Tag-arkiv: Haveliv

MOODBOARD #117:
Hvor enkelt kan livet leves? ¦ How simple can life be lived?

365 moodboards in 2014. Moodboard #117: Hvor enkelt kan livet leves? Tegning af en tipi. Fotograf: Susanne Randers

Ja… Hvor enkelt kan livet egentligt leves? Og hvorfor gør vi det ofte så kompliceret for os selv?

Haveliv er for mig lig med tid til at reflektere over livets store og små spørgsmål. Der sker noget i mig, når jeg flytter på jord, fejer, luger ukrudt eller ligger på sengen i vores drivhus og bare er…

Og her er nogle af de spørgsmål, som har cirklet rundt i mit hoved i dagens løb:

 • Hvad er det for noget, det der med at passe en have?
 • Hvorfor kan naturen ikke bare opføre sig som den vil?
 • Er mælkebøtter uvelkomment ukrudt eller glade, smilende sommerblomster?
 • Fjerner jeg ukrudt for mig selv – eller for at glæde naboen?
 • Hvorfor eje så mange ting, når naturen har alt det, der skal til for at fylde mig op med glad energi?
 • Er det okay bare at ligge og reflektere en hel dag på sengen i drivhuset og bare “lade stå til” og glemme alt om andre forpligtelser eller forventninger?
 • Hvor enkelt kan livet egentlig leves…?
 • Hvis jeg skulle redde noget materielt i mit liv, hvad ville jeg så redde?
 • Hvad er vigtigst her i livet?
 • Hvad betyder mest?

Jeg har ingen direkte svar på alle mine spørgsmål, men jeg ved, at de vil fylde mine morgensider og tanker den kommende tid…

365 moodboards in 2014. Moodboard #117: Hvor enkelt kan livet leves? Morgenstund og gode tanker i drivhuset. Fotograf: Susanne Randers

[Morgensider, morgenkaffe, stilletid og tanker om livet i drivhuset – i morges…]

Drømmer om et tipi telt og en totempæl

I morges drak jeg morgenkaffe og skrev morgensider i drivhuset – og i eftermiddags lavede jeg endnu en timeout – og tegnede en tipi, mens jeg drømte om, hvordan det mon måtte være at bo i sådan en… Det må jeg prøve en dag!

En totempæl har stået på ønskelisten i vores have i flere år. Først talte vi om en flagstang, men vi er begge mere hooked på ideen om en totempæl.

Er jeg underlig, eller tænker du også nogle gange lige som jeg?

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #117: How simple can life be lived? Teepee drawing with promarkers. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

How simple can life be lived?

And why do we often do it so complicated for ourselves?

Gardenlife is for me time to reflect on life’s big and small issues. Something happens to me when I toss around in the garden, working with soil, getting my hands dirty, sweeping, weeding weeds, sowing flowers or simply just lying on the bed in our greenhouse spending time on just “being”…

And here are some of the questions that have been circling around in my head during the day:

 • What’s the deal about caring for a garden?
 • Why can’t nature just act like it will?
 • Are dandelions unwelcome weeds or happy, smiling summer flowers?
 • Do I pull up weeds for myself – or to please the neighbor?
 • Why own so many things when nature has everything that is needed to fill me up with happy energy?
 • Is it okay to just lie down and reflect a whole day in the bed in the greenhouse and just “do nothing” and forget about other obligations or expectations?
 • How simple life can really be lived…?
 • If I had to save something tangible in my life, what would I save?
 • What is most important in life?
 • What matters the most?

I have no direct answers to all my questions, but I know they will fill my morning pages and thoughts in the near future…

365 mood boards in 2014. Mood board #117: How simple can life be lived? Morningsun and happy thoughts in the greenhouse. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[Morningpages, morningcoffee, reflections and quiet time in the greenhouse this morning]

Dreaming of a teepee tent and a totem pole

This morning I wrote morning pages and had my coffee in the greenhouse, and this afternoon I made a timeout again – and drew a teepee while I dreamed about what it would be living in a teepee… I must try that one day!

