Tag-arkiv: Julia Cameron

MOODBOARD #82:
Spring, og nettet vil folde sig ud… ¦ Leap and the net will appear

365 moodboards i 2014. Moodboard #82: Spring, og nettet vil folde sig ud. Goethe. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

“Engle kan flyve, fordi de tager livet så let…”

Der er noget fantastisk ved gode citater. Citater der rammer os i hjertet og måske følger os livet igennem…

I efteråret 2013 sammenlignede mange mig med en engel, hvilket rørte mig dybt. Og på sin vis var det “ment to be”, da jeg fik det smukke finér skilt til blogtræffet hos Lisbet *LLL&Co.* i november.

Og måske er der noget om det – det med at tage livet så let… For min rejse sidste år har i hvert fald lært mig, at jeg har et positivt livssyn, og at jeg har en uendelig tillid til, at alting bliver godt, for alting er godt! – Og vi kan få det lige så godt, som vi har fantasi til…

Yndlingscitater…

Selv har jeg to yndlingscitater, som begge har referencer til Loven om tiltrækning:

“Spring, og nettet vil folde sig ud…”
Af Johann Wolfgang von Goethe

Husk at så blomster i dit fodspor
Af pibemager og kunstner Anne Julie

Begge er citater, jeg har taget til mig i 2013. Goethes citat, efter inspiration fra Julia Cameron, og Anne Julies citat, som kom ind under huden på mig under mit vidunderlige ophold på Læsø sidste sommer.

Hvis vi har tillid til universet og spreder glæde og god energi omkring os, så skal alting nok gå godt. Det er jeg overbevist om!

Så giv slip på dine bekymringer og nyd livet, mens det er her…

Har du et yndlingscitat? Så del det gerne i kommentarfeltet ♥

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #82: Leap and the net will appear. Goethe. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Leap and the net will appear

“Angels can fly because they take themselves lightly…”

There is something amazing about good quotes. Quotes that hit us in the heart and perhaps follow us through life…

In autumn 2013 many people compared me with an angel, which touched me deeply. And in a way it was “meant to be” when I got the beautiful veneer sign at a blog meeting at Lisbet *LLL & Co.* in November.

And maybe there’s something about it – to take life lightly… For my personal journey last year has certainly taught me that I have a positive view on life, and that I have an infinite confidence that everything will be good, because everything is good! – And we can get it as well as we have the imagination…

Favourite quotes…

Although I have two favourite quotes, both of which have references to the Law of Attraction:

“Leap and the net will appear…”
– Johann Wolfgang von Goethe

“Remember to sow flowers in your footsteps”
– Pipe-maker and artist Anne Julie

Both are quotes that I have taken to me in 2013. Goethe’s quote, inspired by Julia Cameron, and Anne Julie’s quote, which came under my skin during my wonderful stay at Læsø last summer.

If we have trust in the universe and spread joy and good energy around us, everything will be good. I’m convinced!

So let go of your worries and enjoy life while it is here…

Do you have a favourite quote? Please share it in the comments box ♥

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #59:
Den amerikanske drøm ¦ The American Dream

365 moodboards i 2014. Moodboard #59: Den amerikanske drøm - Drømmefanger til Florida. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Om det at drømme…

Da jeg begyndte at blogge for snart et år siden, var det med en hel del kreative blokeringer i bagagen. Uge for uge fik Julia Cameron løst op for dem og genfundet kontakten til alle mine kreative drømme.

Forleden dag havde jeg en lang, fantastisk god og dyb snak med en rigtig god veninde om lige præcis det at drømme – og om bare at drømme for at drømme… Og ikke nødvendigvis følge op på dem – men lade drømme være drømme… Og så handle på det, der føles rigtigt, når det hele har forplantet sig lidt…

Begravede drømme, en øvelse

Jeg vil gerne citere Julia Cameron i dag – fra uge 4 i bogen “Kreativitet“:

“Når man er ved at genfinde sin kreativitet, er det almindeligt, at man må grave i sin fortid efter stumper af glemte drømme og glæder. Gør lidt gravearbejde. Gør det hurtigt og overfladisk. Det er en øvelse i spontanitet, så skriv endeligt svarene hurtigt ned. Hurtighed lukker munden på den indre kritiker…

 1. Nævn fem hobbyer, som lyder sjove.
 2. Nævn fem slags undervisning, som lyder sjove.
 3. Nævn fem ting, som lyder sjove, men som du aldrig selv ville gøre
 4. Nævn fem egenskaber, som du synes det ville være sjovt at have
 5. Nævn fem ting, som du før har haft fornøjelse af at gøre.
 6. Nævn fem skøre ting, som du har lyst til at prøve engang.

