Tag-arkiv: Promarker

MOODBOARD #81:
Drømmen om et kreativt liv ¦ Dreams of a creative life

365 moodboards i 2014. Moodboard #81: Drømmen om et kreativt liv. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Det meste af mit voksenliv har jeg levet uden synderlig kontakt til min kreativitet…

Den fik måske fuld gas op til jul med klippeklistre og oppyntning – og så har jeg de seneste 4-5 år også været kreativ i mine sommerferien – med højskoleophold eller malerkurser…

Og ellers levede jeg et 8-16 liv på et kontor, bag en computer – drønede med s-toget til København hver morgen, satte autopiloten til og levede et vel ganske udmærket mellemtilfreds liv – set udefra.

Pludselig lærte jeg at lytte indad…

Indtil min krop sagde stop i efteråret 2012… Så lærte jeg at lytte. Lytte indad! Lytte til min krop. Lytte til mine drømme, der havde banket på i årevis – men blevet overhørt igen og igen, givetvis af pligter, fornuft og angsten for det uvisse…

Den angst har jeg for længst passeret.

365 moodboards i 2014. Moodboard #81: Drømmen om et kreativt liv: Drømmefanger tegning farvelagt med Promarkers. Fotograf: Susanne Randers

[Drømmefanger doodlet med en tynd sort tusch og farvelagt med Promarker tuscher. Mon mine Promarkers snart skal drømme i PANG-farver i stedet for sarte, forsigtige pasteller…? Ja, jeg spørger bare!?!?!!]

Mødet med min kæreste og hans fantastiske familie, der stort set alle er drømmere og iværksættere, har lært mig at se helt anderledes på mange ting her i livet.

De har i den grad vist mig vejen til at drømme – og min coach Lissbet Fride har lært mig at sætte handling på drømmene…

Og om lidt starter mit nye kreative liv for alvor. Efter 1/2 år på dagpenge er jeg nu klar til at udleve nogle af mine kreative drømme.

Drømme, der er følt, smagt, visualiseret og skrevet ned. Drømme i flertal, for jeg har en del på lager…

Jeg udlever min drøm“, hørte jeg en kunstner sige for et års tid siden… Det troede jeg aldrig selv, at jeg kunne sige… men det er snart ved at være…

Kreative drømme længe leve!

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #81: Dreams of a creative life. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Dreams of a creative life

Most of my adult life I have lived without much contact with my creativity…

Perhaps I was creative around Christmas with papercuts and decorations – and for the last 4-5 years I have also been creative in my summer vacation – with high school or painting courses…

But mostly, I lived a nine to five life in an office behind a computer with the autopilot switched on – and lived a quite satisfied life – seen from the outside.

Until my body said stop in the fall of 2012… Then I learned to listen. To listen inward! To listen to my body. To listen to my dreams, which have been knocking on for years…

365 mood boards in 2014. Mood board #81: Dreams of a creative life: Dreamcatcher doodle colored with Promarker pens. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[A dream catcher doodle colored with Promarker pens. I wonder if my Promarkers soon will be dreaming in PANG colors instead of delicate, careful pastels…? Well, I’m just asking!?!?!]

The meeting with my boyfriend and his amazing family that virtually all are dreamers and entrepreneurs, has taught me to look completely different in many things in life.

They have shown me the way to dreaming – and my coach Lissbet Fride has taught me to put action on my dreams…

And in a little while my new creative life starts for real. After 1/2 years with unemployment, I am now ready to live out some of my creative dreams.

Dreams that are felt, tasted, visualized and written down. Dreams in the plural, because I have quite a few in stock…

I live out my dream“, I heard an artist say about a year ago… I never thought myself that I could say that… but it is probably soon to be…

Creative dreams hurray!

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #61:
Promarker folklore & almue kærlighed ¦ Promarker folklore love

365 moodboards i 2014. Moodboard #61: Promarker folklore & almue kærlighed. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Indrømmet: Jeg har aldrig været specielt god til det der med frihåndstegning – men jeg eeeelsker at sidde og doodle diverse blomster og mønstre – og efter jeg har købt en række super lækre Promarker tuscher, så er jeg i totalt meditativ zen-tilstand, når jeg sidder og tegner…

Promarker og romantiske almue blomster

En af de første Promarker pakker jeg købte, var med pasteller – og jeg tror, at det er derfor, at min farvepalet er landet på nogle hyggelige romantiske farver blandet med lidt neon.

