Tag-arkiv: Kunsten at være kreativ

MOODBOARD #40:
Føler mig taknemmelig for livets skønhed ¦ Feeling graceful for the beauty of life

365 moodboards i 2014. Moodboard #40: Føler mig taknemmelig for livets skønhed. Theposer fra Shoti Maa. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Jeg har længe været tiltrukket af Østens mysterier – Tibet, Kina, Japan, Vietnam, Thailand, Korea, Indien… og flere andre lande står på ønskesedlen over mine drømmedestinationer.

Kun Vietnam har jeg besøgt – på tre ugers rundrejse i 2005 med en veninde – og det er en rejse jeg vil mindes for altid…

Min personlige spirituelle rejse

Sidste år tog jeg min største spirituelle rejse nogensinde – jeg gennemførte mit eget kreativitetskursus og læste Julia Camerons bøger “Kreativitet” og det meste af “Kunsten at være kreativ” – jeg begyndte på at meditere, jeg gik til yoga og jeg tog et Buddhistisk grundkursus – og jeg fik for alvor Loven om tiltrækning ind under huden.

En masse forskellige elementer, som til sammen har givet mig en hel ny livsforståelse og et helt anderledes afsæt til at takle hverdagen og livets små og store udfordringer.

Mit sind og mindset er nu udelukkende positivt. Jeg ser altid muligheder frem for begrænsninger – og jeg har lært at leve meget mere i nuet.

Og jeg har fået den vildeste tro på og tillid til, at alting bliver godt, og at den skønneste, kreative fremtid venter forude.

365 moodboards i 2014. Moodboard #40: Økologiske teer fra Shoti Maa. Magic Box & Life on Wings. Fotograf: Susanne Randers

De syv chakraer – og regnbuens farver

Sidste sommer fik jeg den vildeste AHA-oplevelse over at opdage, at de syv chakraer hænger sammen med regnbuens farver – og her i dag fik jeg den vildest AHA-oplevelse af noget så simpelt som at åbne den smukkeste æske te fra Shoti Maa, købt i Netto.

The Magic Box indeholdte nemlig blandt andet syv smukke teposer, som refererer til de syv chakraer – og så var jeg fortryllet.

100% økologisk urtete

Først og fremmest har teerne den smukkeste indpakning, jeg nogensinde har set – og så er de oven i købet ayurvediske urte- og krydderiteer (med masser af lakridsrod, mynte, anis og fennikel) og 100% økologiske.

Det er næsten for godt til at være sandt.

Og med fiiiine budskaber på teposerne som:

♥ “Tænk før du handler”
♥ “For at se klart, er det nogle gange nok at ændre din synsretning”

Jeg kunne købe hele striben i Netto, men nøjes med to smukke pakker – og de har endda oven i købet givet mig en ny bytte-veninde fra Korea i dag via Instagram

Sikken smuk oplevelse! Hvor er jeg dog taknemmelig! ♥ ♥ ♥

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #40: Feeling graceful for the beauty of life. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Feeling graceful for the beauty of life

For a long time I have been attracted to the mysteries of the East; Tibet, China, Japan, Vietnam, Thailand, Korea, India… and several other countries are on the wish list of my dream destinations.

Only Vietnam, I have visited – on a three-week backpack trip in 2005 with a friend – and it’s a trip I will remember forever…

My personal spiritual journey

Last year I went on my biggest spiritual journey ever – I went through my own creativity course and read Julia Cameron’s book “The Artist’s Way” and most of the “Walking in this World” – I began to meditate, I went to yoga classes and I took a Buddhist introductory course – and I really got the Law of Attraction under my skin.

A lot of different elements that all together have given me a whole new understanding of life and a completely different starting point to tackle everyday life and life’s challenges.

My mind and mindset is now exclusively positive. I always see possibilities instead of limitations – and I’ve learned to live more in the now.

And I now have a strong belief and trust in that everything is well and that the most beautiful, creative future waits ahead.

365 mood boards in 2014. Mood board #40: Organic teas from Shoti Maa. Magic Box & Life on Wings. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

The seven chakras – and the colors of the rainbow

Last summer I had the wildest AHA experience to discover that the seven chakras is linked to the colors of the rainbow – and today I got the wildest AHA experience of something as simple as opening the beautiful box the – ever – from Shoti Maa, bought in the local Netto Supermarket.

The Magic Box contained among others seven beautiful tea bags, which refers to the seven chakras – and I was really enchanted.

100% organic Ayurvedic herb and spice teas

Above all, the teas were in the most beautiful packaging I’ve ever seen – and they are even Ayurvedic herb and spice teas (with lots of licorice, mint, anise and fennel) and 100% organic.

It is almost too good to be true.

And with most beautiful messages on the tea bags, as:

♥ “Think before you act”
♥ “To see clearly, sometimes it’s enough to change your viewing direction”

I could buy every tea box from the supermarket, but just bought two beautiful boxes – and they have even given me a new swap mail friend from Korea today via Instagram

What a beautiful experience! I am so grateful! ♥ ♥ ♥

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #14:
Må alle de gode, kreative energier komme til mig ¦ May all the good creative energies come to me

365 moodboards i 2014. Moodboard #14: Må alle de gode, kreative energier komme til mig. Smash up. Fotograf: Susanne Randers

Et skridt tættere på min egen kunstnerbøn…

Sidste år kastede jeg mig sammen med Julia Cameron ud i to 12 ugers kreativitetskurser for at genskabe kontakten til min kreativitet.

Det var sådan jeg startede med at blogge – uge for uge med Julia Camerons bog “Kreativitet” i hånden…

Jeg lavede så mange opgaver, det var mig muligt uge for uge – og jeg sprang også nogle over… Og ofte forholder det sig sådan, med de opgaver, du springer over, at det er dem, du har allermest brug for…

“Skriv din egen kunstnerbøn”

… Var en af opgaverne i uge 4 – og “brug den hver dag i en uge”.