Som du måske har forstået nu, har det til formål at fremkalde reaktioner i dit ubevidste, der viser, hvad du måske har lyst til at foretage dit i det bevidste liv.”

Uddrag fra Julia Camerons bog “Kreativitet”

Løsn op og få underbevidstheden i spil

Øvelsen følges op af en uges læseforbud, som jeg aldrig nogen sinde selv har fået praktiseret. Først og fremmest fordi jeg dengang begyndte på et buddhistisk grundkursus – og derudover er jeg alt for afhængig af sociale medier og min mailboks…

Og i den efterfølgende uge, er der en ønskeliste… Hvor man kort og godt skal skrive “Jeg ville ønske…” 20 gange og fuldføre sætningen.

Alt sammen for at løsne op og få underbevidstheden i spil…

365 moodboards i 2014. Moodboard #59: Den amerikanske drøm - Drømmefangere kreeret i dag. Fotograf: Susanne Randers

[Har lavet drømmefangere i dag sammen med en veninde fra Varde, min mor og min faster. Min til venstre, deres til højre. Sååååå fantastisk måde at hygge sig sammen på… Vil du lave drømmefangere selv, finder du DIY vejledning her…]

Drømmefangere og drømme…

Drømmefangere stammer fra den indianske kultur – og er primært til at beskytte os mod onde drømme.

Jeg er dog af den overbevisning, at de også kan fange alle mine gode drømme, og hver morgen sætter jeg mig så vidt muligt med mine morgensider, så snart jeg slår øjnene op, selvom jeg må indrømme, at papir og pen er i skarp konkurrence med Instagram…

Jeg har mange drømme – og i disse dage sætter jeg mange skibe i søen for at undersøge fjerne horisonter.

Instagram har virkelig åbnet mine øjne til verden – derfor er jeg også begyndt at blogge på engelsk – og jeg nyder virkelig alle de nye internationale personligheder, jeg har mødt på det vidunderlige sociale medie.

Drømmefanger hele vejen til Florida

Blandt andet min nye amerikanske IG veninde fra Florida, Darlene, som skal have drømmefangeren fra dagens moodboard i turkis og lys ferskenfarvet, efter eget farveønske.

Læs meget mere om det at drømme her: “Vigtigheden i at hvile i sig selv – nyde sin helt unikke rejse”

Længe leve den amerikanske drøm…

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – the photos in this blog post are from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #59: The American Dream - Dream catcher for Florida. Photographer: Susanne Randers

The American Dream

About dreaming…

When I started blogging almost a year ago, it was with Julia Cameron by my side… Week by week, Julia Cameron helped me to connect to my creativity again and opened up to all my creative dreams.

The other day I had a long, fantastic and deep conversation with a good friend about dreaming. About allowing oneself to dream but not necessarily follow up on all the dreams – but let some dreams be dreams… And then only act on what feels right after a while…

Buried Dreams – an exercise

I would like to quote Julia Cameron today – from week 4 of the book “The Artist’s Way” :

“When you are about to recover your creativity, it is normal that you have to dig into your past after bits of forgotten dreams and joys. Doing a little digging. Do it fast and shallow. It is an exercise in spontaneity, write the answers quickly. Speed forces the inner critic to shut up…

 1. List five hobbies that sounds fun.
 2. List five kind of education that sounds fun.
 3. List five things that sounds funny, but you never would do.
 4. List five characteristics that you think it would be fun to have.
 5. List five things that you once have had the pleasure of doing.
 6. List five crazy things that you want to try again.

As you may have understood by now, the exercise is designed to elicit responses in your unconscious that shows what you might want to do in the conscious life.”

From Julia Cameron’s book “The Artist’s Way”

And the following week, there is a wish list where you have to write “I would like to…” 20 times and complete the sentence.

