Tag-arkiv: Krearum

MOODBOARD #124:
Sarte prismer af genbrugstapet – kreadag i Kirkens Korshær ¦ Origami prisms of tapestry in the making

365 moodboards in 2014. Moodboard #124: Sarte prismer af genbrugstapet - kreadag i Kirkens Korshær. Fotograf: Susanne Randers

Hver første søndag i måneden er der kreative søndage i Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Køge.

I dag var en stille dag i skarp konkurrence med alverdens (udendørs) loppemarkeder, søndagsåbne butikker, solskin i haven og hvad der ellers kan lokke af gode tilbud her og der…

Jeg tjekkede ind i kreaværkstedet midt i butikken og foldede blandt andet nogle fine origami prismer af en stak super lækre tapetrester, som jeg vil tro kommer fra en gammel tapetbog fra 80’erne… – Er totalt vild med det pyjamasstribede tapet!!! ♥

Kreaværksted i Kirkens Korshær – og mit ret så rodede krearum derhjemme

Jeg har to krearum for tiden – et midt i Kirkens Korshærs genbrugsbutik, hvor jeg har været frivillig siden december – og mit skønne dejlige krearum hjemme – som lige nu er top overloadet med kreativt rod.

Men jeg har en plan for, hvordan jeg skal komme rodet til livs. Savner bare lige en uges regnvejr, så jeg kan lokkes væk fra solen – eller måske en 26-28 timer i døgnet…

365 moodboards in 2014. Moodboard #124: Kreadag i Kirkens Korshær - kreaværksted midt i butikken. Fotograf: Susanne Randers

[Det skønne kreative værksted midt i Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Køge – i dag pyntet med sarte prismer af genbrugstapet. Foldevæggen i baggrunden er lavet af Politikens bøger i farver]

365 moodboards in 2014. Moodboard #124: Kreativt rod i mit krearum igen igen. Fotograf: Susanne Randers

[Mit krearum fyldt med kreativt rod – selv mit nye sybord i hjørnet foran vinduet er allerede loadet med bunker, så der slet ikke er plads til symaskinen… Men jeg har en plan for at komme rodet til livs…]

Er det bare mig – eller roder du lige så meget, når du er kreativ…?

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #124: Origami prisms of tapestry in the making. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Origami prisms of tapestry in the making

Every first Sunday of the month there are creative Sundays in Dan Church Social’s thrift store in Køge.

Today was a quiet day in fierce competition with all the (outdoor) flea markets, open stores on first Sunday of the month, the sunshine in the garden and I don’t know what…

I placed my self in the studio in the middle of the shop and made among other things some fine prisms of a old wallpaper, which I believe comes from an old book of tapestry from the 80’s… – I am totally in love with the pyjamas striped tapestry! ♥

Studio at Dan Church Social – and my rather messy studio at home

I have two studios currently – one in the middle of Dan Church Social’s thrift store, where I have been a volunteer since December – and my beloved studio at home – which right now are totally overloaded with beautiful creative mess.

But I have a plan on how to get organized. I just need one week of rain, so I can be tempted away from the sun – or maybe 26-28 hours a day…

365 mood boards in 2014. Mood board #124: Creative Day in Dan Church Social - studio in the middle of the shop. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[The beautiful creative workshop in the middle of Dan Church Social’s thrift store in Køge – Today decorated with delicate prisms of recycled wallpaper]

365 mood boards in 2014. Mood board #124: Creative mess in my studio again. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[My studio filled with lots of creative mess – even my new sewing table in the corner by the window is already loaded with piles, not allowing room for the sewing machine… But I have a plan to get an organized life…]

Is it only me – or are you also messy when being creative…?

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #108:
Mine dage kan godt ligne hinanden ¦ My days can look like each other

365 moodboards in 2014. Moodboard #108: Mine dage kan godt ligne hinanden. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Tanker om kreativitet – og mine 365 moodboards

Da jeg i juledagene pludselig fik den fuldstændigt – synes jeg selv – geniale idé at vise 365 moodboards i 2014, havde jeg ingen idé om, hvad jeg gik ind til…

Og på sin vis tager jeg stadig en dag af gangen og ser, hvad det udvikler sig til.

Men nogle dage er det sværere end andre at lægge et moodboard. De dage, hvor jeg tilbringer hele dagen med kreative sysler, er det oftere lige til (hvis jeg ellers husker at tage billeder undervejs i processen), men selvfølgelig er der dage, hvor jeg slet ikke er i kontakt med noget kreativt, og hvor jeg “liiiiiige” skal trylle et kreativt moodboard – og et blogindlæg – frem før sengetid.

Rigtig mange forbinder kreativitet med opfindelsen af den dybe tallerken – og i så fald kan det være svært at opfinde 365 dybe tallerkener på et år…

Min definition af kreativitet

For nyligt fik jeg et spørgsmål via facebook (har både en dansk og en engelsk facebookside) om, hvilken definition jeg anvender på kreativitet – og her er mit umiddelbare svar:

“Super interessant spørgsmål. Jeg har ingen klar definition, men jeg ser kreativitet som en skaberproces, hvor du skaber noget ud af nogle råvarer eller dig selv.

