Tag-arkiv: Glansbilleder

MOODBOARD #138:
En stille dag i haven ¦ A quiet day in the garden

365 moodboards in 2014. Moodboard #138: En stille dag i haven. Glansbilleder. Fotograf: Susanne Randers

Har nydt nuet hele dagen. Bare været…

Spist morgenmad på terassen, nulret rundt i haven og lidt i huset… Tænk en masse tanker og talt om livet med min dejlige kæreste… Bare sådan en stille, mindful dag af den gode slags.

Og da regnen kom blev det til en kop kaffe i drivhuset, mens regnen piskede mod ruderne… Opslugt af nuet på den hyggelige måde.

Faldt over nogle skønne glansbilleder i en gammel tobaksæske, og glansbilledet med solsikken er bare en yndlings… Jeg er vild med solsikker ♥

365 moodboards in 2014. Moodboard #138: En stille dag i haven. Morgenmad på terassen. Fotograf: Susanne Randers

[Morgenmad på terassen – og dejlig udsigt til skurvogn og højbede]

Kort update herfra. Håber din weekend har været fantastisk!

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #138: A quiet day in the garden. Scraps. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

A quiet day in the garden

Have enjoyed the moment all day. Just being…

Eaten breakfast on the terrace, strolled around in the garden and a little in the house… Reflected a lot of thought and talked about life with my lovely boyfriend… Simply had a quiet, mindful day of the good kind.

And when the rain came in the afternoon, it was time for a cup of coffee in the greenhouse, while the rain beat against the windows… Caught up in the moment in a cosy way.

Stumbled upon some beautiful scraps in an old tobacco box, and the sunflower scrap is just a favourite… I totally adore sunflowers ♥

365 mood boards in 2014. Mood board #138: A quiet day in the garden. Breakfast at the terrace. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[Breakfast at the terrace – and a lovely view to our waggon and raised beds]

Short update from here. Hope your weekend has been amazing!

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #82:
Spring, og nettet vil folde sig ud… ¦ Leap and the net will appear

365 moodboards i 2014. Moodboard #82: Spring, og nettet vil folde sig ud. Goethe. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

“Engle kan flyve, fordi de tager livet så let…”

Der er noget fantastisk ved gode citater. Citater der rammer os i hjertet og måske følger os livet igennem…

I efteråret 2013 sammenlignede mange mig med en engel, hvilket rørte mig dybt. Og på sin vis var det “ment to be”, da jeg fik det smukke finér skilt til blogtræffet hos Lisbet *LLL&Co.* i november.

Og måske er der noget om det – det med at tage livet så let… For min rejse sidste år har i hvert fald lært mig, at jeg har et positivt livssyn, og at jeg har en uendelig tillid til, at alting bliver godt, for alting er godt! – Og vi kan få det lige så godt, som vi har fantasi til…

Yndlingscitater…

Selv har jeg to yndlingscitater, som begge har referencer til Loven om tiltrækning:

“Spring, og nettet vil folde sig ud…”
Af Johann Wolfgang von Goethe

Husk at så blomster i dit fodspor
Af pibemager og kunstner Anne Julie

Begge er citater, jeg har taget til mig i 2013. Goethes citat, efter inspiration fra Julia Cameron, og Anne Julies citat, som kom ind under huden på mig under mit vidunderlige ophold på Læsø sidste sommer.

Hvis vi har tillid til universet og spreder glæde og god energi omkring os, så skal alting nok gå godt. Det er jeg overbevist om!

Så giv slip på dine bekymringer og nyd livet, mens det er her…

Har du et yndlingscitat? Så del det gerne i kommentarfeltet ♥

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #82: Leap and the net will appear. Goethe. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Leap and the net will appear

“Angels can fly because they take themselves lightly…”

There is something amazing about good quotes. Quotes that hit us in the heart and perhaps follow us through life…

In autumn 2013 many people compared me with an angel, which touched me deeply. And in a way it was “meant to be” when I got the beautiful veneer sign at a blog meeting at Lisbet *LLL & Co.* in November.

And maybe there’s something about it – to take life lightly… For my personal journey last year has certainly taught me that I have a positive view on life, and that I have an infinite confidence that everything will be good, because everything is good! – And we can get it as well as we have the imagination…

Favourite quotes…

Although I have two favourite quotes, both of which have references to the Law of Attraction:

“Leap and the net will appear…”
– Johann Wolfgang von Goethe

“Remember to sow flowers in your footsteps”
– Pipe-maker and artist Anne Julie

Both are quotes that I have taken to me in 2013. Goethe’s quote, inspired by Julia Cameron, and Anne Julie’s quote, which came under my skin during my wonderful stay at Læsø last summer.

If we have trust in the universe and spread joy and good energy around us, everything will be good. I’m convinced!

So let go of your worries and enjoy life while it is here…

Do you have a favourite quote? Please share it in the comments box ♥

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #79:
Gør klar til at sprede vingerne ¦ Getting ready to spread my wings

365 moodboards i 2014. Moodboard #79: Gør klar til at sprede vingerne. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Det er med en vis portion sommerfugle i maven, at jeg forleden sagde ja tak til et nyt job. Et job hvor jeg glæder mig til at blive udfordret på alt det, jeg står for, både medmenneskeligt og kreativt.

Jeg har fået den dejligste stilling lige rundt om hjørnet på Ølby Ældrecenter Lyngbo, hvor jeg skal koordinere aktivitetstilbuddene til beboerne, i en hel nyopstartet stilling.

Et nyt kapitel i mit liv skal skrives nu

Jeg er så klar til næste kapitel i min menneskelige og kreative udvikling. Jeg glæder mig afsindigt til at skulle facilitere en masse processer og gøre en masse mennesker glade.

Glæder mig til de små smil og dejlige stunder i hverdagen, og glæder mig til at blive udfordret som menneske og som ildsjæl.

Jeg brænder for at gøre en forskel – og det ved jeg, at jeg i den grad kommer til at gøre i den nye stilling, som jeg selv skal være med til at forme indholdet af.

Glæder mig til at skulle skrive et helt nyt kapitel i mit liv med fokus på nærvær og nuet.

TAK fordi I valgte mig ♥

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #79: Getting ready to spread my wings. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Getting ready to spread my wings

It is with quite a few butterflies in the stomach, that I have said yes to a new job. A job where I’m looking forward to be challenged on everything I stand for, both personally and creative.

I’ve got the most wonderful job just around the corner on a residential home for elderly people where I’m going to coordinate the activity offers to the residents in a newly established position.

A new chapter in my life is to be written

I am so ready for the next chapter of my personal and creative development. I look forward to facilitate a lot of processes and hopefully make a lot of people happy.

Looking forward to little smiles and lovely moments in an everyday life, and am excited to be challenged as a human being and as a creator.

I am passionate about making a difference – and I know that I am going to do that in the new position where I will have to form the content myself.

Looking forward to write a new chapter in my life, focusing on the presence.

THANK you for choosing me ♥

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10