Tag-arkiv: Illustrationer

MOODBOARD #84:
Glade farver fra PIP STUDIO ¦ Happy scraps from PIP STUDIO

365 moodboards i 2014. Moodboard #84: Glade farver fra PIP STUDIO. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Har bare lyst til at dele en lille farveindsprøjtning med dig ♥

Glade farver og illustrationer, gør mig glad. Hollandske PIP STUDIO gør mig altid glad!

Forleden dag gav min søde svigermor mig et lykønskningskort fra PIP STUDIO, fordi hun mente, at det bare lige var MIG. Og hvor har hun ret. Elsker det!!!

Og i dagens oprydning i mine kreative udklip, faldt jeg over et udklip med PIP STUDIO all over.

Moodboardets budskab i dag er blot glæde og masser af god energi, både til dig og mig.

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #84: Happy scraps from PIP STUDIO. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Happy scraps from PIP STUDIO

Feel like sharing a little color injection with you ♥

Happy colors and illustrations make me happy. Dutch PIP STUDIO always makes me happy!

The other day my sweet mother in law gave me a card from PIP STUDIO, because she thought it was just ME. And she was so right. Love it!

And in today’s cleaning up my creative scraps, I came across a cutout with PIP STUDIO all over.

The mood board’s message today is simply just joy and lots of good energy, for both you and me.

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #76:
De små ting i livet ¦ The simple things in life

365 moodboards i 2014. Moodboard #76: De små ting i livet. Snehvide og de syv små dværge. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Jeg forsøger virkelig at leve lige nu og her. Gribe nuet. Nyde livet på godt og ondt. Påskønne de små ting her i livet…

Da jeg forleden dag fandt denne smukke gamle pop up “Snehvide og de syv små dværge” bog i en genbrugsbutik, fik jeg et stik i hjertet af bar taknemmelighed. Jeg elsker sådanne små eye candy oplevelser, som giver den gode fornemmelse inden i… Tænk, at nogen har brugt tid og omhu på at lave noget så smukt ♥

Hvad handler livet om…?

For mig har dagen i dag handlet om de små ting her i livet. De simple glæder. Med refleksion om, hvad der er vigtigt i livet.

Tror vi alle har hver vores svar til livets små og store spørgsmål, men jeg har bevidst valgt et positivt livssyn for at tiltrække alle de gode energier.

“Hvad du siger, føler og tænker får du. Både skidt og godt.”

Hørte jeg en sige på en netværksdag for et par uger siden… – Og det er også min overbevisning!

Liv og glade dage i det lille hus i skoven

Så da jeg stod med Snehvidebogen i hånden og bladrede den igennem, blev jeg helt vildt forelsket i det smukke, livsbekræftende billede, som er dagens moodboard. Til billedet hører den dejligste tekst, som jeg deler med dig her:

“De sang og fløjtede lystigt på hjemvejen, for de glædede sig til at se Snehvide igen.

Skovens dyr, som boede i nærheden af huset, blev også ganske tamme og var gode venner med hende.

Når dværgene kom hjem, satte de sig til bords, og Snehvide bar middagsmaden ind. Alt smagte så godt, og de roste Snehvide meget for maden.

Af bare glæde begyndte de at danse og synge, og de jublede så højt, at de kunne høres over den halve skov. Jo, de havde det rigtignok godt i det lille hus i skoven.”

Uddrag af gammel pop up “Snehvide og de syv små dværge” bog

Jeg stemmer absolut for mer’ dans, sang, sjov og ballade i hverdagen!

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #76: The simple things in life. Snow White and the Seven Dwarfs. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

The simple things in life

I really try to live right here and now. Seize the moment. Enjoy life for better or worse. Appreciate the small things in life…

The other day I found a beautiful old pop up “Snow White and the Seven Dwarfs” book in a charity shop, I was so grateful. I love these little eye candy experiences that provide the good feeling within the body. It’s amazing that someone has taken the time and care to make something so beautiful ♥

What is life all about…?

For me, today has been about the little things in life. The simple pleasures. With reflection of what is important in life.