Kreativitet er for mig både processen i at lave vidunderligt velsmagende, farverig mad, skønne kager, billedkunst, musikstykker, tøj osv.

For mig er det ikke produktet der er det vigtige, men selve skaberprocessen. Og for mig behøver det ikke handle om at opfinde den dybe tallerken, men mere at gå ind i det flow, hvor følelsen af tid og sted forsvinder, fordi man er opslugt af en kreativ skaber proces… Kærlig hilsen Susanne”

Jeg elsker at føle kreativt flow

Flow er topmålet af beskæftigelse for mig. Følelsen af at være opslugt af nuet og det at glemme alt andet end lige her og nu… Som i en slags meditativ tilstand.

Jeg har altid nydt at hygge mig – og været ret ligeglad med, hvad jeg har hygget mig med… Og nogle gange har jeg hygget mig så meget – som til blogtræffet i Dankbar for nyligt – så jeg næsten ikke har fået lavet noget – og de dage eeeeeeeelsker jeg mindst lige så meget som de dage, hvor jeg har været produktiv!!!

Mine 365 moodboards hjælper mig til at fastholde følelsen af kreativt flow.

Selvom moodboardene nogle gange er voldsomt opstillede, selvom kreagrejet nogle gange kun er lagt frem for at blive fotograferet og derefter splittet i atomer igen, så hjælper moodboardene mig med at holde fast i min mission om at leve kreativt.

365 moodboards in 2014. Moodboard #108: Et smukt kreativt rod i mit krearum. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

[Det skønneste kreative rod mødte mig, da jeg gik ind i mit krearum i morges… Og bordet ser præcis sådan ud her til aften]

Stort set samme moodboard i går og i dag

Og for stort set første gang har mine moodboards lignet hinanden i går og i dag, fordi jeg har lavet præcis den samme kreative syssel både i går og i dag, nemlig muffinsformerosetter til familie og venner som værtindegaver her i påsken…

Men uanset hvordan mine moodboards ser ud, så håber jeg, at de kan inspirere både dig og mig til at få mere kreativitet og kreativt flow ind i vores liv.

Hvad betyder kreativitet for dig?

Jeg vil være taknemmelig for, hvis du vil dele dine tanker omkring kreativitet med mig ♥

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #108: My days can look like each other. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

My days can look like each other

Thoughts about creativity – and my 365 mood boards

When I during the Christmas holidays suddenly got the – according to myself – brilliant idea to show 365 mood boards in 2014, I had no idea what I was getting into…

And in a way, I still take one day at a time and see where it leads to.

But some days are harder than others to put up a mood board. The days where I spend all day with creative processes, it is more easy to put up a mood board (if I remember to take pictures during the process), but of course there are days where I am not in contact with something creative at all, and I “just” have to arrange a creative mood board – and a blog post – before bedtime.

Many associate creativity with the invention of the wheel – and if so, it can be difficult to invent 365 wheels in one year…

My definition of creativity

Recently I received a question via facebook (have both a Danish and an English facebook page) about which definition I use of creativity – and here is my response:

“Very interesting question. I have no clear definition, but I see creativity as a creative process where you create something out of some raw materials or yourself.

To me, creativity is both the process of making wonderfully tasty, colorful food, delicious cakes, visual arts, music pieces, clothing etc.

For me it’s not the product that is important, but the creating process. And for me it does not have anything to do about inventing the wheel, but more the feeling of flow where the sense of time and place disappear because you are absorbed in a creative process while creating… Love Susanne”

I love to feel creative flow

Flow is the height of employment for me. The feeling of being absorbed in the present and forgetting everything else than right here and now… As in a kind of meditative state.

My 365 mood boards helps me to maintain the sense of creative flow.

Although the mood boards sometime are difficult to put up, although the creative supplies sometimes are only put forth to be photographed and then split into pieces again, then the mood boards help me to stick to my mission about living creatively.

365 mood boards in 2014. Mood board #108: A beautiful creative mess in my studio. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[The beautiful creative mess met me when I walked into my studio this morning… And the table looks exactly alike tonight]

Almost the same mood board today and yesterday

And for pretty much the first time, my mood boards looks almost alike yesterday and today because I have made exactly the same creative creations both yesterday and today: Muffins form rosettes to family and friends as hostess gifts here at Easter…

But no matter how my mood boards look like, I really hope that they will inspire both you and me to have more creativity and to feel creative flow in our lives.

What does creativity mean to you?

I would be grateful if you would share your thoughts about creativity with me ♥ 

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #88:
Nyt liv til gamle kufferter ¦ Bringing new life to old suitcases

365 moodboards i 2014. Moodboard #88: Nyt liv til gamle kufferter. Fotograf: Susanne Randers

“Stop buying, start using”

Har været mit mantra det seneste års tid – og hvor er det bare fantastisk, når man kan gå på loftet og finde gamle kufferter, som lige passer ind i den nyindkøbte, genbrugte reol :)

I dag kom fire gamle kufferter ned fra loftet. To af mine, indkøbt for ca. 15 år siden – og to fra min kærestes bedsteforældre, som har været brugt af dem – og som alle sikkert kan fortælle om spændende oplevelser fra nær og fjern, hvis de kunne snakke…

Billeder af vores nye, genbrugte reol

Jeg lovede i går at vise billeder af min proces med at etablere den nye reol, som skal stå i vores tv-rum.

