MOODBOARD #59:
Den amerikanske drøm ¦ The American Dream

365 moodboards i 2014. Moodboard #59: Den amerikanske drøm - Drømmefanger til Florida. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Om det at drømme…

Da jeg begyndte at blogge for snart et år siden, var det med en hel del kreative blokeringer i bagagen. Uge for uge fik Julia Cameron løst op for dem og genfundet kontakten til alle mine kreative drømme.

Forleden dag havde jeg en lang, fantastisk god og dyb snak med en rigtig god veninde om lige præcis det at drømme – og om bare at drømme for at drømme… Og ikke nødvendigvis følge op på dem – men lade drømme være drømme… Og så handle på det, der føles rigtigt, når det hele har forplantet sig lidt…

Begravede drømme, en øvelse

Jeg vil gerne citere Julia Cameron i dag – fra uge 4 i bogen “Kreativitet“:

“Når man er ved at genfinde sin kreativitet, er det almindeligt, at man må grave i sin fortid efter stumper af glemte drømme og glæder. Gør lidt gravearbejde. Gør det hurtigt og overfladisk. Det er en øvelse i spontanitet, så skriv endeligt svarene hurtigt ned. Hurtighed lukker munden på den indre kritiker…

 1. Nævn fem hobbyer, som lyder sjove.
 2. Nævn fem slags undervisning, som lyder sjove.
 3. Nævn fem ting, som lyder sjove, men som du aldrig selv ville gøre
 4. Nævn fem egenskaber, som du synes det ville være sjovt at have
 5. Nævn fem ting, som du før har haft fornøjelse af at gøre.
 6. Nævn fem skøre ting, som du har lyst til at prøve engang.

Som du måske har forstået nu, har det til formål at fremkalde reaktioner i dit ubevidste, der viser, hvad du måske har lyst til at foretage dit i det bevidste liv.”

Uddrag fra Julia Camerons bog “Kreativitet”

Løsn op og få underbevidstheden i spil

Øvelsen følges op af en uges læseforbud, som jeg aldrig nogen sinde selv har fået praktiseret. Først og fremmest fordi jeg dengang begyndte på et buddhistisk grundkursus – og derudover er jeg alt for afhængig af sociale medier og min mailboks…

Og i den efterfølgende uge, er der en ønskeliste… Hvor man kort og godt skal skrive “Jeg ville ønske…” 20 gange og fuldføre sætningen.

Alt sammen for at løsne op og få underbevidstheden i spil…

365 moodboards i 2014. Moodboard #59: Den amerikanske drøm - Drømmefangere kreeret i dag. Fotograf: Susanne Randers

[Har lavet drømmefangere i dag sammen med en veninde fra Varde, min mor og min faster. Min til venstre, deres til højre. Sååååå fantastisk måde at hygge sig sammen på… Vil du lave drømmefangere selv, finder du DIY vejledning her…]

Drømmefangere og drømme…

Drømmefangere stammer fra den indianske kultur – og er primært til at beskytte os mod onde drømme.

Jeg er dog af den overbevisning, at de også kan fange alle mine gode drømme, og hver morgen sætter jeg mig så vidt muligt med mine morgensider, så snart jeg slår øjnene op, selvom jeg må indrømme, at papir og pen er i skarp konkurrence med Instagram…

Jeg har mange drømme – og i disse dage sætter jeg mange skibe i søen for at undersøge fjerne horisonter.

Instagram har virkelig åbnet mine øjne til verden – derfor er jeg også begyndt at blogge på engelsk – og jeg nyder virkelig alle de nye internationale personligheder, jeg har mødt på det vidunderlige sociale medie.

Drømmefanger hele vejen til Florida

Blandt andet min nye amerikanske IG veninde fra Florida, Darlene, som skal have drømmefangeren fra dagens moodboard i turkis og lys ferskenfarvet, efter eget farveønske.

Læs meget mere om det at drømme her: “Vigtigheden i at hvile i sig selv – nyde sin helt unikke rejse”

Længe leve den amerikanske drøm…

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – the photos in this blog post are from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #59: The American Dream - Dream catcher for Florida. Photographer: Susanne Randers

The American Dream

About dreaming…

When I started blogging almost a year ago, it was with Julia Cameron by my side… Week by week, Julia Cameron helped me to connect to my creativity again and opened up to all my creative dreams.

The other day I had a long, fantastic and deep conversation with a good friend about dreaming. About allowing oneself to dream but not necessarily follow up on all the dreams – but let some dreams be dreams… And then only act on what feels right after a while…

Buried Dreams – an exercise

I would like to quote Julia Cameron today – from week 4 of the book “The Artist’s Way” :

“When you are about to recover your creativity, it is normal that you have to dig into your past after bits of forgotten dreams and joys. Doing a little digging. Do it fast and shallow. It is an exercise in spontaneity, write the answers quickly. Speed forces the inner critic to shut up…

 1. List five hobbies that sounds fun.
 2. List five kind of education that sounds fun.
 3. List five things that sounds funny, but you never would do.
 4. List five characteristics that you think it would be fun to have.
 5. List five things that you once have had the pleasure of doing.
 6. List five crazy things that you want to try again.

As you may have understood by now, the exercise is designed to elicit responses in your unconscious that shows what you might want to do in the conscious life.”

From Julia Cameron’s book “The Artist’s Way”

And the following week, there is a wish list where you have to write “I would like to…” 20 times and complete the sentence.

365 mood boards in 2014. Mood board #59: The American Dream - Dream catchers created today by a friend, my mother and my aunt. Photographer: Susanne Randers

[Have made ​​dream catchers today with a friend, my mother and my aunt. This is their creations. Such a great way to have a cozy time creating together…]

Dream catchers and dreams…

Dream catchers comes from the Native American culture – and is primarily used to protect us from bad dreams.

However, I am of the belief that they can catch all my good dreams too, and every morning I write as far as possible my morning pages as soon as I open my eyes, though I must admit that paper and pen are in big competition with Instagram…

365 mood boards in 2014. Mood board #59: The American Dream - Dream catchers created today by mit krearum. Photographer: Susanne Randers

[My green dream catcher made today. If you want to make one yourself, you find a DIY template here]

I have many dreams – and these days I put many ships at sea to explore distant horizons.

Instagram has really opened my eyes to the world – that’s why I also started blogging in English – and I really enjoy all the new international personalities I have met at this wonderful social media.

For example my new American IG friend from Florida, Darlene, who will have the dream catcher from today’s moodboard in turquoise and soft peach, colors chosen by herself.

Long Live the American Dream…

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Leave a Reply