Kategoriarkiv: Indretning

MOODBOARD #45:
Kærlighed er budskabet ¦ Love is the message

365 moodboards i 2014. Moodboard #45: Kærlighed er budskabet. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

“Happy Valentines Day”

Har det lydt på alle de sociale medier i dag.

Valentinsdag er ikke lige noget, vi fejrer her i huset. Til gengæld kan vi ikke få nok af KÆRLIGHED!

Så lad det være dagens ord: KÆRLIGHED, KÆRLIGHED, KÆRLIGHED ♥ ♥ ♥

365 moodboards i 2014. Moodboard #45: Kærlighed er budskabet. Pimpede LP kasser med maskingtape. Fotograf: Susanne Randers

Dette er en af vores super skønne pimpede LP-kasser fra IKEA, som har fået en masse lækker maskingtape.

Vi har fire LP kasser i alt. To pimpet med maskingtape og to med retrotapet.

Kasserne er lavet for to år siden, men bliver flittigt brugt og beundret. Savner du opbevaring til dine LP’er, kan jeg varmt anbefale kassen fra IKEA – hvis den altså stadig kan fås…

Lad KÆRLIGHED være dagens ord ♥

Hvad betyder Valentines Day for dig?

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #45: Love is the message. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Love is the message

“Happy Valentines Day”

Has the message been all over the social medias today.

Valentine’s Day is actually not something that we celebrate here in the house. On the other hand, we can’t get enough of LOVE!

So let it be the word of the day: LOVE, LOVE, LOVE ♥ ♥ ♥

365 mood boards in 2014. Mood board #45: Love is the message. Pimped up LP boxes with maskingtape. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

This is one of our pimped LP boxes from IKEA, which is decorated with a lot of delicious maskingtape. (In Danish “KÆRLIGHED” is “LOVE”)

We have four pimped LP boxes. Two with maskingtape and two with retro wallpaper.

The boxes are pimped two years ago, but are still frequently used and admired. Do you need a good storage for your LP’s, I highly recommend the box from IKEA – if it is still available…

Let LOVE be the word of the day ♥

What does Valentine’s Day mean to you?

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #42:
Etablering af kreaværksted i Kirkens Korshær i Køge ¦ Making a creative studio in the local charity shop

365 moodboards i 2014. Moodboard #42: Etablering af kreaværksted i Kirkens Korshær i Køge. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

I dag har jeg arbejdet frivilligt i Kirkens Korshær i Køge.

Vi er i gang med at etablere et kreativt værksted midt i butikken, hvor vi skal inspirere Køgenserne til, hvordan man kan transformere genbrugsting om til en masse lækre sager…

Kreativt frivilligt korps under etablering

Kirkens Korshærs Genbrugsbutik i Køge er i fuld sving med at etablere et korps af kreative frivillige kræfter, som vil arrangere frivillige, kreative workshops i butikken, så Køgenserne kan få øjnene op for upcycling og redesign.

365 moodboards i 2014. Moodboard #42: Etablering af kreaværksted i Kirkens Korshær i Køge. Foldevæg af gamle jalousilåger beklædes med gamle illustrationer. Fotograf: Susanne Randers

[Etableringen af værkstedet midt i genbrugsbutikken blev påbegyndt i dag – jeg har pålimet illustrationer fra gamle kasserede bøger på den ene side af en foldevæg, som skal stå i det nye værksted]

Kreativt genbrugsværksted midt i butikken

Det er SÅ FEDT med et permanent kreativt værksted midt i butikken, hvor man kan tjekke ind som frivillig, når man har tid og lyst, og skabe genbrug om til noget andet, det være sig smykker, møbler, kunst, mosaik eller hvad man har lyst til.

Workshops den første søndag i hver måned

Der vil fremover være workshops i butikken som minimum den første søndag i hver måned.

Første kreative arrangement er søndag 2. marts 2014, hvor der også vil være fastelavns tøndeslagning.

Hold øje med lokalavisen, hvor Kirkens Korshær vil oplyse om de kommende arrangementer.

Er det noget for dig?

Har du lyst til at være frivillig sammen med mig, så kontakt mig gerne på mitkrearum [a] gmail.com

Læs evt. også: Genbrugsguld der taler til mit kreative hjerte

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #42: Making a creative studio in the local charity shop. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Making a creative studio in the local charity shop

Today I have volunteered in Dan Church Social in Køge.

We are in the process of establishing a creative studio in the middle of the store where we are going to inspire the local inhabitants how to transform recycled things to a lot of cool stuff…

Dan Churc Social is establishing a corps of creative volunteers who will organize creative upcycling and redesign workshops in the store.

365 mood boards in 2014. Mood board #42: Making a creative studio in the local charity shop. Photo collage. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Creative recycling workshop in the middle of the store

It is SO COOL with a permanent creative studio in the middle of the store, where you can check in as a volunteer when you have time, and create recycled things into something else, it could be jewelry, furniture, art, mosaic or whatever you want.

Workshops on the first Sunday of each month

There will be recycling workshops in the store at least the first Sunday of each month.

The first creative event is Sunday 2 March 2014, which also will be a Carnival celebration.

All upcoming events will be announced in the shop and in the local newspaper.

