Tag-arkiv: Notebook

MOODBOARD #153:
Produktudvikling: “Doodle and dream notebook”¦ Product development: “Doodle and dream notebook”

365 moodboards in 2014. Moodboard #153: Produktudvikling: "Doodle and dream notebook". Fotograf: Susanne Randers

TA-DAH !

Ny magi opstår, når man giver sig tid til at trække sig ind i sig selv. Og lytter indad… Det er jeg overbevist om.

Man kan søge nok så meget inspiration i omverdenen, men det er bare SÅ vigtigt at kunne lytte til sig selv også…

A doodle a day keeps the doctor away

I sidste uge besluttede jeg mig for at genetablere kontakten med min kreative doodlerier – jeg har doodlet tidligere, men i tirsdags besluttede jeg mig for igen at lave “a doodle a day” – hvilket jeg foreløbigt har gjort en uge. – Ren meditation for mig!

Jeg doodler om morgenen i stedet for at skrive morgensider. Syntes mine morgensider kørte i ring, og havde brug for at bryde et mønster. Havde brug for nye vaner…

Og sådan gik det til, at jeg på en uge pludselig har doodlet hver morgen, og her de seneste 48 timer har videreudviklet mine håndsyede notesbøger, så de pludselig har fået en titel:

“Doodle and dream notebook”

SEJT, synes jeg selv – skønt endeligt at få sat navn på den notesbog, jeg efterhånden har syet den første af for et halvt år siden…

– Også selvom både doodleriet og videreudviklingen af min notesbog er sket på bekostning af manglende blogindlæg, billedredigeringer og facebook-opdateringer – nogle gange er det vigtigt at trække stikket.

Så måske det er noget, jeg også vil praktisere fremadrettet…? Trække stikket noget mere.

Uanset hvad, lægger jeg i år et moodboard om dagen og viser det på Instagram og blog – men om der kommer super mange ord sammen med, vil tiden vise.

I øjeblikket er jeg åbenbart mere visuel, end ordrig…

Nye vaner giver ny indsigt og ny forståelse…

Pludselig giver Julia Camerons læseforbud helt vildt meget mening – et læseforbud jeg var stillet over for sidste forår, men ikke nåede at praktisere, idet jeg gav mig i kast med et buddhistisk grundkursus…

Kærlig hilsen Susanne

PS. Vil du se mine doodles, så kig med på Instagram…

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #153: Product development: "Doodle and dream notebook". Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Product development: “Doodle and dream notebook”

TA-DAH !

New magic arises when you take the time to withdraw into yourself. And listen inwardly… I’m convinced.

You can apply just as much inspiration from the outside world, but it’s so important to be able to listen to yourself too…

A doodle a day keeps the doctor away

Last week I decided to reconnect with my creative doodles – I have been doodling earlier, but last Tuesday I decided to make “a doodle a day” again – which I provisionally have made ​​one week. – Pure meditation for me.

I’m doodling in the morning instead of writing morning pages. Seemed my morning pages was running in circles, and I needed to break a pattern. Needed new habits… A new path.

And suddenly I have been doodling every morning for a week – and the past 48 hours I have furthermore developed my home-sewn notebooks and suddenly they got a title:

“Doodle and dream notebook”

AWESOME, I think – so cool to finally put a name on the notebook, I have gradually made ​​the first of half a year ago…

– Even if both the doodling and the further development of my notebook have led to lack of blog posts, photo editing and Facebook updates – sometimes it’s important to pull the plug.

So maybe it’s something I also will practice in the future… ? Unplugging some more.

No matter what, I put up a moodboard every day this year and displays it on Instagram and blog – but if I post a lot of words as well, time will tell.

At the moment, I am obviously more visual than wordy…

New habits provides new insight and new understanding …

Suddenly, Julia Cameron’s reading ban makes sense – a reading ban, I was faced with last spring, but did not get to practice, because I started up with a Buddhist introduction course…

Lots of love and happiness, Susanne

PS. Wanna see my doodles, please visit my Instagram

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #102:
Maskingtape fest i min nye notesbog ¦ Pimping my new notebook

365 moodboards i 2014. Moodboard #102: Maskingtape fest i min nye notesbog. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Min personlige, spirituelle og kreative udvikling er sket gradvist hen over årene.

Den største betydning tillægger jeg bevidstheden omkring mine tanker, refleksioner samt ønsker og mål både i livet som helhed, men også i det daglige.

Er jeg i tvivl om, hvorvidt jeg er på rette kurs, sætter jeg mig ned med min notesbog og får alt ud af hovedet med pen og papir.

Allerhelst bruger jeg morgenstunden til at skrive morgensider i, men hvis jeg ikke når det om morgenen, forsøger jeg at afsætte et kvarters tid i løbet af dagen, hvor mine tanker får frit løb.

Fra ånd til hånd

Jeg hørte for nyligt en bruge begrebet “Fra ånd til hånd” – og det lyder som sød musik i mine ører.

For det er nemlig lige præcis det der sker for mig, når kuglepennen danser hen over papiret. Pludselig bliver tanker forvandlet til ord – og pludselig står det sort på hvidt på et stykke papir, som jeg så kan handle på eller forkaste – efter at det er sunket lidt dybere ind.

