Tag-arkiv: Ta-dah

MOODBOARD #120:
TAK for en smuk, farverig og indsigtsfuld april ¦ Thanks for a beautiful, colorful and insightful April

365 moodboards in 2014. Moodboard #120: TAK for en smuk, farverig og indsigtsfuld april. Pink moodboard. Instagram filter Valencia. Fotograf: Susanne Randers

April var måneden hvor jeg blandt andet:

Sikken herlig, solskinsfyldt måned!

Og med 30 moodboards og 30 blogindlæg oveni, kan jeg sådan set godt forstå, at jeg nogle gange savner nogle flere timer i døgnet til at være kreativ.

Ikke, at jeg ikke er kreativ mere i det daglige, men ofte føler jeg, at jeg har nok tid til alt det kreative, jeg gerne vil (selvom jeg jo godt kan se, at der er sket masser af skønne kreative ting i april).

Men jeg kan ikke komme uden om, at jeg har lagt en masse energi i opstart af nyt job, så det har tæret en del på de kreative batterier…

Heldigvis er jeg sådan indrettet oven i mit hoved, at jeg altid har fokus på alle de ting, jeg når, i stedet for dem, jeg ikke når, så set med de briller på, har april måned været vidunderlig fantastisk ♥

Og jeg ved, at alle dem, der venter på en kreativ pakke fra mig ikke venter forgæves. Der skal nok komme noget godt med posten, når tiden er inde :)

Kærlig hilsen Susanne
PS. Finder en vinder af min give away i morgen!

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #120: Thanks for a beautiful, colorful and insightful April. Pink mood board. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Thanks for a beautiful, colorful and insightful April

April was the month where I among other things:

What a glorious, sunfilled month!

And with 30 mood boards and 30 blog posts on top, I can pretty much understand that I sometimes need a few more hours a day to be creative.

Not that I’m not creative more on a daily basis, but often I feel that I haven’t got enough time for all that creativity, I want (although I very well may see that there has been lots of wonderful creative things going on in April).

But I can not escape the fact that I have put a lot of energy in starting up at my new job, and it has been using a part of my creative batteries…

Luckily, my mind is trained to always focus on all the things I have done, instead of them, I haven’t done yet, as seen with these glasses on, April has been wonderful, fantastic and amazing ♥

And I know that all those who are waiting for a creative package from me do not wait in vain. There’s gonna be something good in the mail when the time is right :)

Lots of love and happiness, Susanne

PS. I will find a winner of my give away tomorrow!

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #63:
Ta-dah: Flyvefærdige uglecollager ¦ Ready made owl collages

365 moodboards i 2014. Moodboard #63: Ta-dah: Flyvefærdige uglecollager. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Velkommen til verden

Hils på Johanne og Svend, to skønne tvillinger, som kom til den virkelige verden 21. februar 2014.

Uglecollagerne er en gave til tvillingernes mor fra min barndomsveninde Susanne.

Og det er ikke en hvilken som helst Susanne, for det er hende, som er “mor” til de to første ugler, jeg skabte, til hendes børn Rose og Lucca tilbage i 2011.

Siden da, er det blevet til mange flere uglecollager – nogle med og nogle uden navn.

Det er ren meditation for mig at lave uglecollagerne

Jeg hygger mig virkelig med at lave collagerne. Ren meditation at sidde og udvælge det rette papir og klistre små papirtunger på et stort A3 ark – og snakke med dem, når de skal have øjne, ører, næb og vinger, for at finde ud af, hvilken personlighed de skal have…

Disse to uglecollager er forholdsvis ens, da det jo er tvillinger – og jeg fandt det lækreste gamle håndmalede retrotapet i turkis og lilla, som binder uglerne sammen – det er også det tapet, som jeg har valgt til uglernes ører. Klippet som blomster til pigen og som stjerner til drengen.

Egentlig har en ugle ikke synlige ører, men hornuglen har horn, og det er dem, som man oftest afbilleder, når man skal lave en ugle…

Bare et lille stemningsbillede, for at afrunde ugleproduktionen, som jeg startede på for et par uger siden. I dag er uglecollagerne forenet med deres nye mor.

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #63: Ta-dah: Ready made owl collages. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Ready made owl collages

Welcome to the world

Meet Johanne and Svend, two sweet twins who came into the real world 21 February 2014.

The owl collages are a gift to the twins’ mother from my childhood friend Susanne.

And it’s not any Susanne, ’cause she is the “mother” of the first two owls I created for her children Rose and Lucca back in 2011.

Since then, I have made many more owl collages – some with and some without a name.

It is pure meditation for me to make the owl collages

I’m having a great time making the collages. It is pure meditation to select the right paper and glue small paper tongues on a large A3 sheet – and talk to the owls when they need to have eyes, ears, beak and wings, to find out which personality they will have…

These two owl collages are relatively similar, as they are ment to be twins – and I found this delicious old hand-painted retro wallpaper in turquoise and purple, which ties the owls together – it’s also the wallpaper, which I have chosen for the owls ears. Cut as flowers for the girl and stars for the boy.

Actually, an owl has not visible ears, but a horn owl has horns, and they are the ones that you most often depicts, when making an owl…

Just a little mood board picture to finalize the owl production, which I started a few weeks ago. Today the owl collages was united with their new mother.