Guess we all have our own answers to life’s many questions, but I have deliberately chosen a positive attitude to attract all the good energies.

“What you say, feel and think you will get. Both bad and good.”

I heard one say to a networking event a few weeks ago… And that is also my belief!

Joy and happiness in the little house in the forrest

So when I stood with the Snow White book in my hand and flipped through it, I became crazy in love with the beautiful, life-affirming illustration which is today’s mood board. Below the image is a beautiful text, which I share with you here:

“They sang and whistled merrily on their way home, for they rejoiced to see Snow White again.

The animals that lived in the forest near the house, were also quite tame and were good friends with her.

When the dwarfs came home, they sat at the table, and Snow White served the dinner. Everything tasted so good, and they praised Snow White a lot for the lovely food.

By sheer joy they began to dance and sing, and they cheered so loudly that they could be heard over half the forest. Yes, they really had a joyful time in the little house in the forrest.”

Extract from the old pop-up “Snow White and the Seven Dwarfs” book

I vote for more dancing, singing, fun and joy in my every day life!

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #72:
DIY stempel til genbrugs krea poser ¦ DIY stamp for recycling paper goodie bags

365 moodboards i 2014. Moodboard #72: DIY stempel til genbrugs krea poser. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Vi har virkelig fået indviet kreaværkstedet i Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Køge

Jeg er frivillig i butikkens nye kreaværksted midt i butikken og hygger mig vildt med at finde gamle skatte i de gamle bøger, som ikke umiddelbart er salgsbare, fordi de har revnede rygge, smudsede sider eller er tapet sammen på kryds og tværs…

DIY kreaposer til kreative projekter

Gamle gulnede, slidte bøger er virkelig en skatkiste for mig – og mange af bøgerne indeholder de smukkeste illustrationer, som jeg hiver hiver ud af bøgerne og gemmer til genbrugs- og upcycling projekter.

I sidste uge lavede jeg en smuk opslagstavle af nogle af illustrationerne, og da fik jeg det geniale forslag fra Lisbet *LLL&Co* via Instagram, at jeg skulle pakke DIY “Gør det selv” poser, som kunne sælges i butikken.

Det projekt startede jeg så op på i dag – men nåede ikke at fuldende det, da jeg mangler nogle bestemte typer illustrationer for at lave en fed kreapakke til brug for scrapbooking, smashbooking, collager eller andre kreative projekter.

Jeg skal nok skrive her på bloggen og på Instagram, når DIY kreaposerne er lavet, hvis du får lyst til at kigge forbi butikken og kigge nærmere på alt det lækre gamle papir.

DIY håndgraveret stempel

Her til aften hev jeg så mit nye linoleumsskæresæt frem, som jeg har fået af en kær veninde, og lavede et “DIY” stempel, som jeg kan stemple på etiketten på kreaposerne, når de er færdige…

Så fedt, at gøre det selv ♥ Og så fedt med genbrug ♥

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #72: DIY stamp for recycling paper goodie bags. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

DIY stamp for recycling paper goodie bags

I am a volunteer in Dan Church Social’s new creative studio in middle of the charity store.

I really enjoy to find ancient treasures in the old books that are not readily marketable because they have cracked backs, soiled pages or are totally taped together…

Old yellowed, quite damaged books is truly a treasure for me – and many of the books contain the most beautiful illustrations that I pull out of books and store for upcycling projects.

Last week I made a beautiful pin board of some of the illustrations, and I got the brilliant suggestion from Lisbet *LLL&Co.* via Instagram that I should pack DIY “Do It Yourself” goodie bags that could be sold in the shop.

I started that project today – but did not finish it because I need certain types of illustrations to make a fantastic goodie bag to use for scrap booking, smash booking, collages or other creative projects.

I’ll post here on the blog and on Instagram when the DIY bags are made, if you will want to stop by the store and look at all that delicious old paper.

DIY hand carved stamp

This evening I made ​​a hand carved “DIY” stamp that I can stamp on the label of the goodie bags when they are finished…

So cool to do it yourself ♥ And so cool with recycling ♥

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10