Motiverne kommer fra min frie fantasi og med inspiration fra servietter og gamle broderier.

365 moodboards i 2014. Moodboard #61: Promarker folklore tegninger i pastel og neon. Fotocollage. Fotograf: Susanne Randers

[Romantiske tegninger i pastel og neon farver kreeret af mitkrearum]

Om der er andre tuscher på markedet, der er lige så lækre at arbejde med som Promarkers, har jeg ingen idé om, men jeg nyder virkelig tuschernes fantastiske kvalitet.

Alle tegninger er optegnet med en 3 mm vandfast sort “uni pin fine line” tushpen fra boghandleren, og derefter farvelagt med Promarker tuscher.

Tuscherne har lige været på tilbud i Bilka, men de kan også købes hos Panduro Hobby, i Creas og i Luna Hobby…

Alle tegningerne er fra min art journal, en skitsebog, jeg købte sidste sommer på Holbæk Kunsthøjskole.

Siderne i skitsebogen er ikke “bleedproof”, så jeg har et stykke bagepapir neden under den side, jeg tegner på, så det ikke smitter af til den næste side i bogen. Det var søde Lisbet *LLL&Co*, som gav mig et stykke bagepapir en dag hjemme hos hende. Top smart.

Håber du har haft en skøn forårsweekend ♥

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #61: Promarker folklore love. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Promarker folklore love

I have never been particularly good at freehand drawing – but I really love to doodle various flowers and patterns – and after I’ve purchased a number of fantastic Promarker pens, I am in total meditative Zen bliss when I’m drawing…

Promarker and romantic commoners flowers

One of the first Promarker packages I bought were with pastels – and I think that is why my color palette has landed on some cozy romantic colors mixed with a little neon.

The designs come from my free imagination and inspiration from napkins and old embroideries.

365 mood boards in 2014. Mood board #61: Promarker folklore drawings. Photo collage. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[Romantic drawings with pastel and neon colors made by mitkrearum]

I don’t know if there are other pens on the market that are just as delicious to work with as Promarkers, but I really enjoy the amazing quality of the pens.

All drawings are made with a three mm waterproof black “uni pin fine line” pen from the bookstore, and then colored with Promarker pens.

All drawings is made in my art journal, a sketchbook that I bought last summer. The pages in the sketchbook is not “bleedproof” so I have a piece of wax paper underneath the page, I draw on, so it does not “bleed” on to the next page in the book. It was sweet Lisbet *LLL & Co.*, which gave me a piece of wax paper one day at her house. Super smart.

Hope you had a great spring weekend ♥

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #46:
Spred lidt farveglæde ¦ Spread some color joy

365 moodboards i 2014. Moodboard #46: Spred lidt farveglæde. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

“Lad os dele lidt farveglæde her i Instaland”

Sådan skrev bloggeren Dorthe Thorup med instagramprofilen @olineart for en uges tid siden.

Og er der noget jeg gerne vil, så er det at sprede farveglæde!!!

Så jeg er så heldig at skulle sende og modtage farveglæde til følgende fem skønne Instagrammere senest 10. april:

Fem skønne kreative damer, som jeg i den grad glæder mig til at sende noget farverigt til… Og første farverige gave er allerede kreeret her til aften.

En fin påfugl til søde Lena Bjørnskov tegnet med mine elskede nye Promarkers… ♥

Påfuglen blev dagens moodboard – men er blevet rettet en anelse til, siden billedet er taget :)

Lover at resten af de farverige gaver nok skal forblive en hemmelighed.

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #46: Spread some color joy. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Spread some color joy

“Let’s share a little color happiness here in Instaland”

I read at Dorthe Thorup’s Instagram profile @olineart a week ago.

And if there’s something I really want, it is to spread color joy!

So I am so lucky to send to and receive color joy from this five sweet Instagrammers before 10th of April:

Five wonderful creative ladies who I so much look forward to send something colorful to… And the first colorful gift has already been created this evening.

A fine peacock to sweet Lena Bjørnskov made with my beloved new Promarkers… ♥

The drawing is today’s mood board – but has been corrected a little, since the picture was taken :)

I promise that the rest of the color joy presents will remain a secret.

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10