A totem pole has been on the wish list to our garden for several years. First we talked about a flagpole, but we are both more hooked on the idea of ​​a totem pole.

Am I crazy, or do you sometimes think just as I do?

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #116:
Drømmer om et helt hegn med ærteblomster ¦ Dreaming of a wall of lathyrus

365 moodboards in 2014. Moodboard #116: Drømmer om et helt hegn med ærteblomster. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Jeg er rykket udenfor. Både fysisk og psykisk!

At være i haven giver mig ro og balance, mange tanker falder på plads, mens jeg går og nulrer med jord, ukrudt eller blomster – og i dag har solen virkelig forkælet os.

Sidste sommer blev alle mine havedrømme sat på stand by, da jeg boede tre måneder på Læsø hen over sommeren – men i år bliver der atter skruet op for alle drømmene!

365 moodboards in 2014. Moodboard #116: Drømmer om et helt hegn med ærteblomster. Espalier lavet med neonpink mursnor. Maj 2013. Fotograf: Susanne Randers

[Et billede fra maj måned 2013 af vores hegn udspændt med et espalier af neonpink mursnor, som ærteblomsterne kunne kravle op af… Siden da har solen bleget mursnoren, men alle snorene er der endnu, så ærteblomsterne kan bare kravle løs igen i år…]

Et helt hegn med lathyrus…

Sidste sommer forsøgte jeg mig med at lave et helt hegn dækket med velduftende lathyrus – og havde endda lavet det smukkeste neonpink espalier, som de kunne klatre op af…

Men ak – de fik ikke vand nok, efter jeg var taget til Læsø, så de døde halvvejs oppe af hegnet… Men i år prøver jeg igen :)

I morgen lægger jeg ærterne i blød, og så er de snart klar til at blive lagt i jorden ♥

Hvad med dig…?

Er du også til havehygge og jord under neglene? Eller foretrækker du at sidde på terrassen eller altanen med benene oppe og et godt magasin i skødet? Jeg er absolut til lidt af det hele… Men her i foråret er der mange ting at gøre, hvis man gerne vil nyde alle de skønne, velduftende, farverige blomster senere på året…

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #116: Dreaming of a wall of lathyrus. Sweet peas. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Dreaming of a wall of lathyrus

I have moved outside. Both physically and mentally!

Being in the garden gives me peace and balance. Thoughts fall into place while I work with soil, weeds or flowers – and today the sun really has spoiled us with summer temperatures.

Last summer, all my garden dreams were put on hold because I lived three months in Læsø during the summer – but this year there I will turn up for all the dreams again!

An entire fence with sweet peas…

Last summer I tried to make a whole fence covered with fragrant sweet peas – and had even made a beautiful neon pink trellis as they could climb in…

But unfortunately they did not get enough water , after I had moved to Læsø, and they died halfway up the fence… But this year I’ll try again :)

Tomorrow I put the peas in water, and then they are soon ready to be put in the soil ♥

What about you…?

Do you also enjoy working in the garden? Or do you prefer to sit on the patio or balcony with your legs up reading a good magazine? I’m definitely to both… But at spring time, there are many things to do if you want to enjoy all the beautiful, fragrant, colorful flowers later in the year...

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #111:
Driverliv, lys og glade energier i drivhuset ¦ Light and happy energies in the greenhouse

365 moodboards in 2014. Moodboard #111: Driverliv, lys og glade energier i drivhuset. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Er rykket UDENFOR i haven i dag – faktisk for første gang i år. Har ikke været en eneste gang i mit drivhus i år for at drikke the eller meditere, før end i dag.

Det var såååååå SKØNT. Elsker al den energi, som solen giver en, når man er udenfor – og elsker at have jord under neglene.

Spadseretur og glade tanker

Jeg er så taknemmelig for den store haveomlægning vi gjorde i 2012. Dér flyttede vi en terrasse, nedlagde staudebedene fyldt med skvalderkål og lavede højbede, købte en skurvogn, opførte et brændeskur og etablerede det skønneste drivhus – med den dejligste seng indeni.

