Kategoriarkiv: Haven

MOODBOARD #131:
Glædelig Mors dag ¦ Happy Mothers Day

365 moodboards in 2014. Moodboard #131: Glædelig Mors dag. Hjerte mandala af tulipan blade. Fotograf: Susanne Randers

Har været på den skønneste tur i dag – til Haslev og omegn…

Havde inviteret min mor med ud i det blå – og kørte først til Isabella Smiths hyggelige livsstilsbutik på Hesede Hovedgård, og bagefter til Det Blå Marked, som er kæmpe store kræmmerhaller med et sammensurium af nyt og gammelt.

Tulipaner i alle afskygninger hos Isabella Smith

Dagen i dag stod i tulipanernes tegn – sikke mange smukke tulipaner, vi har sukket over og duftet til…

I morges gik jeg en tur i vores egen have og plukkede en enkelt tulipan til dagens moodboard – og hos Isabella Smith var der alverdens tulipaner i det flotte orangeri og i den nyanlagte have…

Der er altid gratis kaffe, the og småkager, når du besøger Isabella Smith. Og i år kan du sidde i det lækre orangeri og nyde haven, så det er ren forkælelse og balsam for sjælen.

Billeder fra min hyggelige dag sammen med min mor:

365 moodboards in 2014. Moodboard #131: Glædelig Mors dag. Isabella Smiths orangeri og have. Fotograf: Susanne Randers

[Isabella Smiths orangeri og smukke nyanlagte have]

365 moodboards in 2014. Moodboard #131: Glædelig Mors dag. Isabella Smiths smukke tulipaner i orangeriet . Fotograf: Susanne Randers

[Nogle af Isabella Smiths smukke tulipaner i orangeriet]

365 moodboards in 2014. Moodboard #131: Glædelig Mors dag. Tulipan med regndråber fra min egen have. Fotograf: Susanne Randers

[Tulipan med regndråber fra min egen have, fotograferet tidligt i morges]

TUSIND TAK ♥ ♥ ♥

Kære mor, TUSIND TAK for en super skøn og dejlig dag. Nyder sådanne dage med ren selvforkælelse for den indre prinsesse ♥

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #131: Happy Mothers Day. Tulip leaves Heart Mandala. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Happy Mothers Day

Have been on the most wonderful trip today – to Haslev and around…

Had invited my mother on a secret trip – and drove her to Isabella Smith’s cosy lifestyle store on Hesede Hovedgård, and afterwards at The Blue Market, which is huge market with a hodgepodge of old and new.

Tulips of all kinds at Isabella Smith

Today was kind of a tulip day – we have seen, smelled and photographed so many beautiful tulips…

This morning I went for a walk in our own garden and picked a single tulip for today’s mood board – and at Isabella Smith, there were all sorts of tulips in the beautiful orangery and in the newly planted garden…

There’s always free coffee, tea and cookies when you visit Isabella Smith. And this year you can sit in the delicious orangery and enjoy the garden, so it is pure indulgence and a balm for the soul.

Photos from my cosy day with my mother:

365 mood boards in 2014. Mood board #131: Happy Mothers Day. Tulip leaves Heart Mandala. Isabella Smith's beautiful orangery and garden. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[Isabella Smith’s beautiful orangery and garden]

365 mood boards in 2014. Mood board #131: Happy Mothers Day. Tulip leaves Heart Mandala. Isabella Smith's beautiful tulips in the orangery. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[Some of the beautiful tulips in the orangery]

365 mood boards in 2014. Mood board #131: Happy Mothers Day. Tulip with raindrops from my own garden. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[Tulip with raindrops, photographed early this morning in my garden]

THANK YOU ♥ ♥ ♥

Dear Mom, THANK YOU for a super lovely and wonderful day. I am really enjoying these days of pure self-indulgence of the inner princess ♥

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #117:
Hvor enkelt kan livet leves? ¦ How simple can life be lived?

365 moodboards in 2014. Moodboard #117: Hvor enkelt kan livet leves? Tegning af en tipi. Fotograf: Susanne Randers

Ja… Hvor enkelt kan livet egentligt leves? Og hvorfor gør vi det ofte så kompliceret for os selv?

Haveliv er for mig lig med tid til at reflektere over livets store og små spørgsmål. Der sker noget i mig, når jeg flytter på jord, fejer, luger ukrudt eller ligger på sengen i vores drivhus og bare er…

Og her er nogle af de spørgsmål, som har cirklet rundt i mit hoved i dagens løb:

 • Hvad er det for noget, det der med at passe en have?
 • Hvorfor kan naturen ikke bare opføre sig som den vil?
 • Er mælkebøtter uvelkomment ukrudt eller glade, smilende sommerblomster?
 • Fjerner jeg ukrudt for mig selv – eller for at glæde naboen?
 • Hvorfor eje så mange ting, når naturen har alt det, der skal til for at fylde mig op med glad energi?
 • Er det okay bare at ligge og reflektere en hel dag på sengen i drivhuset og bare “lade stå til” og glemme alt om andre forpligtelser eller forventninger?
 • Hvor enkelt kan livet egentlig leves…?
 • Hvis jeg skulle redde noget materielt i mit liv, hvad ville jeg så redde?
 • Hvad er vigtigst her i livet?
 • Hvad betyder mest?

