MOODBOARD #25:
Skitser til Eske Kaths loftsmaleri i Kronprinsesse Marys mødelokale ¦ Sketches for ceiling painting in Crown Princess Mary’s conference room

365 moodboards i 2014. Moodboard #25: Skitser til Eske Kaths loftsmaleri i Kronprinsesse Marys mødelokale. Inspirationsvæg udstillet på KØS. Fotograf: Susanne Randers

Et moodboard kan bruges til utallige kreative processer!

Moodboardet er et kanont værktøj til at afklare en forventningsafstemning, hvis en kunstner eksempelvis skal lave et bestillingsarbejde til en kunde.

Så er det ligesom at se ind i kunstnerens skaberunivers – og moodboardet bliver en visualisering af, hvad kunstneren tænker og føler om den konkrete foranstående opgave…

På moodboardet kan kunstneren samle skitser, farvesammensætninger, modeller og materialer, som peger i retningen af, hvordan det færdige kunstværk eller udsmykningen kommer til at se ud…

Jeg elsker at kigge med i en kunstners kreative proces, se på skitser, farveforlæg, høre interviews eller hvad der nu er til rådighed, når man går på museum, surfer på nettet eller ser en dokumentarfilm på tv eller på youtube.

Kunst til de kongelige

I 2009 blev 10 danske kunstnere inviteret til at udsmykke dele af Kronprinsparrets bolig på Amalienborg i Frederik VIII’s Palæ.

De 10 kunstnere har doneret alle deres skitser og modeller til KØS – museum for kunst i det offentlige rum – hvor jeg arbejder i museumsbutikken.

KØS havde en stor populær udstilling tilbage i 2010 med alle kunstnernes skitser – og i år er udvalgte skitser udstillet på museet igen, i

Kathrine Ærtebjergs væg er nok min favorit…

Jeg har enormt svært ved at vælge, hvilken af kronsprinsparrets kunstværker, jeg er vildest med, da der er store kunstnere som Erik A. Frandsen, Eske Kath, Jesper Christiansen, John Kørner, Kaspar Bonnén, Kathrine Ærtebjerg, Morten Schelde,  Olafur Eliasson, Signe Guttormsen og Tal R repræsenteret.

Vildest er jeg nok med Kathrine Ærtebjergs finurlige eventyrmalerier i Kronprinsparrets anretterkøkken, hvor skitserne faktisk var lilla – mens den færdige væg blev gul

365 moodboards i 2014. Moodboard #25: Forarbejde til Eske Kaths loftsmaleri i Kronprinsesse Marys mødelokale. Inspirationsvæg udstillet på KØS. Fotograf: Susanne Randers

[Forarbejde til loftsmaleri i Kronprinsesse Marys mødelokale i Frederik VIII’s Palæ. Olie på lærred, snor og collage. Skitse i 1:4, opdelt i tern. Realiseret af Eske Kath (f. 1975) i 2009]

Eske Kaths fantastiske inspirationsvæg

I dag, da jeg var på arbejde, valgte jeg at affotografere Eske Kaths fantastiske inspirationsvæg, som i øjeblikket hænger på KØS.

Den er virkelig et sansebombardement, der vil noget – og et super godt eksempel på et moodboard.

Inspirationsvæggen er et sammensurium af Eske Kaths blyantstegninger, akvareller, notater, farveprøver, rumoptegnelser, udklip, fotos, prints mv. – som alt sammen er forarbejder til det endelige loftsmaleri, som blev opført i 2009.

Det færdige loftsmaleri har referencer til solen, universet og hvem ved, måske også den globale opvarmning… – Og ifølge et interview med Eske Kath, må loftet gerne få de besøgende til at læne sig tilbage og forsvinde væk i en anden verden – og måske reflektere over, at de er en del af noget større, end det der er lige her og nu.

Så du skitserne i 2010?

Ellers har du chancen igen nu! Kig forbi Køge og se skitserne med dine egne øjne – de hænger på KØS frem til august 2014…

Og giv mig endelig et pip, hvis du kommer forbi Køge :)

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #25: Sketches for ceiling painting in Crown Princess Mary's conference room. Inspiration wall exhibited at KØS. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Sketches for ceiling painting in Crown Princess Mary’s conference room

Mood boards can be used for lots of creative processes.

If an artist is going to make a commissioned work for a client, a mood board is very useful.

On the mood board the artist can gather sketches, color schemes, models and materials that points in the direction of how the finished work of art or decoration is going to look like…

I really love to look into an artist’s creative process, looking at sketches, color models, interviews etc. – and I am very grateful that I have the opportunity due to my work.

Art for the Royal Family

In 2009, 10 Danish artists were invited to decorate parts of the Crown Prince Couple’s home at Amalienborg Palace, Frederik VIII’s Palace, in Copenhagen.

The 10 artists have donated all their sketches and models to KØS – museum of art in public spaces – where I work at the museum shop.

KØS had a very popular exhibition back in 2010 with all the artists’ sketches – and this year some of the sketches are exhibited at the museum again.

Kathrine Ærtebjerg’s wall is probably my favorite…

It is difficult to choose which of the Crown Prince Couple’s works of art, I like the most, as there are great artists such as Erik A. Frandsen, Eske Kath, Jesper Christiansen, John Kørner, Kaspar Bonnén, Kathrine Ærtebjerg, Morten Schelde,  Olafur Eliasson, Signe Guttormsen and Tal R represented.

If I have to choose, I will probably choose Kathrine Ærtebjerg whimsical adventure paintings in the Royal Couple’s butler’s kitchen, where the sketches in fact were purple – while the finished wall turned out to be yellow

365 mood boards in 2014. Mood board #25: Preliminary work for Eske Kath's ceiling painting in Crown Princess Mary's conference room. Exhibited at KØS. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[Preliminary work for ceiling painting in Crown Princess Mary’s conference room, Frederik VIII’s Palace. Oil on canvas, strings, collage. Executed by Eske Kath (b. 1975) in 2009]

Eske Kath’s amazing inspirational wall

Today when I was at work, I chose to photograph Eske Kath‘s amazing inspirational wall.

It is truly a sensational experience – with lots of colors and thoughts – and a very fine example on a mood board.

The wall is a hodgepodge of Eske Kath’s pencil drawings, watercolors, notes, color swatches, cut outs, photos, prints etc.- All of which are preparatory to the final ceiling painting, which was executed in 2009.

The finished ceiling painting has references to the sun, the universe and who knows, perhaps global warming… – And according to an interview with Eske Kath, the ceiling may invite the visitors to lay back and float away into another world – and maybe reflect upon that they are part of someting bigger than right here and now.

Did you see the sketches in 2010?

Otherwise, you have the chance again now! Visit Køge and see the sketches with your own eyes – they are exhibited on KØS until August 2014

And please tell me, if you come around Køge :)

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Leave a Reply