365 moodboards i 2014. Moodboard #102: Organisering af min maskingtape i alle regnbuens farver. Fotograf: Susanne Randers

[Min overlækre samling af maskingtape organiseret i fin farveorden i en skuffe fra IKEA – vil du se, hvordan jeg har indrettet skuffen med genbrugspap, så se DIY her…]

Farverige morgensider fyldt med maskingtape

Jeg er VILD med farver – og derfor elsker jeg at pimpe min notesbog med maskingtape, dots og stickers – og i dag var det så tid til at hive al maskingtapen frem og lave en hyggelig makeover af endnu en ny notesbog – den 14. notesbog i rækken over de seneste 4-5 år…

Og med så smukt og farverigt et festfyrværkeri af en notesbog, glæder jeg mig til at udfylde den med glade, positive tanker ♥

Vil du se mig bladre i notesbogen, så se med på videoen her på Instagram…

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #102: Pimping my new notebook with maskingtape. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Pimping my new notebook

My personal, spiritual and creative development has happened step by step over the years.

The greatest development I attach to the awareness of my thoughts, reflections, desires and goals both in life in general, but also on daily basis.

If I am doubting whether I’m on the right track or not, I sit down with my notebook and get everything out of my head with pen and paper.

Preferably, I use the morning to write morning pages, but when I don’t have time in the morning, I try to find a quarter during the day where my thoughts run freely.

From spirit to hand

I heard recently someone use the term “From spirit to hand” – and it sounds like sweet music in my ears.

For me it is exactly what happens when the pen dances across the paper. Suddenly, thoughts turn into words and are written in black ink on the paper… Thoughts that I can act on or reject – after it has sunken a little deeper.

365 mood boards in 2014. Mood board #102: Organizing my maskingtape in all the colors in the rainbow. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[My collection of maskingtape organized in colors – simply just LOVE it!!]

Colorful morning pages in my notebook

I am CRAZY about colors – and therefore I love to pimp my notebook with colorful maskingtape, dots and stickers – and today it was time to use all my maskingtape to a makeover of a new notebook – the 14th book in the series over the last 4-5 years…

And with such a pretty and colorful notebook, I look forward to be filling it with happy and positive thoughts ♥

If you want to see me flip through the notebook , please look at the video here on Instagram…

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #100:
Fejrer 100 moodboards med ny give away ¦ Celebrating 100 mood boards with a new give away

365 moodboards i 2014. Moodboard #100: Fejrer 100 moodboards med ny give away. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

100 moodboards – det skal fejres!!!

Jeg vil derfor dele min glæde for papir med dig og udlodder følgende give away:

  • En Flow Book for Paper Lovers
  • En hjemmesyet notesbog
  • Et serigrafisk tryk af en skærmblomst

Sådan deltager du i give awayen:

1. Følg mit krearum

Du deltager i give awayen ved at følge mit krearum på Bloglovin, Instagram, min danske Facebookside (mitkrearum) eller min engelske Facebookside (365 moodboards).

2. Læg en kommentar og / eller del:

♥ Blog: Følger du min blog, skal du lægge en kommentar her i dette blogindlæg

Instagram: Følger du mig på Instagram, skal du dele mit IG giveaway billede med hashtagget #mitkrearumgiveaway og tagge @mitkrearum i det delte billede

Facebook/mitkrearum: Følger du mit krearum på min danske facebookside, skal du lægge en kommentar under give away billedet

Facebook/365moodboards: Følger du mit krearum og mine 365 moodboards på den engelske facebookside, skal du lægge en kommentar under give away billedet

3. Du får et lod pr. socialt medie ♥ ♥ ♥ ♥

For hvert socialt medie, du følger mit krearum på og lægger en kommentar, ryger der et lod i puljen.

Du kan altså få op til FIRE lodder…

Deadline: Onsdag 30. april kl. 18:00 – vinderen offentliggøres snarest muligt derefter.

Spred gerne den gode karma ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Du må rigtig gerne dele min give away på blog, facebook eller instagram – så lover jeg at komme lidt ekstra oven i…

Jeg sender gaven til alle steder i verden!

Held og lykke – og see you around :)

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

mitkrearum.dk kreativitet creativity 365 moodboards in 2014 100 Celebrating 100 mood boards with a new give away Instagram filter Valencia

Celebrating 100 mood boards with a new give away

I would really like to share my joy of paper with you and start the following give away:

  • One Flow of Paper Book Lovers
  • One home-sewn notebook
  • One silk screen printing of a flower

How to join the give away:

1. Follow “mit krearum” (my creative space)

You participate in the give away by following “mit krearum” on Bloglovin, Instagram, my Danish Facebook Page (mitkrearum) or my English Facebook Page (365moodboards).

2. Add a comment and / or share :

Blog: If you follow my blog, leave a comment here in this blog post

Instagram: If you follow me on Instagram, you need to share my IG giveaway image with the hashtag: #mitkrearumgiveaway and tag: @mitkrearum in the shared image

Facebook/mitkrearum: If you follow “mit krearum” on my Danish Facebook page, leave a comment under the giveaway image

Facebook/365moodboards: If you follow me and my 365 mood boards on my English Facebook page, leave a comment under the giveaway image

3. You get one ticket per social media ♥ ♥ ♥ ♥

For every social media you follow ”mit krearum” on and submit a comment, you get one chance to get this awesome paper book.

So you can get up to FOUR tickets.

Deadline: Wednesday 30 April 2014 at 18:00 – the winner will be published as soon as possible here after.

Please spread the good karma ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

If you like, please share my give away on blog, facebook or instagram – and if you win I will add a little extra on top…

I ship the give away all over the world!

Good luck and see you around :)

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10