Tag-arkiv: Serigrafi

MOODBOARD #75:
I kontakt med mine kreative drømme ¦ In touch with my creative dreams

365 moodboards i 2014. Moodboard #75: I kontakt med mine kreative drømme. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Om at turde drømme…

Dette blogindlæg kommer fuldstændigt spontant fra hjertet… Der kører på Instagram en #minmarts14 udfordring – hvor mange hen over weekenden har delt sine drømme med hinanden… Dette er mit (ret lange) bidrag…

Jeg har først lært at åbne op for mine drømme for 5 år siden, da jeg mødte verdens skønneste coach, Lissbet Fride. Pludselig lærte hun mig at tænke ud af boksen, at se mit liv og min mulige fremtid fra helt vildt mange nye vinkler.

Sammen fik åbnet op for en skatkiste af alverdens spændende drømme. Nogle håndgribelige, andre forholdsvist uhåndgribelige, men super spændende.

Alle stort set med det fællestræk, at jeg ønsker at gøre en forskel for andre!

Du kan få det lige så godt, som du har fantasi til…

Jeg har altid troet på loven om tiltrækning – så da jeg i går så på Instagram, at skønne Michele Bay Olsen skrev, at hun drømte tit og ofte, og det sker tit for hende, at hendes drømme bliver til virkelighed, så tænkte jeg bare “selvfølgelig gør de det”.

For hvis du øver dig i at tiltrække lige præcis det du ønsker, er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at du nok skal få det, som du gerne vil have det!

Jeg drømmer i farver – og om mennesker

… jeg drømmer om frihed, og jeg drømmer om kærlighed.

Jeg drømmer om et liv med mennesker omkring mig og i pagt med naturen, med maling på fingrene og jord under neglene og tid til alle de små ting her i livet.

Jeg formulerer en drøm – ret så tydeligt – og så gir jeg slip på den…

Og så drømmer jeg om til stadighed altid at leve i nuet, så lige så snart jeg har visualiseret, følt, smagt og nedskrevet alle mine mange drømme – og sat dem fri, så drømmer jeg om at være i stand til altid at være til stede lige nu og her, og opfatte alle de små glæder, som nuet har til mig.

Og er det ikke dobbelttydigt? Både at drømme, at ønske sig præcis det man vil have – og så bagefter give slip på det hele og “bare” være i nuet…?

For mig giver det totalt mening – især efter jeg har lært begrebet “Powerflow” af Dorthe Walbum. Hun har lært mig at definere alt det, jeg gerne vil i mit liv, og så give slip på det og leve uge for uge, dag for dag, time for time – i vished om, at jeg hele tiden handler på det, jeg gerne vil ud fra mine overordnede drømme og ønsker – og det har virkelig givet mig en grounding og indre ro.

Så TUSIND TAK, søde Dorthe ♥

Tillid til fremtiden

Jeg lever i evig tillid til, at alting bliver godt – også selvom jeg ikke ved, hvad der skal ske…

For et år siden påbegyndte jeg min kreative rejse – et helt nyt kapitel i mit liv – og jeg har ikke fortrudt det et eneste sekund.

En af de smukkeste ting, der er kommet til mig det seneste år er en helt fornyet farvebevidsthed. En bevidsthed og rummelighed af alle farverne i regnbuen. – Og en AHA oplevelse over, at de selv samme farver har relation til chakra’erne, når vi taler om yoga, healing og meditation.

365 moodboards i 2014. Moodboard #75: Serigrafi / silketryk med skærmblomster. Titel: Hvilken farve i regnbuen er du? Fotograf: Susanne Randers

[“Hvilken farve i regnbuen er du?” Serigrafiske tryk med skærmblomster i sort og neon akryl farver på papir. Kreeret af Susanne Randers]

Hvilken farve i regnbuen er du?

Jeg har altid følt mig grøn – men det seneste år har min yndlingsfarve uden tvivl været PINK! Alt pink får mig i godt humør og til at smile, mens grøn bringer mig ned på jorden igen. To farver, som komplementerer hinanden og bringer det bedste frem i mig…

Jeg lavede striben med serigrafiske tryk i alle regnbuens farver sidste sommer på Kunsthøjskolen i Holbæk, hvor jeg var på det fedeste 14-dages serigrafiske kursus.

Først vidste jeg ikke helt, hvad jeg skulle bruge serigrafi-mediet til, men efter en uges tid var jeg helt solgt til ideen om regnbuetrykkene med skærmblomster i neonfarver og sort – og i dag blev de så stillet frem på vores nyvaskede stuegulv, så jeg lige kunne sidde og snakke lidt med dem…

Serigrafiske tryk er bestemt også en del af mine drømme, og dem skal du nok få meget mere at vide om en skønne dag…

Må alle kreative drømme blive til virkelighed

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #75: In touch with my creative dreams. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

In touch with my creative dreams

About daring to dream …

This blog post comes completely spontaneously from my heart… On Instagram there is a Danish challenge this month #mymarch14 – where many during the weekend have shared their dreams with each other… This is my (quite long) contribution.