Men da jeg boede tre måneder på Læsø sidste sommer, var det ikke meget, der skete med haven i mellemtiden, så vi har stadig lidt at se til, før den står som den drømmehave, vi havde forestillet os. Dejligt med projekter og idéer, så er der altid noget at tage fat i…

I dag blev det dog bare til en spadseretur rundt på matriklen, hvor jeg hilste på mælkebøtterne og tulipanerne, hængte min regnbue midlertidigt op på en stolpe, så den kan fortælle mig, om det er der, den skal hænge fremover og endelig lavede jeg forårsrengøring og reflekterede over livet i drivhuset.

365 moodboards in 2014. Moodboard #111: Vores have: Drivhus og stolpe med yarnbombet regnbue. Fotograf: Susanne Randers

[Driverliv og forårsrengøring i drivhuset. Sengen var det første møbel, der kom ind i drivhuset, og det har jeg ikke fortrudt et sekundt. På halvtaget uden for drivhuset har jeg monteret min regnbuestrik midlertidigt – skal lige se det an, men tror nu nok, at det er der, den skal hænge, så kan det ses fra det meste af haven…]

365 moodboards in 2014. Moodboard #111: Vores have: Palleramme højbede havedag og farveglade baljer. Fotograf: Susanne Randers

[“Livet er en fest, og du er inviteret med om bord”, citat billedkunstner og pibemager Anne Julie, Læsø. Der er altid fest og glade dage i nærheden af mig – og masser af farveglæde… Vi har to rækker højbede lavet af sortmalede pallerammer. Den forreste række med stauder og den bagerste med grønsager. De farverige baljer var sommerresidens for mine stauder, da vi i 2012 flyttede rundt på hele haven…]

Vise ord på theposen på moodboardet – årets første kop the i drivhuset

“It is better to light one little candle than to curse the darkness.”

“Det er bedre at tænde et lille lys end at forbande mørket.”

… Og jeg suger alt det lys til mig, jeg kan i drivhuset – og sørger udelukkende for at tænke positive tanker.

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #111: Light and happy energies in the greenhouse. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Light and happy energies in the greenhouse

Have been OUTSIDE in the garden today – in fact, for the first time this year. Have not been in my greenhouse one single time this year to drink tea or meditate before today.

It was so GREAT! Love all the energy that the sun gives you when you’re outside – and love working with my hands.

Walking “The Petersen Stroll” and thinking happy thoughts

I am so grateful for the large garden transformation we did in 2012. There, we moved a terrace, made beautiful raised beds, bought a waggon shed, built a wood shed and established the most beautiful greenhouse – with the loveliest bed inside.

But as I lived three months in Læsø last summer, it was not much that happened in the garden in the meantime, so we still have a bit to do before it’s the dream garden that we had imagined. Great with projects and ideas, then there is always something to do…

Today, however, it was just for a stroll around the garden, where I greeted the dandelions and tulips, hung up my rainbow temporarily on a pole so that it can tell me if it’s there, it will hang in the future and finally I made spring cleaning and reflected on life in the greenhouse.

365 mood boards in 2014. Mood board #111: Our garden: Greenhouse, spring cleaning and rainbow yarnbombing. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[Good thoughts and spring cleaning in the greenhouse. The bed was the first piece of furniture that came into the greenhouse, and I have not regretted it a second. On the shelter outside the greenhouse, I mounted my rainbow knit temporarily – I guess it is the place for it to hang, so it can be seen from most parts of the garden…]

365 mood boards in 2014. Mood board #111: Our garden: Raised beds and colorful tubs. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[“Life is a party and you re invited on board”, quote painter and pipe-maker Anne Julie, Læsø. There is always festive and happy days near me – and lots of color delight… We have two rows of raised beds. The front row of perennials and rear with vegetables. The colorful tubs was the summer residence of my perennials, back in 2012 where we moved around the whole garden…]

Wise Words on the tea bag on the mood board – the first cup of tea in the greenhouse

“It is better to light one little candle than to curse the darkness.”

And… I suck all the light that I can in the greenhouse – and ensures only to think positive thoughts.

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10