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #41:
Laver ny inspirationsvæg klar til 365 moodboards ¦ Preparing a new inspiration wall for 365 mood boards

365 moodboards i 2014. Moodboard #41: Laver ny inspirationsvæg klar til 365 moodboards. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

41 dage er gået af 2014 – hvis du skulle være i tvivl… Jeg tæller dagene i år – og se frem mod dag 365, hvor min mission er fuldført, for i år i hvert fald.

365 moodboards i 2014… har jeg lovet mig selv at lægge og/eller fotografere, til inspiration for dig og for mig.

Inspirationsvæg med plads til alle årets moodboards

I dag fik jeg så taget hul på noget, som har ulmet længe…

Sidste år, i min egen transformationsproces, fik jeg både nedbrudt en masse kreative blokeringer – og jeg fik især også lært at fokusere mere på alt det, jeg havde nået [ ta-dah ] i stedet for alt det, jeg synes, jeg skulle nå [ to-do ]…

Og på et tidspunkt foreslog min kæreste, at jeg – for at få øjnene op for, at jeg var kreativ – skulle printe fotos ud af alle mine kreationer og hænge dem op – altså lave en fysisk ta-dah væg.

Jeg valgte i stedet at skrive lange ta-dah lister hver søndag, hvilket jeg stadig praktiserer – og selvfølgelig skrive en masse blogindlæg, hvor mange af mine kreationer også bliver vist, til glæde for mig selv og for mine kære læsere.

En fysisk ta-dah væg har taget form

Men i dag var dagen, hvor jeg alligevel tog hul på at lave en fysisk ta-dah inspirationsvæg – nemlig en væg med plads til dette års 365 moodboards ♥

365 moodboards i 2014. Moodboard #41: Laver ny inspirationsvæg klar til 365 moodboards. Neonpink mursnort udspændt mellem kroge. Fotograf: Susanne Randers

DIY – Sådan har jeg lavet min nye inspirationsvæg

Materialer:

Montering:

Inspirationsvæggen er ca. 1,5 meter høj og 2,7 m bred, og er lavet ved hjælp af neonpink mursnor, der er udspændt imellem nogle små kroge, jeg har skruet ind i væggen.

For at fastgøre mursnoren på krogene, har jeg lavet løkker i hver sin ende af snoren.

Jeg har lavet en lodret afstand på 12 cm mellem hver krog – fordi jeg ved, at mine udprintede moodboards bliver 10×10 cm…

min inspirationsvæg, der hænger i mit krearum, er der ca. 20 cm mellem hver krog. Det giver en større fleksibilitet, hvis der skal hænges ting op i varierende størrelser.

Nu er væggen klar til 365 moodboards ♥

Jeg lover dig at vise billeder af min nye inspirationsvæg løbende, og glæder mig VILDT til dag for dag at hænge dagens moodboard op med en lille klemme på den neonpink mursnor.

Har du også en inspirationsvæg derhjemme? Ellers vil jeg anbefale dig at lave en straks – måske bare ved hjælp af maskingtape… Det er et visuelt stærkt redskab.

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #41: Preparing a new inspiration wall for 365 mood boards. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Preparing a new inspiration wall for 365 mood boards

41 days have passed of 2014 – if you were wondering… I count the days in the year – and look ahead to day 365 , where my mission is accomplished, for this year at least.

365 mood boards in 2014… I have promised myself to make and/or photograph –  of inspiration for you and for me.

Inspiration wall for this year’s mood boards

Today I started up on something that has been simmering for a long time…

Last year, in my own transformation process, I got rid of a lot of creative blockages with help from Julia Cameron – and I especially learned to focus more on all that I had reached [ ta-dah ] instead of all that, I think I had to reach [ to-do ]…

And one day my boyfriend suggested that I – to start realizing that I was creative – should print photos of all my creations and hang them up – that is, to make a physical ta-dah wall.

I chose instead to write long ta-dah lists every Sunday, which I still practice – and of course write a lot of blog posts, in many of my creations are also shown – to the delight of myself and my dear readers.

A physical ta-dah wall has taken shape

But today was the day when I started making a physical ta-dah inspiration wall; a wall with enough space for this year’s 365 mood boards ♥

365 mood boards in 2014. Mood board #41: Preparing a new inspiration wall for 365 mood boards. Neon pink string stretched between hooks. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

DIY – How I made my new inspiration wall

Materials:

Assembly:

My inspiration wall is approx. 1.5 meters high and 2.7 meters wide and is made by ​​using neon pink string that is stretched between small hooks screwed into the wall.

To secure the strings on the hooks, I have made loops at each end of the string.

I made a vertical distance of 12 cm between each hook – because I know that my printed mood boards are 10×10 cm…

On my inspiration wall in my studio, there are approx. 20 cm between each hook. This gives greater flexibility if you need to hang things up in varying sizes.

Now, the wall is ready for mood boards 365 ♥

I promise to post pictures of my new inspiration wall regularly. I almost can’t wait to hang today’s moodboard up with a small clamp on the neon pink string.

Do you also have an inspiration wall at home? Otherwise, I recommend you to make one immediately – maybe just using maskingtape… It’s a very visual powerfull tool.

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10