Tag-arkiv: Højskole

MOODBOARD #142:
Min inspirationsvæg på Kunsthøjskolen i Holbæk sommeren 2013 ¦ My inspiration wall from last summer’s art school

365 moodboards in 2014. Moodboard #142: Min inspirationsvæg på Kunsthøjskolen i Holbæk sommeren 2013. Fotograf: Susanne Randers

Havde migræne torsdag aften, og kunne ikke rumme at lave et moodboard, men jeg postede et på Instagram fra sidste sommer, hvor jeg var på serigrafisk kursusKunsthøjskolen i Holbæk.

Et klassisk moodboard, der voksede og voksede

Billedet er min inspirationsvæg, som dag for dag voksede efterhånden som jeg hentede inspiration fra mit billedarkiv, fra bøger og fra nettet – og med nogle af mine første tryk…

Trykte blandt andet den serigrafiske serie med skærmblomster “Hvilken farve i regnbuen er du?”

Det var SÅ VILDT og totalt selvforkælelse at være af sted på Kunsthøjskole i 14 dage, og det står helt klart på min kreative ønskeseddel at gøre det igen!

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #142: My inspiration wall from last summer's art school. Kunsthøjskolen in Holbæk. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

My inspiration wall from last summer’s art school

Had migraine Thursday night and could not create a mood board, but I posted one on Instagram from last summer when I was on the silk screen course at the Art School “Kunsthøjskolen” in Holbæk.

A classic moodboard that grew and grew

The picture is my inspiration wall, which day by day grew as I found inspiration in my photo archive, from books and from the internet…

Made among other things, the silkscreen printing series with screen flowers What color of the rainbow are you?”

It was SO CRAZY and good for my creative soul to be off on two weeks of Art School, and it is definitely on my creative wish list to do it again!

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #75:
I kontakt med mine kreative drømme ¦ In touch with my creative dreams

365 moodboards i 2014. Moodboard #75: I kontakt med mine kreative drømme. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Om at turde drømme…

Dette blogindlæg kommer fuldstændigt spontant fra hjertet… Der kører på Instagram en #minmarts14 udfordring – hvor mange hen over weekenden har delt sine drømme med hinanden… Dette er mit (ret lange) bidrag…

Jeg har først lært at åbne op for mine drømme for 5 år siden, da jeg mødte verdens skønneste coach, Lissbet Fride. Pludselig lærte hun mig at tænke ud af boksen, at se mit liv og min mulige fremtid fra helt vildt mange nye vinkler.

Sammen fik åbnet op for en skatkiste af alverdens spændende drømme. Nogle håndgribelige, andre forholdsvist uhåndgribelige, men super spændende.

Alle stort set med det fællestræk, at jeg ønsker at gøre en forskel for andre!

Du kan få det lige så godt, som du har fantasi til…

Jeg har altid troet på loven om tiltrækning – så da jeg i går så på Instagram, at skønne Michele Bay Olsen skrev, at hun drømte tit og ofte, og det sker tit for hende, at hendes drømme bliver til virkelighed, så tænkte jeg bare “selvfølgelig gør de det”.

For hvis du øver dig i at tiltrække lige præcis det du ønsker, er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at du nok skal få det, som du gerne vil have det!

Jeg drømmer i farver – og om mennesker

… jeg drømmer om frihed, og jeg drømmer om kærlighed.

Jeg drømmer om et liv med mennesker omkring mig og i pagt med naturen, med maling på fingrene og jord under neglene og tid til alle de små ting her i livet.

Jeg formulerer en drøm – ret så tydeligt – og så gir jeg slip på den…

Og så drømmer jeg om til stadighed altid at leve i nuet, så lige så snart jeg har visualiseret, følt, smagt og nedskrevet alle mine mange drømme – og sat dem fri, så drømmer jeg om at være i stand til altid at være til stede lige nu og her, og opfatte alle de små glæder, som nuet har til mig.

Og er det ikke dobbelttydigt? Både at drømme, at ønske sig præcis det man vil have – og så bagefter give slip på det hele og “bare” være i nuet…?

For mig giver det totalt mening – især efter jeg har lært begrebet “Powerflow” af Dorthe Walbum. Hun har lært mig at definere alt det, jeg gerne vil i mit liv, og så give slip på det og leve uge for uge, dag for dag, time for time – i vished om, at jeg hele tiden handler på det, jeg gerne vil ud fra mine overordnede drømme og ønsker – og det har virkelig givet mig en grounding og indre ro.

Så TUSIND TAK, søde Dorthe ♥

Tillid til fremtiden

Jeg lever i evig tillid til, at alting bliver godt – også selvom jeg ikke ved, hvad der skal ske…

For et år siden påbegyndte jeg min kreative rejse – et helt nyt kapitel i mit liv – og jeg har ikke fortrudt det et eneste sekund.

En af de smukkeste ting, der er kommet til mig det seneste år er en helt fornyet farvebevidsthed. En bevidsthed og rummelighed af alle farverne i regnbuen. – Og en AHA oplevelse over, at de selv samme farver har relation til chakra’erne, når vi taler om yoga, healing og meditation.

365 moodboards i 2014. Moodboard #75: Serigrafi / silketryk med skærmblomster. Titel: Hvilken farve i regnbuen er du? Fotograf: Susanne Randers

[“Hvilken farve i regnbuen er du?” Serigrafiske tryk med skærmblomster i sort og neon akryl farver på papir. Kreeret af Susanne Randers]

Hvilken farve i regnbuen er du?