365 mood boards in 2014. Mood board #59: The American Dream - Dream catchers created today by a friend, my mother and my aunt. Photographer: Susanne Randers

[Have made ​​dream catchers today with a friend, my mother and my aunt. This is their creations. Such a great way to have a cozy time creating together…]

Dream catchers and dreams…

Dream catchers comes from the Native American culture – and is primarily used to protect us from bad dreams.

However, I am of the belief that they can catch all my good dreams too, and every morning I write as far as possible my morning pages as soon as I open my eyes, though I must admit that paper and pen are in big competition with Instagram…

365 mood boards in 2014. Mood board #59: The American Dream - Dream catchers created today by mit krearum. Photographer: Susanne Randers

[My green dream catcher made today. If you want to make one yourself, you find a DIY template here]

I have many dreams – and these days I put many ships at sea to explore distant horizons.

Instagram has really opened my eyes to the world – that’s why I also started blogging in English – and I really enjoy all the new international personalities I have met at this wonderful social media.

For example my new American IG friend from Florida, Darlene, who will have the dream catcher from today’s moodboard in turquoise and soft peach, colors chosen by herself.

Long Live the American Dream…

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #53:
I pagt med naturen ¦ In harmony with nature

365 moodboards i 2014. Moodboard #53: I pagt med naturen. Om den ugentlige gåtur. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Om den ugentlige gåtur…

Jeg bor ved skov, mark, strand og vand. Helt vildt tæt på naturen! – Og alligevel kan det ske, jeg glemmer, at der er så meget smuk natur lige uden for døren…

For snart et års tid siden begyndte min kreative rejse med Julia Cameron… En rejse, som blandt andet har budt på den ugentlige gåtur.

En gåtur i mit eget selskab, hvor tankerne får frit løb, og hvor eventuelle udfordringer får rum til at blive bearbejdet. En gåtur i stilhed, hvor jeg får lyttet ordentligt efter mig selv.

Det hele er lige uden for vinduet…

Jeg ELSKER at være i naturen. Elsker at blive ladet op udendørs og få fornemmelsen af, at være i pagt med naturen. I pagt med træerne, fuglene, insekterne, bladende, solen, blæsten, vandet, stenene, blomsterne, græsset – alt det skønne lige uden for vinduet…

Det slog mig her til aften, at jeg startede 2014 ud med at gå timelange gåture i vores nærliggende skov, Køge Ås, hver søndag – men at det er totalt glippet de sidste par uger.

Stram op, tænker jeg kærligt, for jeg skal og må ud og gå de skønne lange gåture igen, især nu, hvor foråret for alvor er ved at tage fat, og det pibler op med grønne skud alle vegne.

Folklore og finurlige blomster…

I dag har mine nye promarkertuscher og jeg tegnet folklore motiver – mon det er naturen og min indre hippietøs, der kalder på mig…?

365 moodboards i 2014. Moodboard #53: I pagt med naturen. Naturen kalder: Folklore inspireret blomst - tegnet med Promarker tuscher. Fotograf: Susanne Randers

[Folklore inspireret blomst – tegnet med Promarker tuscher]

Hvad med dig…? Er du god til at nyde naturen…?

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards i 2014. Mood board #53: In harmony with nature. About the weekly walk. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

About the weekly walk…

I live close to the forests, fields, beach and water. Totally close to nature! – And yet it may happen that I forget that there is so much beautiful countryside on the doorstep…

Almost a year ago I began my creative journey with Julia Cameron… A journey with a weekly walk.

A walk in your own company to free your mind, and with space for possible challenges to appear and be processed. A walk in silence, so you’re able to listen carefully to yourself.

It’s all right outside the window…

I LOVE being in the nature. Love to be charged outdoors and get the feeling of being in harmony with nature. In harmony with the trees, the birds, the insects, the leaves, the sun, the wind, the water, the stones, the flowers, the grass – all that beauty, right outside the window…

It struck me this evening that I started 2014 with hours of long walks in our nearby forest, Køge Ås, every Sunday – but I have totally missed it the last few weeks.

Tighten up, I think gently, I have to get out and walk the beautiful long walks again, especially now that spring really is about to take hold, and it trickles up with green stuff everywhere.

Folklore and whimsical flowers…

Today, my new Promarker pens and I have drawn folklore motifs – I wonder if it is the nature and my inner hippie who are calling?

What about you…? Are you good at enjoying nature…?

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10