the ceiling above the bed.

If you use a small doily and put it in a long chain, the dreamcatcher can be used as a necklace.

DIY instructions courtesy of Marlene Kunov and Anette Eckmann, Eckmann Alive Studio.

My dreamcatcher

My dreamcatcher is the one to the right in the picture. The left one is made by Eckmann Alive Studio. Both doilies belonged to my grandmother.

I have chosen the colors pale green, pink, white, cream, leather, natural, wood and gold.

Colors that – surprise (!!)… have been my favorite colors in 2013 – and surprise (!!)… match the top banner on my blog… :)

I really hope you enjoy making your own dreamcatcher.

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #33:
Firstfolk drømmefanger: Lad kreative drømme blive til virkelighed ¦ Firstfolk dream catcher: Let creative dreams come true

365 moodboards i 2014. Moodboard #33: Firstfolk drømmefanger: Lad kreative drømme blive til virkelighed. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Er netop kommet hjem fra et sansebombardement på FORMLAND UP/GRADED i Herning. Suveræn weekend. Suveræn søndag!

Havde virkelig brug for at fordybe mig kreativt og lave denne smukke drømmefanger af en af min mormors gamle kniplede og stivede mellemlægsservietter.

Anette Eckmann fra Eckmann Alive Studio – og hendes praktikant Marlene Kunovs havde stablet det mest vidunderlige workshopområde på benene i Trendzonen, hvor man kunne få kreativ inspiration til billige og hyggelige DIY lækkerier under temaerne FIRSTFOLK, CRAFTFOLK og LOVEFOLK.

Og det var sammen med Anette Eckmanns trendforedrag uden tvivl den mest FANTASTISKE oplevelse på FORMLAND UP/GRADED.

Moderne drømmefanger inspireret af Firstfolk

Dagens moodboard er fotograferet i Herning undervejs i min proces med at lave en moderne indiansk drømmefanger af en mellemlægsserviet (på engelsk doiley), ståltråd, garn, lædersnor, bast, trækugle og fjer – og 2-3 timers meditativ zen fordybelse fuld af drømme og tanker for fremtiden.

Farveskalaen er holdt i sart grøn, pink, hvid, creme, læder, natur, træ og guld.

Mangler stadig liiiige at tilføje lidt flere fjer og klippe lidt overskydende snore af hist og pist, men ellers ser drømmefangeren sådan ud hjemme i mit krearum hængt op til fotografering på en skabslåge:

365 moodboards i 2014. Moodboard #33: Firstfolk drømmefanger: Lad kreative drømme blive til virkelighed. Smashup. Instagram filter Valencia. Fotograf: Susanne Randers

Nu flytter jeg den ind i soveværelset, så den kan indfange flere af mine drømme.

Lover at blogge mere i morgen med billedspam fra FORMLAND UP/GRADED. Vil du se billeder allerede nu, så kig forbi min Instagram.

Kærlig hilsen Susanne

PS. Vinderen af min Flow Book for Paper Lovers Give Away blev efter nummerlodtrækning Nicoline @nicopigen1234 fra Silkeborg.

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

365 mood boards in 2014. Mood board #33: Firstfolk dream catcher: Let creative dreams come true. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Firstfolk dream catcher: Let creative dreams come true

Short resume in English:

Have made this beautiful dream catcher today at a Danish fair in Herning: FORMLAND UP/GRADED. Have just returned home again after an AMAZING and IMPULSIVE weekend living in the now – and now it’s time to go to bed… zZzZz ♥

Have taken more than 650 pictures – and I promise to write more about the fair tomorrow and show a lot of beautiful pictures. If you can’t wait to se pictures, please visit my Instagram.

PS. The winner of my Flow Book for Paper Lovers Give Away was Nicoline @nicopigen1234 from Silkeborg, Denmark.

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10