I first “learned” to open up for and listen to my dreams 5 years ago when I met the world’s most excellent coach, Lissbet Fride. Suddenly she taught me how to think out of the box, to see my life and my possible future from lots of new angles.

Together we have opened up Pandora’s Box where all sorts of exciting dreams appear. Some tangible, other relatively intangible, but still very exciting.

All more or less with the big wish that I want to make a difference for others!

You can get it as good as you can imagine…

I have always believed in the Law of attraction – so yesterday when I looked at Instagram, I saw sweet Michele Bay Olsen wrote that she dreamed a lot, and it frequently happened that her dreams come true. Then I simply just thought “of course they do”.

For if you practice in attracting exactly what you want, I am sure that you are able to attract a life exactly as you want it!

I dream in colors – and about people

…I dream of freedom, and I dream of love.

I dream of a life with people around me and in harmony with nature, with paint on my fingers and soil under my nails – and with lots of time for all the small things in life.

I am formulating a dream – quite clearly – and then I let it go…

I very much dream about being able to always live in the now, so as soon as I have visualized, felt, tasted and written down all of my many dreams – and set them free, then I dream of being able to always be present here and now , and understand and appreciate all of the joy that the moment has to me.

And is it not ambiguous? Both to dream, to wish for exactly what you want – and then afterwards let go of everything and “just” be in the moment…?

For me it makes total sense – especially after I learned the concept of the “PowerFlow” by Dorthe Walbum. She has taught me to define everything I want in my life, and then let it go and live week by week, day by day, hour by hour – in the certainty that I constantly act on what I want according to my dreams and desires – and it has really given me a grounding and inner peace.

So THANK YOU, sweet Dorthe ♥

Confidence in the future

I live in eternal confidence that everything will be fine – even though I do not know what the future brings…

A year ago, I began my creative journey – a whole new chapter in my life – and I have not regretted it for one second.

One of the beautiful things that have come to me over the past year is a completely new color consciousness. An awareness and inclusion of all the colors of the rainbow. – And an AHA experience that these same colors are related to the chakras when we talk about yoga, healing and meditation.

365 mood boards in 2014. Mood board #75: Serigraphy: All the colors in the rainbow. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[“What color of the rainbow are you?” Serigraphic prints with flowers in black and neon acrylic paint on paper. Made by Susanne Randers]

What color of the rainbow are you?

I have always felt green – but the past year, my favorite color has undoubtedly been PINK! The pink color gets me in a good mood and makes me smile while green brings me down to earth. Green makes me feel grounded. Two colors that complement each other and bring out the best in me…

I did a series of serigraphy / silk screen printing in all colors of the rainbow last summer at the Art School in Holbaek, where I was on the most amazing two weeks screen printing course.

At first I did not know quite how I had to use the screen printing medium, but after a week I was completely sold on the idea of the rainbow prints with flowers in neon colors and black – and today they were lined up on the floor in our living room, so I was able to sit and talk with them…

Serigraphy is definitely a part of my dreams and you will probably hear a lot more about it some day…

May all creative dreams come true

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #9:
Farvestudier af mine nye ProMarkers ¦ ProMarker Color Studies

365 moodboards i 2014. Moodboard #9: #Farvestudier af mine nye ProMarkers". Fotograf: Susanne Randers

Nuuuuuuuij, hvor jeg er VILD med julegaven til mig selv ♥

Gav mig selv den dejligste julegave i lørdags. Købte 25 ProMarker tusher i Panduro Hobby i farverne standard, pastel og neon.

Tusherne er top smarte med 2-i-1 spids – en bred og en smal i hver sin ende.

Havde byttet nogle julegaver og havde pludselig kontanter på lommen, og blev SÅ inspireret af forskellige doodlede tush-tegninger på Instagram, at jeg måtte lave det vildeste impulskøb i Fields…

Et impulskøb, jeg ikke har fortrudt et sekund! (selvom det løb op i nærheden af 700 kr.)

Doodler nu i total zen-tilstand…

Jeg har altid været vild med at doodle… Bare føre den sorte pen over papiret og lade tankerne forsvinde ned i papiret. Det er ren meditation for mig.

Den lækreste doodle, jeg endnu har lavet, tegnede jeg i sommers, da jeg var på Læsøen fin doodlet blomst, som jeg senere hen lavede som serigrafisk tryk, da jeg var på Kunsthøjskolen i Holbæk.