Reolen skal rumme alt mit “passive” kreagrej – alt det, jeg ikke lige har gang i en kreativ proces i mit krearum, samt noget af min kærestes fotoudstyr.

365 moodboards i 2014. Moodboard #88: Nyt liv til gamle kufferter. Ny, brugt IKEA stål reol opføres. Fotocollage. Fotograf: Susanne Randers

[Fra tom væg til reol til kreativt himmerige… Processen med indflytningen er stadig i gang, og jeg nyder hvert et sekund. Reolen er købt via dba.dk – og skulle være fra IKEA. Den måler 220 cm i højden og 255 cm i bredden. Hylderne er 40 cm dybe, så der er god plads til opbevaring. Super stabil konstruktion og med fleksibel hyldeplacering…]

Nu har jeg endelig fået et sted, hvor der er plads til den store A3 HAY plissé arkivmappe, som ligner en stor smuk vifte. Den har ligget lukket, siden jeg købte den for halvandet år siden… Skønt når gamle skatte dukker op fra gemmerne! (Måske den skal pimpes med lidt neonpink, neonrødt eller neonorange farveklatter… Vi får se…)

Brug LP-æsker til opbevaring af scrappapir og papirrester

Opbevarings- og genbrugstip:

Er du vild med papir, ligesom jeg, er LP æsker suveræne til papir og papirrester – tit når jeg har lavet collager, origami mv. smider jeg bare alle papirstumperne ned i en LP æske – og så har jeg den at gå på opdagelse i næste gang.

Æsken er også super nem at transportere papir i, uden det bøjer eller krøller, hvis man skal være krea andre steder end derhjemme…

365 moodboards i 2014. Moodboard #88: Nyt liv til gamle kufferter. Ny, brugt IKEA stål reol under opførelse - med fine gamle kufferter på de øverste hylder. Fotograf: Susanne Randers

[“Stop buying, start using” har været mit mantra det sidste års tid. Derfor er reolen loadet med genbrugsguld]

Når jeg ser på reolen, får jeg nærmest fornemmelsen af at være passager i et gammelt tog – eller Orientekspressen – med fine kufferter på øverste hylde oppe under loftet…

Kufferterne skal fyldes op med med lette sager som garn, broderigarn, stoffer og doileys.

Nuuuuuuij, hvor jeg glæder mig til den er tæt pakket på alle hylder med det dejligste kreagrej!

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #88: Bringing new life to old suitcases. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Bringing new life to old suitcases

“Stop buying, Start Using”

Has been my mantra the past year – and I really love that I can use what I have in stock in stead of buying new stuff all the time…

Today we took four ancient suitcases down from the ceiling. Two of them are mine, purchased for approx. 15 years ago,  and two of them are from my boyfriend’s grandparents, who have been using them previously. And the suitcases can probably tell stories about exciting experiences from far away if they could talk…

Pictures of our new, recycled bookcase

I promised yesterday to show pictures of my process of setting up the new rack in our TV room.

The cabinet will house all my “passive” creative supplies – everything that I’m not using in a creative process in my studio, as well as some of my boyfriend’s photography equipment.

365 mood boards in 2014. Mood board #88: Bringing new life to old suitcases. New rack is build up. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[From blank wall to a rack in a creative heaven… The rack is purchased through an online thrift shop dba.dk – and come from IKEA. It measures 220 cm in height and 255 cm in width. The shelves are 40 cm deep, so there is plenty of room for storage]

The moving process is still ongoing, an I enjoy every second :)

Now I finally have enough space for the large A3 HAY plissé archive folder that looks like a big beautiful range. It has been closed since I bought it a half years ago… So lovely when ancient treasures emerge from their hiding!

Paper storage tip: Use LP boxes

I use LP boxes for paper storing, even scrap paper fits perfectly in a LP box. Often when I make collages, origami etc. I just throw all the little pieces of paper into an LP box when I clean the table – and then I have all the cut outs to use in my next paper project.

The LP box is also a super easy way to transport paper, if you have to be creative elsewhere than at home…

365 mood boards in 2014. Mood board #88: Bringing new life to old suitcases. New rack is build up - and beautiful old suitcases just below the ceiling. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[“Stop buying, Start Using” has been my mantra for the past year. Therefore, the rack is loaded with recycled gold]

I really like the four suitcases on top of the rack. It gives me the feeling of being passenger in an old train – with the suitcases below the ceilings.

The suitcases will be filled with light stuff like yarn, embroidery yarn, fabrics and doileys.

Weeeeeeeee, I am looking forward to see the rack totally packed with creative supplies. It will be heaven!

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10