Jeg har ingen direkte svar på alle mine spørgsmål, men jeg ved, at de vil fylde mine morgensider og tanker den kommende tid…

365 moodboards in 2014. Moodboard #117: Hvor enkelt kan livet leves? Morgenstund og gode tanker i drivhuset. Fotograf: Susanne Randers

[Morgensider, morgenkaffe, stilletid og tanker om livet i drivhuset – i morges…]

Drømmer om et tipi telt og en totempæl

I morges drak jeg morgenkaffe og skrev morgensider i drivhuset – og i eftermiddags lavede jeg endnu en timeout – og tegnede en tipi, mens jeg drømte om, hvordan det mon måtte være at bo i sådan en… Det må jeg prøve en dag!

En totempæl har stået på ønskelisten i vores have i flere år. Først talte vi om en flagstang, men vi er begge mere hooked på ideen om en totempæl.

Er jeg underlig, eller tænker du også nogle gange lige som jeg?

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #117: How simple can life be lived? Teepee drawing with promarkers. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

How simple can life be lived?

And why do we often do it so complicated for ourselves?

Gardenlife is for me time to reflect on life’s big and small issues. Something happens to me when I toss around in the garden, working with soil, getting my hands dirty, sweeping, weeding weeds, sowing flowers or simply just lying on the bed in our greenhouse spending time on just “being”…

And here are some of the questions that have been circling around in my head during the day:

 • What’s the deal about caring for a garden?
 • Why can’t nature just act like it will?
 • Are dandelions unwelcome weeds or happy, smiling summer flowers?
 • Do I pull up weeds for myself – or to please the neighbor?
 • Why own so many things when nature has everything that is needed to fill me up with happy energy?
 • Is it okay to just lie down and reflect a whole day in the bed in the greenhouse and just “do nothing” and forget about other obligations or expectations?
 • How simple life can really be lived…?
 • If I had to save something tangible in my life, what would I save?
 • What is most important in life?
 • What matters the most?

I have no direct answers to all my questions, but I know they will fill my morning pages and thoughts in the near future…

365 mood boards in 2014. Mood board #117: How simple can life be lived? Morningsun and happy thoughts in the greenhouse. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[Morningpages, morningcoffee, reflections and quiet time in the greenhouse this morning]

Dreaming of a teepee tent and a totem pole

This morning I wrote morning pages and had my coffee in the greenhouse, and this afternoon I made a timeout again – and drew a teepee while I dreamed about what it would be living in a teepee… I must try that one day!

A totem pole has been on the wish list to our garden for several years. First we talked about a flagpole, but we are both more hooked on the idea of ​​a totem pole.

Am I crazy, or do you sometimes think just as I do?

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #116:
Drømmer om et helt hegn med ærteblomster ¦ Dreaming of a wall of lathyrus

365 moodboards in 2014. Moodboard #116: Drømmer om et helt hegn med ærteblomster. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Jeg er rykket udenfor. Både fysisk og psykisk!

At være i haven giver mig ro og balance, mange tanker falder på plads, mens jeg går og nulrer med jord, ukrudt eller blomster – og i dag har solen virkelig forkælet os.

Sidste sommer blev alle mine havedrømme sat på stand by, da jeg boede tre måneder på Læsø hen over sommeren – men i år bliver der atter skruet op for alle drømmene!

365 moodboards in 2014. Moodboard #116: Drømmer om et helt hegn med ærteblomster. Espalier lavet med neonpink mursnor. Maj 2013. Fotograf: Susanne Randers

[Et billede fra maj måned 2013 af vores hegn udspændt med et espalier af neonpink mursnor, som ærteblomsterne kunne kravle op af… Siden da har solen bleget mursnoren, men alle snorene er der endnu, så ærteblomsterne kan bare kravle løs igen i år…]

Et helt hegn med lathyrus…

Sidste sommer forsøgte jeg mig med at lave et helt hegn dækket med velduftende lathyrus – og havde endda lavet det smukkeste neonpink espalier, som de kunne klatre op af…

Men ak – de fik ikke vand nok, efter jeg var taget til Læsø, så de døde halvvejs oppe af hegnet… Men i år prøver jeg igen :)

I morgen lægger jeg ærterne i blød, og så er de snart klar til at blive lagt i jorden ♥

Hvad med dig…?

Er du også til havehygge og jord under neglene? Eller foretrækker du at sidde på terrassen eller altanen med benene oppe og et godt magasin i skødet? Jeg er absolut til lidt af det hele… Men her i foråret er der mange ting at gøre, hvis man gerne vil nyde alle de skønne, velduftende, farverige blomster senere på året…

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #116: Dreaming of a wall of lathyrus. Sweet peas. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Dreaming of a wall of lathyrus

I have moved outside. Both physically and mentally!

Being in the garden gives me peace and balance. Thoughts fall into place while I work with soil, weeds or flowers – and today the sun really has spoiled us with summer temperatures.

Last summer, all my garden dreams were put on hold because I lived three months in Læsø during the summer – but this year there I will turn up for all the dreams again!

An entire fence with sweet peas…

Last summer I tried to make a whole fence covered with fragrant sweet peas – and had even made a beautiful neon pink trellis as they could climb in…

But unfortunately they did not get enough water , after I had moved to Læsø, and they died halfway up the fence… But this year I’ll try again :)

Tomorrow I put the peas in water, and then they are soon ready to be put in the soil ♥

What about you…?

Do you also enjoy working in the garden? Or do you prefer to sit on the patio or balcony with your legs up reading a good magazine? I’m definitely to both… But at spring time, there are many things to do if you want to enjoy all the beautiful, fragrant, colorful flowers later in the year...

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10