Jeg har altid følt mig grøn – men det seneste år har min yndlingsfarve uden tvivl været PINK! Alt pink får mig i godt humør og til at smile, mens grøn bringer mig ned på jorden igen. To farver, som komplementerer hinanden og bringer det bedste frem i mig…

Jeg lavede striben med serigrafiske tryk i alle regnbuens farver sidste sommer på Kunsthøjskolen i Holbæk, hvor jeg var på det fedeste 14-dages serigrafiske kursus.

Først vidste jeg ikke helt, hvad jeg skulle bruge serigrafi-mediet til, men efter en uges tid var jeg helt solgt til ideen om regnbuetrykkene med skærmblomster i neonfarver og sort – og i dag blev de så stillet frem på vores nyvaskede stuegulv, så jeg lige kunne sidde og snakke lidt med dem…

Serigrafiske tryk er bestemt også en del af mine drømme, og dem skal du nok få meget mere at vide om en skønne dag…

Må alle kreative drømme blive til virkelighed

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #75: In touch with my creative dreams. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

In touch with my creative dreams

About daring to dream …

This blog post comes completely spontaneously from my heart… On Instagram there is a Danish challenge this month #mymarch14 – where many during the weekend have shared their dreams with each other… This is my (quite long) contribution.

I first “learned” to open up for and listen to my dreams 5 years ago when I met the world’s most excellent coach, Lissbet Fride. Suddenly she taught me how to think out of the box, to see my life and my possible future from lots of new angles.

Together we have opened up Pandora’s Box where all sorts of exciting dreams appear. Some tangible, other relatively intangible, but still very exciting.

All more or less with the big wish that I want to make a difference for others!

You can get it as good as you can imagine…

I have always believed in the Law of attraction – so yesterday when I looked at Instagram, I saw sweet Michele Bay Olsen wrote that she dreamed a lot, and it frequently happened that her dreams come true. Then I simply just thought “of course they do”.

For if you practice in attracting exactly what you want, I am sure that you are able to attract a life exactly as you want it!

I dream in colors – and about people

…I dream of freedom, and I dream of love.

I dream of a life with people around me and in harmony with nature, with paint on my fingers and soil under my nails – and with lots of time for all the small things in life.

I am formulating a dream – quite clearly – and then I let it go…

I very much dream about being able to always live in the now, so as soon as I have visualized, felt, tasted and written down all of my many dreams – and set them free, then I dream of being able to always be present here and now , and understand and appreciate all of the joy that the moment has to me.

And is it not ambiguous? Both to dream, to wish for exactly what you want – and then afterwards let go of everything and “just” be in the moment…?

For me it makes total sense – especially after I learned the concept of the “PowerFlow” by Dorthe Walbum. She has taught me to define everything I want in my life, and then let it go and live week by week, day by day, hour by hour – in the certainty that I constantly act on what I want according to my dreams and desires – and it has really given me a grounding and inner peace.

So THANK YOU, sweet Dorthe ♥

Confidence in the future

I live in eternal confidence that everything will be fine – even though I do not know what the future brings…

A year ago, I began my creative journey – a whole new chapter in my life – and I have not regretted it for one second.

One of the beautiful things that have come to me over the past year is a completely new color consciousness. An awareness and inclusion of all the colors of the rainbow. – And an AHA experience that these same colors are related to the chakras when we talk about yoga, healing and meditation.

365 mood boards in 2014. Mood board #75: Serigraphy: All the colors in the rainbow. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[“What color of the rainbow are you?” Serigraphic prints with flowers in black and neon acrylic paint on paper. Made by Susanne Randers]

What color of the rainbow are you?

I have always felt green – but the past year, my favorite color has undoubtedly been PINK! The pink color gets me in a good mood and makes me smile while green brings me down to earth. Green makes me feel grounded. Two colors that complement each other and bring out the best in me…

I did a series of serigraphy / silk screen printing in all colors of the rainbow last summer at the Art School in Holbaek, where I was on the most amazing two weeks screen printing course.

At first I did not know quite how I had to use the screen printing medium, but after a week I was completely sold on the idea of the rainbow prints with flowers in neon colors and black – and today they were lined up on the floor in our living room, so I was able to sit and talk with them…

Serigraphy is definitely a part of my dreams and you will probably hear a lot more about it some day…

May all creative dreams come true

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Vil du med mig på tryk og broderi workshop i efterårsferien?

Tryk og broderi workshop på Emilielunden i efterårsferien 2013. Billeder lånt fra finurligefinesser.blogspot.dk

Jeg er totalt VILD med grafiske broderier!!!

Mens jeg i sommers var serigrafisk kursus på Kunsthøjskolen i Holbæk, blev der afholdt den mest FANTASTISKE WORKSHOP med tryk og frihåndsbrodering på Møn.

Og den bliver heldigvis gentaget igen i efterårsferien…

VIL DU MED?

Det vil jeg!!! Det foregår mandag og tirsdag 14.-15. oktober 2013.

Og jeg glæder mig helt vildt…!

Glæder mig så meget, så alt mit broderigarn allerede er fundet frem – og et par broderibøger er lånt på biblioteket. Jeg er klar, så klar!

Læs resten