MOODBOARD #76:
De små ting i livet ¦ The simple things in life

365 moodboards i 2014. Moodboard #76: De små ting i livet. Snehvide og de syv små dværge. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Jeg forsøger virkelig at leve lige nu og her. Gribe nuet. Nyde livet på godt og ondt. Påskønne de små ting her i livet…

Da jeg forleden dag fandt denne smukke gamle pop up “Snehvide og de syv små dværge” bog i en genbrugsbutik, fik jeg et stik i hjertet af bar taknemmelighed. Jeg elsker sådanne små eye candy oplevelser, som giver den gode fornemmelse inden i… Tænk, at nogen har brugt tid og omhu på at lave noget så smukt ♥

Hvad handler livet om…?

For mig har dagen i dag handlet om de små ting her i livet. De simple glæder. Med refleksion om, hvad der er vigtigt i livet.

Tror vi alle har hver vores svar til livets små og store spørgsmål, men jeg har bevidst valgt et positivt livssyn for at tiltrække alle de gode energier.

“Hvad du siger, føler og tænker får du. Både skidt og godt.”

Hørte jeg en sige på en netværksdag for et par uger siden… – Og det er også min overbevisning!

Liv og glade dage i det lille hus i skoven

Så da jeg stod med Snehvidebogen i hånden og bladrede den igennem, blev jeg helt vildt forelsket i det smukke, livsbekræftende billede, som er dagens moodboard. Til billedet hører den dejligste tekst, som jeg deler med dig her:

“De sang og fløjtede lystigt på hjemvejen, for de glædede sig til at se Snehvide igen.

Skovens dyr, som boede i nærheden af huset, blev også ganske tamme og var gode venner med hende.

Når dværgene kom hjem, satte de sig til bords, og Snehvide bar middagsmaden ind. Alt smagte så godt, og de roste Snehvide meget for maden.

Af bare glæde begyndte de at danse og synge, og de jublede så højt, at de kunne høres over den halve skov. Jo, de havde det rigtignok godt i det lille hus i skoven.”

Uddrag af gammel pop up “Snehvide og de syv små dværge” bog

Jeg stemmer absolut for mer’ dans, sang, sjov og ballade i hverdagen!

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #76: The simple things in life. Snow White and the Seven Dwarfs. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

The simple things in life

I really try to live right here and now. Seize the moment. Enjoy life for better or worse. Appreciate the small things in life…

The other day I found a beautiful old pop up “Snow White and the Seven Dwarfs” book in a charity shop, I was so grateful. I love these little eye candy experiences that provide the good feeling within the body. It’s amazing that someone has taken the time and care to make something so beautiful ♥

What is life all about…?

For me, today has been about the little things in life. The simple pleasures. With reflection of what is important in life.

Guess we all have our own answers to life’s many questions, but I have deliberately chosen a positive attitude to attract all the good energies.

“What you say, feel and think you will get. Both bad and good.”

I heard one say to a networking event a few weeks ago… And that is also my belief!

Joy and happiness in the little house in the forrest

So when I stood with the Snow White book in my hand and flipped through it, I became crazy in love with the beautiful, life-affirming illustration which is today’s mood board. Below the image is a beautiful text, which I share with you here:

“They sang and whistled merrily on their way home, for they rejoiced to see Snow White again.

The animals that lived in the forest near the house, were also quite tame and were good friends with her.

When the dwarfs came home, they sat at the table, and Snow White served the dinner. Everything tasted so good, and they praised Snow White a lot for the lovely food.

By sheer joy they began to dance and sing, and they cheered so loudly that they could be heard over half the forest. Yes, they really had a joyful time in the little house in the forrest.”

Extract from the old pop-up “Snow White and the Seven Dwarfs” book

I vote for more dancing, singing, fun and joy in my every day life!

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

2 tanker om "MOODBOARD #76:
De små ting i livet ¦ The simple things in life
"

Leave a Reply