Would you like to volunteer with me, please contact me at mitkrearum [ a] gmail.com

If you like to read more, please read: Recycled Gold that speaks to my creative heart

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #41:
Laver ny inspirationsvæg klar til 365 moodboards ¦ Preparing a new inspiration wall for 365 mood boards

365 moodboards i 2014. Moodboard #41: Laver ny inspirationsvæg klar til 365 moodboards. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

41 dage er gået af 2014 – hvis du skulle være i tvivl… Jeg tæller dagene i år – og se frem mod dag 365, hvor min mission er fuldført, for i år i hvert fald.

365 moodboards i 2014… har jeg lovet mig selv at lægge og/eller fotografere, til inspiration for dig og for mig.

Inspirationsvæg med plads til alle årets moodboards

I dag fik jeg så taget hul på noget, som har ulmet længe…

Sidste år, i min egen transformationsproces, fik jeg både nedbrudt en masse kreative blokeringer – og jeg fik især også lært at fokusere mere på alt det, jeg havde nået [ ta-dah ] i stedet for alt det, jeg synes, jeg skulle nå [ to-do ]…

Og på et tidspunkt foreslog min kæreste, at jeg – for at få øjnene op for, at jeg var kreativ – skulle printe fotos ud af alle mine kreationer og hænge dem op – altså lave en fysisk ta-dah væg.

Jeg valgte i stedet at skrive lange ta-dah lister hver søndag, hvilket jeg stadig praktiserer – og selvfølgelig skrive en masse blogindlæg, hvor mange af mine kreationer også bliver vist, til glæde for mig selv og for mine kære læsere.

En fysisk ta-dah væg har taget form

Men i dag var dagen, hvor jeg alligevel tog hul på at lave en fysisk ta-dah inspirationsvæg – nemlig en væg med plads til dette års 365 moodboards ♥

365 moodboards i 2014. Moodboard #41: Laver ny inspirationsvæg klar til 365 moodboards. Neonpink mursnort udspændt mellem kroge. Fotograf: Susanne Randers

DIY – Sådan har jeg lavet min nye inspirationsvæg

Materialer:

Montering:

Inspirationsvæggen er ca. 1,5 meter høj og 2,7 m bred, og er lavet ved hjælp af neonpink mursnor, der er udspændt imellem nogle små kroge, jeg har skruet ind i væggen.

For at fastgøre mursnoren på krogene, har jeg lavet løkker i hver sin ende af snoren.

Jeg har lavet en lodret afstand på 12 cm mellem hver krog – fordi jeg ved, at mine udprintede moodboards bliver 10×10 cm…

min inspirationsvæg, der hænger i mit krearum, er der ca. 20 cm mellem hver krog. Det giver en større fleksibilitet, hvis der skal hænges ting op i varierende størrelser.

Nu er væggen klar til 365 moodboards ♥

Jeg lover dig at vise billeder af min nye inspirationsvæg løbende, og glæder mig VILDT til dag for dag at hænge dagens moodboard op med en lille klemme på den neonpink mursnor.

Har du også en inspirationsvæg derhjemme? Ellers vil jeg anbefale dig at lave en straks – måske bare ved hjælp af maskingtape… Det er et visuelt stærkt redskab.

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #41: Preparing a new inspiration wall for 365 mood boards. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Preparing a new inspiration wall for 365 mood boards

41 days have passed of 2014 – if you were wondering… I count the days in the year – and look ahead to day 365 , where my mission is accomplished, for this year at least.

365 mood boards in 2014… I have promised myself to make and/or photograph –  of inspiration for you and for me.

Inspiration wall for this year’s mood boards

Today I started up on something that has been simmering for a long time…

Last year, in my own transformation process, I got rid of a lot of creative blockages with help from Julia Cameron – and I especially learned to focus more on all that I had reached [ ta-dah ] instead of all that, I think I had to reach [ to-do ]…

And one day my boyfriend suggested that I – to start realizing that I was creative – should print photos of all my creations and hang them up – that is, to make a physical ta-dah wall.

I chose instead to write long ta-dah lists every Sunday, which I still practice – and of course write a lot of blog posts, in many of my creations are also shown – to the delight of myself and my dear readers.

A physical ta-dah wall has taken shape

But today was the day when I started making a physical ta-dah inspiration wall; a wall with enough space for this year’s 365 mood boards ♥

365 mood boards in 2014. Mood board #41: Preparing a new inspiration wall for 365 mood boards. Neon pink string stretched between hooks. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

DIY – How I made my new inspiration wall

Materials:

Assembly:

My inspiration wall is approx. 1.5 meters high and 2.7 meters wide and is made by ​​using neon pink string that is stretched between small hooks screwed into the wall.

To secure the strings on the hooks, I have made loops at each end of the string.

I made a vertical distance of 12 cm between each hook – because I know that my printed mood boards are 10×10 cm…

On my inspiration wall in my studio, there are approx. 20 cm between each hook. This gives greater flexibility if you need to hang things up in varying sizes.

Now, the wall is ready for mood boards 365 ♥

I promise to post pictures of my new inspiration wall regularly. I almost can’t wait to hang today’s moodboard up with a small clamp on the neon pink string.

Do you also have an inspiration wall at home? Otherwise, I recommend you to make one immediately – maybe just using maskingtape… It’s a very visual powerfull tool.

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10