Og siden jeg fik de nye tusher i lørdags, har jeg doodlet i et væk – og farvelagt nogle af mine doodle tegninger med de nye ProMarkers :)

Føler mig som barn påny, der farvelægger en malebog – inden for de sorte streger – dog med de lækreste tuscher, jeg nogensinde har haft i hænderne…

365 moodboards i 2014. Moodboard #9: Doodle tegning af uglefjer eller regnbuer - og alle mine nye ProMarkers. Fotograf: Susanne Randers

[Doodle tegning af uglefjer eller regnbuer – det afhænger vel af øjnene, der ser – og alle mine nye ProMarkers. Hvilken farve i regnbuen er du?]

Pink, turkis og gul

Da jeg lagde moodboard #7 på bloggen forleden, med alle de smukke pink og turkise farver, skrev Lisbet *LLL&Co.* i kommentarfeltet, at solgul også klædte farvekombinationen – og den kombination måtte jeg så afprøve i dag:

365 moodboards i 2014. Moodboard #9: Mandala doodle med turkis, pink og gul. Fotograf: Susanne Randers

[Mandala doodle farvelagt med den lækre farvekombination pink, turkis og gul. Malet på A5 papir]

Tror godt, at du kan forberede dig på at se mange flere doodles på bloggen eller på Instagram i den kommende tid :)

Doodler du også?

Hvad med dig, doodler du også – eller laver underlige krusseduller på blokken, når du taler i telefon?

Selv husker jeg samtaler bedst, når jeg har fået lov til at tegne eller skrive undervejs…

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #9: #ProMarker Color Studies". Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

ProMarker Color Studies

WAUW – I’m totally in love with my Christmas present to myself ♥

This Saturday I gave myself the most wonderful Christmas present. Purchased 25 ProMarkers in a Danish craft shop, Panduro Hobby, in the colours: Standard, pastel and neon.

Had swapped some Christmas presents and suddenly I had some money in my pocket… And during Christmas time I had been SO inspired by different doodled drawings on Instagram that I just had to buy the markers…

Doodling in totally Zen mode…

I have always loved to doodle… Just drawing with a black pen and letting my thoughts disappear into the paper. It is pure meditation for me.

The hottest doodle I ever made​​, I drew this summer, when I was on Læsøa fine doodled flower, which I later turned to a silk screen printing, when I was at Art School in Holbaek.

(Unfortunately all the links are to Danish blog posts – my first blog post in English is 1 January 2014, but I hope you will take a look at the pictures…)

But ever since I got the new markers this Saturday, I have almost doodled my day away :)

365 mood boards in 2014. Mood board #9. Doodle of owl feathers or rainbows - it depends on how you look at it - together with my new ProMarkers. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[Doodle of owl feathers or rainbows – it depends on how you look at it – together with my new ProMarkers. Instagram filter Valencia. Which color of the rainbow are you?]

Pink, turquoise and yellow

Two days ago, when I posted the mood board # 7 with all the beautiful pink and turquoise colors, a blogger Lisbet *LLL & Co.* wrote a comment about that the color sunny yellow would also match the two colors – and that combination I had to test today:

365 mood boards i 2014. Mood board #6: Mandala doodle with the color combination pink, turquoise and yellow. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[Mandala doodle with the color combination pink, turquoise and yellow. Size A5. Instagram filter Valencia]

I guess you should be prepared to see many more doodles from my hand on the blog or on Instagram in the near future :)

Do you also make doodles?

What about you, do you also doodle – or maybe draw funny things at the paper when you are on the phone?

I have discovered that I remember conversations much better when I’m able to draw or write at the same time.

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

En hyldest til mine kreative inspiratorer i 2013

mitkrearum.dk kreativitet kreativ inspiration 2013 collage

2013 har for mig været et sansebombardement af inspiration!

Tilbage i marts måned formulerede jeg min mission om, at jeg skal leve kreativt. Jeg ønskede at tiltrække alle de fantastiske kreative energier og leve mere i et kreativt flow…

Jeg ønskede at blive grebet af nuet og lade mig inspirere af alt det smukke, livet havde at byde på – og det må siges at have været en hel del…!

2013 har været enestående visuelt, kreativt og medmenneskeligt.

Jeg har virkelig nydt at skrive dette blogindlæg og kigge tilbage på et fantastisk visuelt overflødighedshorn af smukke minder – som er opstået i mødet med en masse kreative sjæle, som jeg har mødt i det forgangne år. Nogle kendte jeg i forvejen, andre havde jeg fulgt via blogland i flere år, mens langt de fleste pludselig dukkede op som sendt fra himlen.

Læs resten