Jeg grublede rigtigt længe over min kunstnerbøn. Jeg gik på det tidspunkt på et buddhistisk grundkursus, og jeg var totalt splittet inden i over min tro…

Troede jeg på Gud i biblens forstand? Var jeg Buddhist? Hvad betød Gud for mig? Og stod Buddhismen og kristendommen egentlig i vejen for hinanden eller supplerede de hinanden perfekt…? Og hvordan harmonerede det med min spirituelle udvikling?

Summa summarum var, at den der kunstnerbøn fik jeg aldrig rigtig formuleret – og jeg øver mig stadig på den… Jeg er dog kommet meget længere siden da!

Mit krearums energimæssige forvandling

Oven på december måneds jule-krea-genbrugs travlhed, har jeg været lidt energimæssig flad her i starten af januar – men i går besluttede jeg mig for at ændre på den kreative energibalance og satte mig for ENDELIG at få ryddet op i mit krearum.

Sådan så mit krearum ud, før jeg entrerede krigszonen:

365 moodboards i 2014. Moodboard #14: Kreativt rod i mit krearum. Fotograf: Susanne Randers

TA-DAH…..: Og sådan så det ud ved middagstid i dag:

365 moodboards i 2014. Moodboard #14: Kreative energier i mit krearum - og plads til bordet igen. Fotograf: Susanne Randers

Jeg er virkelig dybt taknemmelig over at have mit eget krearum. MIT RUM, hvor alting er udvalgt, ophængt og placeret af mig.

Den overdrevne luksus har jeg kun, fordi vi (desværre) ikke har fået børn endnu. Og jeg glæder mig virkelig over mit skønne rum, men er absolut også klar til at rykke rundt på det hele, den dag tumlingerne måtte komme!!!

Men nu er jeg i hvert fald igen klar til at være kreativ i mit krearum…

Dagens smukke moodboard

Dagens opstillede moodboard, min elskede grønne retro bakke (fra Læsø) med alverdens dejlige sager fra min mormors tid, og ikke mindst røgelsen, skal nok gøre sit for at ændre energibalancen og sende gode, kreative energier i min retning…

Må alle de gode, kreative energier komme til mig!

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #14: May all the good creative energies come to me. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

May all the good creative energies come to me

One step closer to my own Artist’s Prayer…

Last year I went through two 12-week creativity courses with Julia Cameron’s books (“The Artist’s Way” and “Walking in this World“) to re-connect with my creativity.

That’s actually how I started blogging – week by week with Julia Cameron’s lovely words as my guide…

I made so many tasks, it was possible for me week by week – and I jumped some of them… And the ones you choose to skip is very often the ones you need the most…

“Write your own Artist’s Prayer”

… was one of the tasks in week 4 – and “use it every day for a week.”

I spend lots of time thinking about my Artist’s Prayer… And at that time I had just started on a Buddhist introduction course, and I was totally torn inside concerning my faith…

Did I believe in God in the Bible sense? Should I become a Buddhist? What did God mean to me? Was Buddhism and Christianity opposits or did they complement each other perfectly…? And what about my spiritual development?

To say it short, I never really formulated my own Artist’s Prayer. And I still practice.

Changing the energies in my studio

I was quite busy this December on making creative stuff – and I have been a bit down on energy in the beginning of January. But yesterday I decided to change the creative energy balance and FINALLY I started to tidy up in my studio.

This is my studio – before I entered the war zone :

365 mood boards in 2014. Mood board #14: A creative mess in my studio. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

TA-DAH…..: And this is how it looked like at noon today:

365 mood boards in 2014. Mood board #14: Creative energies in my studio - and room for the table again. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

I really am deeply grateful to have my own studio. MY CREATIVE SPACE where everything is selected and placed by me.

I only have this excessive luxury because we (unfortunately) do not have children yet. And I am really pleased with my beautiful room, but I am definitely also ready to move around in our house, the day the toddlers may arrive!

But for now I’m at least once again ready to be creative in my studio…

Today’s beautiful mood board

Today’s set mood board, my beloved green retro tray (from Læsø) with a variety of fantastic stuff from my grandmother’s time, and not to mention the incense, will surely do its part in changing the energy balance and sending fine, creative energies in my direction…

May all the good creative energies come to me!

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #7:
Føler mig pink og turkis på ny ¦ Feeling pink and turquoise again

365 moodboards i 2014. Moodboard #7: "Føler mig pink og turkis på ny". Fotocollage. Fotograf: Susanne Randers

Jeg har fået en akut kærlighed for kombinationen pink og turkis!

Farvekombinationen har tilsyneladende været længe i mit liv – billederne er i hvert fald taget med min iPhone og har ligget på min computer længe – men mine øjne har først fået øje på den lækre farvekombination i løbet af den sidste måneds tid…

Dagens moodboard er skabt på min computer. Jeg har gået min fotostrøm igennem og udvalgt pink og turkise billeder – og dem viste der sig at være en hel del af…

Er det bare mig, eller er der noget helt vildt lækkert med de to farver sammen…?

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 moodboards i 2014. Moodboard #7: "Feeling pink and turquoise again". Photo collage. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Feeling pink and turquoise again

I’m totally in love with the combination of pink and turquoise!

The color combination has apparently been in my life for while – the images are all captured with my iPhone and have been on my computer for a long time – but my eyes have first discovered the delicious color combination during the last month…

Today’s mood board is created on my computer. I’ve looked in my photo stream and selected pink and turquoise pictures – and it turned out to be quite a few pictures…

Is it just me, or is there something very delicious with the two colors together…?

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10